logo

 

Zaplanowałeś w tym roku remont domu lub mieszkania? Nie ma znaczenia, jaki rozmach ma Twój remont - może to być generalna przebudowa domu lub tylko lifting łazienki. Ważne, że jesteś z tego dumny i masz się czym pochwalić! Weź udział w konkursie i przyślij zgłoszenie!

Które prace remontowe wymagają zgłoszenia lub pozwolenia?

Iwona Sysik Martyna Sługocka
Prace remontowe i modernizacyjne należy przeprowadzić zgodnie z prawem. Niektóre wymagają zgłoszenia, inne pozwolenia na budowę. Jest też grupa robót, których nie trzeba zgłaszać do urzędu. Sprawdź, jakie formalności urzędowe trzeba dopełnić, zanim zaczniesz remont. 

Tylko niektóre prace prowadzone w budynku nie podlegają regulacjom Prawa budowlanego. Przede wszystkim dotyczy to bieżącej konserwacji, czyli robót mających na celu utrzymanie go w dobrym i zgodnym z przeznaczeniem stanie, zabezpieczenie przed szybkim zużyciem się lub zniszczeniem. Prace wykraczające poza bieżącą konserwację wymagają załatwienia formalności – niektóre jedynie zgłoszenia, a inne pozwolenia na budowę. Uwaga! W przypadku nadbudowy lub przebudowy budynku, gdy nie ma planu miejscowego, potrzebna będzie także decyzja o warunkach zabudowy.

Zgłoszenie remontu

Składa się je w starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Trzeba w nim określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania prac oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W razie potrzeby urząd może zobowiązać inwestora do uzupełnienia zgłoszenia, wyznaczając mu na to określony termin. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu, ale nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Właściwy organ wnosi sprzeciw między innymi wtedy, jeśli zgłoszenie dotyczy robót objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę albo budowa lub wykonywanie prac budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy. Ma na to 30 dni (liczy się dzień nadania przesyłki na poczcie, a nie na przykład w InPost).

Pozwolenie na przebudowę

Aby je uzyskać, trzeba złożyć wniosek do tego samego urzędu co zgłoszenie. Musimy do niego dołączyć cztery egzemplarze projektu wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i zezwoleniami. Potrzebne będzie też zaświadczenie o przynależności autora projektu do izby samorządu zawodowego projektantów. Dołączamy ponadto oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję o warunkach zabudowy (o ile na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego). Postępowania w sprawie pozwolenia na budowę to zwykłe postępowania administracyjne, więc powinny trwać miesiąc, ewentualnie dwa, jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana. Pozwolenie jest ważne przez trzy lata. Tyle czasu mamy na rozpoczęcie prac. To, jak długo będą one trwały, zależy już tylko od nas (oby tylko przerwa nie przekraczała trzech lat). O zamierzonym terminie robót musimy poinformować powiatowego inspektora nadzoru budowlanego nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem prac. Powinien on też otrzymać oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków i zaświadczenie o jego wpisie na listę izby samorządu zawodowego. Musimy też kupić dziennik budowy i zarejestrować go w starostwie (ewentualnie w urzędzie miasta).

Dokumentacja projektowa

Gdy dana inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, do wniosku o jego wydanie trzeba dołączyć projekt budowlany. Jego zakres jest uzależniony od rodzaju i zakresu planowanych robót. Często jego wykonanie musi być poprzedzone inwentaryzacją (projektem technicznym przedstawiającym rzeczywisty stan budynku). Jest ona potrzebna, gdy roboty będą się wiązały z ingerencją w konstrukcję domu, brak jest zatwierdzonego projektu budowlanego, na podstawie którego przed laty wydano pozwolenie na budowę albo gdy dokumentacja jest niekompletna lub nie odpowiada aktualnym przepisom. W przypadku starych budynków urząd może zobowiązać inwestora do zlecenia ekspertyzy technicznej.

WARTO WIEDZIEĆ

Remont, przebudowa, rozbudowa – jaka to różnica?

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym.

Przebudowa – przeprowadzenie robot budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, bez zmiany jego charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Rozbudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego wraz ze zmianą jego charakterystycznych parametrów.

ORGANIZATORZY

SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSORZY