Słownik

| muratordom.pl » Słownik
 • Adaptacja

  Przystosowanie obiektu budowlanego do pełnienia odmiennej funkcji od tej, dla której został zaprojektowany i zbudowany lub do eksploatacji w nowych warunkach (wynikających np. ze zmiany przepisów).

 • Aeracja

  1) Zorganizowana wymiana powietrza, zachodząca w sposób naturalny (wentylacja naturalna) wskutek działania wiatru oraz ciśnienia grawitacyjnego, przy ewentualnym wykorzystaniu odpowiednio...

 • Anodowanie (anodyzowanie, eloksalowanie)

  Elektrolityczne wytwarzanie na powierzchni przedmiotów z metalu (głównie aluminium) lub stopów (głównie aluminium i magnezu) cienkiej powłoki tlenków tych metali. Taka powłoka chroni metal przed...

 • Antresola

  Niskie pomieszczenie mieszkalne lub użytkowe wydzielone z górnej części kondygnacji (głównie parteru).

 • Architektura

  Dyscyplina nauki i sztuki organizująca i kształtująca przestrzeń zewnętrzną (np. forma budynku, ukształtowanie zieleni, itp.) i wewnętrzną (np. aranżacja wnętrz) w sposób niezbędny dla zaspokojenia...

 • Armatura

  Ogólne określenie zaworów czerpalnych, baterii, zaworów i kurków odcinających, regulacyjnych, bezpieczeństwa, itp., a także wyposażenie rurociągów w różnego typu instalacjach sanitarnych i...

 • Asenizacja

  Usuwanie w higieniczny sposób nieczystości płynnych z danego terenu. 

 • Badania gruntowe

  Ogół badań (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geologicznych) okreslających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego przydatności dla potrzeb budowlanych. 

 • Balkon

  Element budynku składający się z płyty poziomej i balustrady, występujący z lica zewnętrznej ściany budynku. Może być dostępny z jednego lub z kilku pomieszczeń kondygnacji nadziemnych.

 • Balustrada

  Lekka, na ogół ozdobna, pionowa przegroda w postaci ścianki pełnej lub ażurowej stanowiąca zabezpieczenie biegów schodowych, spoczników, tarasów, balkonów, galerii, mostów, płaskich dachów, itp. lub...

 • Bateria wodociągowa

  Armatura czerpalna (dwa kurki wodociągowe czerpalne zmontowane we wspólnym korpusie) zasilana wodą zimną i gorącą umożliwiająca jej mieszanie i dobór właściwej temperatury wody wypływającej.

 • Belka

  1) Poziomy lub pochyły element konstrukcyjny podlegający zginaniu; przeważnie ze stali (np. kształtownik), żelbetu lub drewna; oparty na dwóch lub więcej podporach; przenoszący obciążenia...

 • Beton

  Materiał budowlany (sztuczny kamień) utworzony w wyniku związania i stwardnienia mieszanki spoiwa (najczęściej cementu), wody oraz (w betonach kruszywowych) wypełniacza (piasku, żwiru). Zastosowanie...

 • Beton komórkowy

  Beton lekki (z kruszywem lub bez) o porowatej strukturze; otrzymywany przez spienienie zaczynu (zwykle cementowego) w wyniku dodania środków rozkładających się z wydzielaniem gazu (gazobeton) lub...

 • Beton komórkowy autoklawizowany

  Beton o gęstości do 750 kg/m3, o strukturze porowatej (w wyniku fizykochemicznych reakcji pomiędzy kruszywem i spoiwem, poddanych obróbce cieplnej), stosowany do produkcji drobno- i wielkowymiarowych...

1 2 3 »