Litera: C

| muratordom.pl » Słownik » Litera: C
 • Cegła

  Systemowy, na ogół prostopadłościenny drobnowymiarowy pełny lub drążony, konstrukcyjny lub elewacyjny element budowlany, formowany z gliny ceglarskiej, z zaprawy wapienno-piaskowej, gipsowej, ze...

 • Cement

  Spoiwo budowlane hydrauliczne, twardniejące pod wpływem działania wody, stosowane do produkcji zapraw i betonów. Cement otrzymywany jest przez wypalanie surowców, a następnie ich zmielenie. ...

 • Cement portlandzki

  Najszerzej stosowany w budownictwie cement, otrzymywany przez prażenie margli i wapieni z gliną i zmielenie uzyskanego klinkieru z gipsem. Odmianą cementu portlandzkiego jest cement portlandzki biały...

 • Ceramika budowlana

  Ogół wyrobów stosowanych w budownictwie, powstających w wyniku wypalania masy, której podstawowym składnikiem jest glina.

 • Chłonność akustyczna pomieszczenia

  Miara całkowitej zdolności pomieszczenia do pochłaniania i tłumienia dźwięku. Zależy od objętości pomieszczenia i czasu pogłosu (zanikania dźwięku po ustaniu jego źródła). Jednostką chłonności jest...

 • Ciasto wapienne (wapno gaszone)

  Wodorotlenek wapnia w postaci ciastowatej masy o kolorze białym lub jasnokremowym, powstałej przez zgaszenie wapna palonego dostateczną ilością wody. Ciasto wapienne stosowane jest do zapraw...

 • Ciąg kominowy

  Przepływ powietrza w przewodzie kominowym, powstający na zasadzie różnicy ciężaru właściwego gorących gazów spalinowych w kominie i ciężaru właściwego powietrza zewnętrznego; powstała dzięki temu...

 • Ciąg wsteczny

  Niekorzystna różnica ciśnień i temperatury powietrza między wlotem i wylotem komina, powodująca zasysanie spalin do środka komina. Na wytworzenie się ciągu wstecznego może mieć również wpływ źle...