logo

 

Planujesz w nadchodzącym roku remont domu lub mieszkania? Weź udział w konkursie! Nie ma znaczenia, na jakim etapie prac jesteś – czy dopiero planujesz remont, ustaliłeś dokładny zakres prac, czy już zrealizowałeś swoje plany. Może to być generalna przebudowa domu lub tylko lifting łazienki. Ważne, że jesteś z tego dumny i masz się czym pochwalić!

Jak zgłosić remont?

Przed rozpoczęciem prac remontowych należy dopełnić formalności, a więc zgłosić remont we właściwym urzędzie - starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Zgłoszenie składa się na specjalnym formularzu. Trzeba do niego dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością i opis prac, które planujemy przeprowadzić. Zgłoszenie ważne jest przez określony czas, a remont można rozpocząć po upływie 30 dni od zgłoszenia.

Zgłoszenie składamy w wydziale architektoniczno-budowlanym w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Na formularzu (pobranym w urzędzie lub z jego strony internetowej) określamy rodzaj, zakres i sposób wykonania przewidzianych do realizacji robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Dołączamy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i w razie potrzeby szkice lub rysunki dotyczące remontu.

Remont możemy rozpocząć po upływie 30 dni od zgłoszenia, pod warunkiem że w tym czasie starosta (lub prezydent miasta) nie wniósł sprzeciwu (to tak zwana zasada milczącej zgody). Nierozpoczęcie robót w ciągu dwóch lat od terminu określonego w zgłoszeniu oznacza wygaśnięcie jego ważności.

Ze sprzeciwem do zgłoszenia spotkamy się wówczas, gdy zgłosimy roboty budowlane, na które wymagane jest pozwolenie albo które naruszają ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź inne przepisy. Jeśli nie zgadzamy się z otrzymanym sprzeciwem, mamy prawo odwołać się do wojewody w terminie 14 dni od doręczenia tej decyzji.

UWAGA! Starosta może nałożyć na inwestora, który zgłosił zamiar wykonania remontu, obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. Jest to możliwe na przykład wtedy, gdy remont mógłby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

ORGANIZATORZY

SPONSOR STRATEGICZNY