Przyłączenie domu do wodociągu i kanalizacji. Formalności krok po kroku

2011-08-11 18:29 Agnieszka Szajkowska
Kanalizacja miejska: najwygodniejszy sposób odprowadzenia ściekó
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy Sieć kanalizacyjna. Jeśli przebiega w są­siedztwie posesji, dom trzeba do niej podłą­czyć

Wodociągi i kanalizacja to jedna z najistotniejszych kwestii dla wszystkich budujących dom. Aby skorzystać z możliwości przyłączenia do lokalnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, musisz dopełnić szeregu formalności. Oto poradnik krok po kroku, jak to zrobić, aby posiadać przyłącze do wodociągu i kanalizacji.

Zasady przyłączania do sieci wodociągów i kanalizacji  reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane przyłączyć nieruchomość do sieci, jeżeli są spełnione warunki określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez gminę. Najważniejsze dla przyszłych odbiorców są przepisy art. 15 tej ustawy, zgodnie z którymi osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci na własny koszt zapewnia realizację przyłączy oraz studni wodomierzowej (lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego).

Przyłączenie do wodociągu i kanalizacji: kolejność formalności

1. Składamy w miejscowym zakładzie wodociągowym i/lub kanalizacyjnym wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzenia ścieków. Do wniosku dołączamy mapę zasadniczą w skali 1:500.
2. Zakład wydaje warunki w ciągu 21 dni.
3. Zamawiamy wykonanie projektów przyłączy u projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. Projekty trzeba uzgodnić w ZUD-zie pod względem lokalizacji.
4. Składamy w zakładzie po trzy egzemplarze projektów do uzgodnienia pod względem technicznym. Trzeba do nich dołączyć dokumenty poświadczające własność terenu i ewentualnie zgody właścicieli nieruchomości leżących na trasie przebiegu przyłączy.
5. Zakład uzgadnia projekty w ciągu 30 dni.
6. Zatrudniamy wykonawcę przyłączy i kierownika budowy. W razie potrzeby uzgadniamy z lokalnym zarządcą drogi czasowe zajęcie pasa drogowego.
7. Na kilka dni przed rozpoczęciem robót zgłaszamy je w zakładzie, dołączając dane wykonawcy i kierownika budowy, i podpisujemy z zakładem umowę o pełnienie nadzoru nad budową przyłączy.
8. Przedstawiciel zakładu przeprowadza kontrolę przyłącza przed zasypaniem i dokonuje odbioru technicznego po zakończeniu robót.
9. Zlecamy uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych przyłączy.
10. Zakład montuje wodomierz główny na przyłączu wodociągowym.
11. Podpisujemy umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Budowy przyłączy nie trzeba nawet zgłaszać w starostwie powiatowym, jeśli jest ona prowadzona zgodnie z przepisami ww. ustawy i uprawniony projektant sporządzi na kopii mapy zasadniczej plan sytuacyjny (z zaznaczeniem lokalizacji przyłączy). Budowa instalacji wewnętrznych wymaga pozwolenia. Dlatego ważne są definicje przyłączy.

Ważne

Koszty przyłączenia wody i kanalizacji

Inwestorzy ponoszą pełne koszty budowy przyłączy wodnych i kanalizacyjnych (płacą za warunki przyłączenia, za projekty, wszelkie uzgodnienia, za wykonanie przyłączy oraz ich odbiory i próby techniczne). Zależą one od cen rynkowych w danej miejscowości: średni koszt wybudowania przyłącza to 200-400 zł/m, a wykonania projektu 500-1000 zł. Przedsiębiorstwo wodociągowo--kanalizacyjne płaci jedynie za wodomierz główny (nabycie, zainstalowanie, utrzymanie) i za tak zwaną wcinkę do sieci.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
OrAwAj
|

W świetle przepisów prawa: art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przyłączem
kanalizacyjnym jest odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną za pierwszą
studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy
nieruchomości gruntowej.

