| muratordom.pl » Remont roku » Aktualności » Regulamin Remont Roku 2017

Regulamin Remont Roku 2017

Regulamin konkursowy Remont Roku 2017

Tagi: remont, roku

Warszawa, 17 marca 2017
Regulamin Konkursu miesięcznika "Murator" oraz serwisu Muratordom.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki Konkursu Remont Roku 2017.
2. Organizatorem Konkursu jest ZPR Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Dęblińska 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000291159, o kapitale zakładowym 91 850 000 złotych.
3. Sponsorami Konkursu są firmy: Velux Sp. z o.o. – Sponsor Strategiczny; Aluplast Sp. z o.o., Grupa Końskie (Ceramika Color Sp. z o.o.; Ceramika Końskie Sp. z o.o.; Stargres Sp. z o.o.); Roben Sp. z o.o.; Termo Organika Sp. z o.o. – Sponsorzy.
4. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału Uczestnicy, będący pracownikami lub stałymi współpracownikami ZPR Media S.A. i Sponsorów Konkursu ani członkowie ich najbliższych rodzin.

II. Założenia Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie najciekawszych propozycji dotyczących remontu domu lub mieszkania.
2. Konkurs przeprowadzany jest w terminie 17 marca 2017 roku – 15 grudnia 2017. Konkurs przeprowadzany jest na łamach miesięcznika "Murator" oraz na stronie internetowej Konkursu www.remontroku.pl osadzonej w domenie Muratordom.pl
3. Przystępując do udziału w Konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
4. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ZPR Media S.A. ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa w celu realizacji niniejszego konkursu. Dane swoje podaje dobrowolnie, zastrzegając sobie prawo dostępu do nich oraz ich poprawienia.

III. Warunki konkursu

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
1. Zgłoszenie uczestnictwa poprzez rejestrację internetową na stronie www.remontroku.pl
   • Zgłoszenia można dokonać w dwóch grupach konkursowych:
   I – Remont Roku – Projekt,
   II – Remont Roku – Realizacja.
   • Zgłoszenie należy przypisać do przynajmniej jednej z czterech kategorii Konkursu:
   A – Poddasze,
   B – Przebudowa,
   C – Termomodernizacja,
   D – Wnętrze.
2. Dołączenie do zgłoszenia elementów obowiązkowych dla danej grupy Konkursowej określonych w pkt 3 i 4 poniżej.
3. W ramach Zgłoszenia Konkursowego do grupy konkursowej Remont Roku – Projekt, jako elementy obowiązkowe uczestnik zobowiązany jest do zamieszczenia:
   • Przynajmniej jednego zdjęcia przedstawiającego obiekt (dom, mieszkanie, wnętrze) przed remontem.
   • Opisu planowanych do przeprowadzenia prac remontowych.
4. W ramach Zgłoszenia Konkursowego do grupy konkursowej Remont Roku – Realizacja, jako elementy obowiązkowe uczestnik zobowiązany jest do dołączenia:
   • Co najmniej jednego zdjęcia przedstawiającego obiekt (dom, mieszkanie, wnętrze) przed remontem.
   • Opisu przeprowadzonych prac remontowych.
   • Co najmniej jednego zdjęcia pokazującego efekt przeprowadzonych, zakończonych prac remontowych.

IV. Przebieg Konkursu

1. Konkurs trwa od 17 marca 2017 do 15 grudnia 2017.
2. W grupie Remont Roku – Projekt w czasie trwania Konkursu wyodrębniono dwa okresy przyjmowania zgłoszeń:
Okres 1 – od 17.03 do 14.06.2017
Okres 2 – od 15.06 do 15.10.2017
3. Po zakończeniu każdego z powyższych okresów, zgłoszone w danym okresie prace będą oceniane przez Jury Nominacji i spośród nich wyłanianych będzie każdorazowo (2 razy w trakcie trwania Konkursu) po maksymalnie 5 uczestników każdej z kategorii Konkursu, którym przyznane będą Nominacje.
4. Jedno zgłoszenie może otrzymać jedną Nominację.
5. Nominacja przyznana w grupie Remont Roku – Projekt w dowolnym okresie nie wyklucza Uczestnika z wzięcia udziału w finale Konkursu w grupie Remont Roku – Realizacje pod warunkiem spełnienia wymogów zgłoszenia dla tej grupy.
6. Każdy z uczestników Konkursu w grupie Remont Roku – Projekt może wziąć udział w finale Konkursu w grupie Remont Roku – Realizacje pod warunkiem zakończenia realizacji w terminie do 15 grudnia 2017 i wysłania zgłoszenia spełniającego wymogi określone dla grupy Remont Roku – Realizacje.
7. Nominacjom towarzyszą nagrody rzeczowe publikowane na stronach konkursowych.
8. Nominowane zgłoszenie może otrzymać więcej niż jedną nagrodę.
9. Podział nagród w ramach Nominacji należy do Jury Nominacji.
10. W grupie Remont Roku – Realizacje zgłoszenia są przyjmowane przez cały czas trwania Konkursu tj do dnia 15 grudnia 2017.
11. Spośród zgłoszeń w grupie Remont Roku – Realizacje wybranych zostanie maksymalnie czterech Laureatów, po jednym Laureacie w każdej kategorii Konkursowej.
12. Uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych. Każda ze zgłoszonych prac rozpatrywana będzie w ramach grupy i kategorii, do jakiej została zgłoszona w określonym Regulaminem okresie przyjmowania zgłoszeń.

V. Harmonogram Konkursu

Termin                                 Działanie promocyjno-redakcyjne/organizacja

17 marca 2017                    Ogłoszenie Konkursu
do 14 czerwca 2017            Termin nadsyłania zgłoszeń na I Nominacje
22 czerwca 2017                 Obrady Jury - nominacje I grupa
14 lipca 2017                       Murator 8/2017 – publikacja wyników I Nominacji
do 15 października 2017     Termin nadsyłania zgłoszeń na II Nominacje
19 października 2017           Przyznanie II Nominacji
17 listopada                         Murator 12/2017 – publikacja wyników II Nominacji
15 grudnia                           Termin nadsyłania zgłoszeń do Nagrody Głównej
9-19 stycznia 2018              Jury Konkursu Remont Roku 2017
luty 2018 BUDMA 2018       Ogłoszenie wyników Konkursu Remont Roku 2017
2018                                    Murator 3/2018 – Prezentacja wyników Konkursu

VI. Jury Konkursu

W skład Jury Nominacji konkursu wchodzą:
    Anna Kamińska
    Anna Wrońska
    Anna Kielar
    Irena Walczak
    Przedstawiciele Sponsorów Konkursu
W skład Jury Realizacji wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz zaproszeni przez Organizatora Eksperci z dziedziny Architektury.

VII. Kryteria oceny

Zgłoszeń Jury przy ocenie zgłoszeń zwróci szczególną uwagę na:
   • funkcjonalność i estetykę
   • wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców
   • poprawność techniczną zastosowanych rozwiązań
   • racjonalność ekonomiczną zastosowanych rozwiązań