1. UOKiK oraz SOKiK po raz kolejny zabrały głos w tej sprawie, przedstawiając swoją wykładnię ustawowej definicji.
Wyrokiem z dnia 5 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ sp. z o. o. w z Sulikowie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 15 grudnia 2014 r., nr
RWR 41/2014. Zaskarżaną decyzję Prezes UOKiK uznał za ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa w art 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, praktykę nadużywania przez Przedsiębiorstwo pozycji dominującej na lokalnym rynku zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, polegającą na bezpodstawnym nakładaniu na odbiorców obowiązku ponoszenia kosztów części robót niestanowiących – co do zakresu – prac związanych z budową przyłącza wodociągowego, tj. kosztów wykonania fragmentu sieci wodociągowej od granicy nieruchomości do miejsca włączenia i nakazał zaniechania jej stosowania.

2. Podobnie, wyrokiem z dnia 14 lipca 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o. o. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którym to wyrokiem SOKiK oddalił odwołanie ZGK w Wieliczce sp. z o. o. od decyzji Prezesa UOKiK z dnia 22 marca 2013 r. nr RKR – 3/2013, uznającej za ograniczającą konkurencję praktykę Spółki, polegającą na nadużywaniu pozycji dominującej na lokalnym rynku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, poprzez narzucanie odbiorcom uciążliwych warunków podłączenia do sieci wodociągowej, w świetle których odbiorcy są zobowiązani do wykonania na własny koszt części robót niestanowiących – co do zakresu – prac związanych z budową przyłączy, w tym wykonania fragmentu sieci wodociągowej od granicy nieruchomości do miejsca włączenia.

3. W tym miejscu przytoczyć warto jedno z najnowszych orzeczeń UOKiK, wydanych w przedmiotowej kwestii (decyzja Prezesa UOKiK nr RWR 04/2016 z dnia 18 maja 2016 r.; adresat: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji): „Sąd podniósł szereg argumentów przemawiających za tym, iż nie stanowi przyłącza kanalizacyjnego odcinek przewodu od granicy nieruchomości do sieci głównej. Argumenty te w ocenie Prezesa Urzędu [UOKiK] mogą być również odniesione do kwestii związanych z przyłączaniem do sieci wodociągowej. (...) W związku z powyższym, w celu przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, przyszły odbiorca usług zobowiązany jest do wykonania takiego zakresu prac, który zlokalizowany jest na obszarze jego nieruchomości (...). Konsekwencją przyjęcia, iż przewody wodociągowe i kanalizacyjne zlokalizowane poza granicą gruntową podmiotu przyłączanego należą do sieci, a nie do przyłącza, jest uznanie, że koszty ich wykonania oraz eksploatacji powinny obciążać przedsiębiorstwo wodociągowe”.

4. Uzasadniając stanowisko przyjęte przez Prezesa UOKiK w treści decyzji nr RWR 04/2016 z dnia 18 maja 2016 r., organ powołał się na treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2007 r. (III CZP 79/07), w której - jak podnosi Prezes UOKiK:
„Sąd Najwyższy wskazał m.in., że sytuacja, w której przyłączem byłby odcinek przewodu położony poza obszarem przyłączanej nieruchomości rodzi szereg problemów. Po pierwsze, to przyłączany podmiot musiałby uzyskać tytuł prawny do wykorzystania nieruchomości sąsiednich. Po drugie, zgodnie z art. 5 ust.2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych przyłączy. Trudno zdaniem Sadu Najwyższego uznać, że w posiadaniu odbiorcy usług są także odcinki przewodu położone w cudzych nieruchomościach. Prowadziłoby to do sytuacji, w której nikt nie byłby odpowiedzialny za zapewnienie niezawodnego działania tych odcinków przewodu, ponieważ obowiązek przedsiębiorstwa wod-kan obejmuje tylko urządzenia kanalizacyjne (...), do których przyłącze nie należy. Po trzecie, zdaniem Sądu Najwyższego, to właściciel przyłącza musiałby wyrażać zgodę na podłączenie do tego przyłącza innych podmiotów. Do wszystkich tych czynności niewątpliwie lepiej przystosowane jest przedsiębiorstwo wod-kan”.

Piotr
|

To jak to zrobić aby było na koszt ZWIK?

mmichal1981@poczta.onet.pl
|

sam w znaczeniu, że na własnej skórze sprawdziłem co mówią w urzędzie, a co robią jak napisze się wniosek i rzuci urzędasowi na biurko.

mmichal1981@poczta.onet.pl
|

Artykuł pełen nieprawidłowych informacji. Kanalizację podłącza ZWiK na własny koszt. Tak mówi ustawa. Wiem to z autopsji gdyż sam podłączałem