VIII. Nagrody, zasady odbioru

1. W Konkursie przyznane zostaną nagrody:
   • Grupa Remont Roku – Projekt
   Pula nagród w każdym z Okresów przyjmowania zgłoszeń (2 zestawy nagród) jest publikowana na stronie Konkursu: www.remontorku.pl
   O podziale nagród na poszczególnych laureatów Nominacji decyduje Jury Nominacji.
   • Grupa Remont Roku – Realizacja
   W każdej kategorii przyznana zostanie jedna Nagroda Główna wysokości 10.000 złotych.
2. Organizator prześle nagrody rzeczowe do laureatów Nominacji w terminie do 60 dni od daty opublikowania wyników w każdym z okresów na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
3. Nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów Konkursu mogą być realizowane przez Sponsorów Konkursu.
4. Nagrody pieniężne zostaną przekazane poprzez dokonanie przelewu bankowego na konto laureata. Przekazanie nagród nastąpi w terminie do 60 dni od daty opublikowania wyników Konkursu.
5. Laureat Konkursu zobowiązuje się do podania Organizatorowi Konkursu danych osobowych niezbędnych do prawidłowej realizacji Konkursu i wydania nagród.
6. Laureaci nagród w grupie Realizacja poinformowani zostaną o nagrodzie na uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu, która odbędzie się w podczas Targów BUDMA 2018 w Poznaniu.
7. Podane kwoty wszystkich nagród są kwotami brutto. Wszystkie nagrody i wyróżnienia o wartości powyżej 760 zł podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.
8. Jury Konkursowe ma prawo do przyznania dodatkowych nagród lub wyróżnień nie uwzględnionych w Regulaminie.
9. Jury Konkursowe może zdecydować o przyznaniu innej liczby nagród, z tym, że cała kwota przeznaczona na nagrody musi zostać rozdysponowana.
10. Jeśli nagroda, przesłana zgodnie z regulaminem nie zostanie odebrana, organizator będzie uprawniony do uznania, że zwycięzca rezygnuje z nagrody.

IX. Prawa autorskie

1. Uczestnicy zgłoszeń przesłanych do Konkursu oświadczają, że są autorami zgłaszanej pracy lub przysługują im majątkowe prawa autorskie do nadesłanych materiałów (w tym filmów i zdjęć) jak również dysponują stosownymi zgodami, właścicieli/inwestorów obiektu (w tym do wizerunków) w zakresie umożliwiającym udział w konkursie oraz publikację nadesłanych prac.
2. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji wszystkich materiałów nadesłanych w formularzu zgłoszeniowym (lub dosłanych mailem) wraz z danymi uczestników (imię, nazwisko, miejscowość) podczas wystawy pokonkursowej i innych wystawach przewidzianych po zakończeniu konkursu, a także możliwość ich publikacji dla celów informacji prasowych i promocji konkursu w mediach w tym: prasie, radiu, telewizji i internecie bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie dodatkowych zgód.
3. Ustalenia punktów poprzedzających nie naruszają autorskich praw osobistych autorów prac.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższe.

X. Postanowienia dodatkowe

1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi uczestnikami Konkursu.
2. Przekazane dane osobowe będą wykorzystane w celu prawidłowej realizacji konkursu, w ramach informacji prasowej lub wystawy oraz do przekazania nagród.
3. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z podania przez Uczestnika Konkursu błędnego adresu lub innych danych osobowych.
4. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, pocztę oraz inne osoby bedące poza kontrolą Organizatora.
5. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu Remont Roku 2017.
6. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w biurze organizatora Konkursu w ZPR Media S.A. przy ul. Dęblińskiej 6 w Warszawie (04-187) oraz na stronie internetowej www.remontroku.pl
7. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych, jak również nie przyznania nagrody/ód głównych i/lub wyróżnień jeżeli prace konkursowe nie spełniają wymogów konkursowych.

XI. Tryb reklamacyjny

1. W przypadku zastrzeżeń uczestników co do prawidłowości przebiegu Konkursu oraz wyboru nagrodzonych i jego zgodności z regulaminem, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie do 14 dni roboczych od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres Redakcja Muratora, 04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6 z dopiskiem "Konkurs Remont Roku 2017" i zawierać rzeczowe uzasadnienie.
2. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia ich zgłoszenia przez powołaną w tym celu przez Organizatorów Konkursu Komisję odwoławczą.

17 marca 2017
Irena Walczak
Dyrektor Marketingu

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Gala wręczenia nagród w konkursie Remont Roku 2016

9 lutego na targach budowlanych BUDMA odbył się finał konkursu Remont Roku 2016. W trakcie gali wręczyliśmy...

Nagrody w konkursie Remont Roku 2017

W Konkursie przyznane zostaną nagrody:

Konkurs Remont Roku 2016 - galeria najciekawszych...

Prezentujemy 40 realizacji zgłoszonych do konkursu Remont Roku 2016, które wzbudziły największe...