| muratordom.pl » Prawo » Zwrot VAT » Zwrot VAT, a remont domu, w którym wydzielono część mieszkalną i na działalność

Zwrot VAT, a remont domu, w którym wydzielono część mieszkalną i na działalność

Rozbudowuję dom, w którym część jest przeznaczona pod działalność gospodarczą, a część ma zaspokajać potrzeby mieszkaniowe. Jestem płatnikiem podatku od towarów i usług. Czy mogę ubiegać się o zwrot VAT?

Interpretacja indywidualna
Sygnatura ITPB2/415-868/09/IL
Data 2010.01.25
Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Istota interpretacji

Czy w zaistniałym stanie faktycznym Wnioskodawca ma prawo do zwrotu części podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z rozbudową i remontem budynku?

Uzasadnienie

W dniu 26 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie możliwości uzyskania zwrotu wydatków z tytułu rozbudowy oraz remontu budynku mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zakupił Pan nieruchomość składającą się z gruntu oraz budynku mieszkalnego. Chcąc dokonać gruntownego remontu oraz rozbudowy zakupionego budynku wystąpił Pan o wydanie pozwolenia na budowę. Na podstawie wydanego pozwolenia rozpoczął Pan prace remontowo-budowlane. Jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług, jednak czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, nie wykonał Pan jako podatnik podatku od towarów i usług.

Celem inwestycji było wyłącznie zaspokajanie osobistych potrzeb mieszkaniowych. Jednak w trakcie ponoszenia nakładów na zakupioną nieruchomość postanowił Pan, iż część jednego pomieszczenia przeznaczy na cele prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (małe zaplecze biurowe) oraz przeznaczy kilka pokoi na wynajem turystyczny. Powierzchnia wyremontowanego i rozbudowanego budynku mieszkalnego w zakresie wykorzystanym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej jest wyłącznie mniejszą częścią ogólnej powierzchni budynku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w zaistniałym stanie faktycznym ma Pan prawo do zwrotu części podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z rozbudową i remontem budynku...

Zdaniem Wnioskodawcy w zaistniałym stanie faktycznym ma on prawo do zwrotu podatku VAT, o którym mowa w ustawie w części proporcjonalnej do części w jakiej budynek jest wykorzystywany wyłącznie do celów mieszkaniowych. W przypadku gdy faktury dokumentujące wydatki poniesione na zakup materiałów budowlanych zużytych do całej inwestycji, zawierają część wartości związanej z pomieszczeniami przeznaczonymi na działalność gospodarczą, należy wydatki te wyłączyć proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą do powierzchni całego budynku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 177 poz. 1468 ze zm.) przez pojęcie budynku mieszkalnego rozumie się budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oraz związane z nimi urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.

Jak stanowi art. 3 ust. 1 ww. ustawy osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

  1. budową budynku mieszkalnego;
  2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
  3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zwrot dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.

Stosownie do art. 4 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna posiada:

  1. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn zm.3)) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3;
  2. pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w momencie realizacji przedmiotowej inwestycji, polegającej na rozbudowie i remoncie budynku mieszkalnego prowadził Pan działalność gospodarczą i był podatnikiem podatku od towarów i usług. Celem tej inwestycji było zaspokajanie osobistych potrzeb mieszkaniowych. Jednak w trakcie czynienia nakładów na ww. inwestycję postanowił Pan, iż część jednego pomieszczenia przeznaczy na cele prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (małe zaplecze biurowe) oraz przeznaczy kilka pokoi na wynajem turystyczny. Powierzchnia wyremontowanego i rozbudowanego budynku mieszkalnego w zakresie wykorzystanym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej jest wyłącznie mniejszą częścią ogólnej powierzchni budynku.

Prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na materiały budowlane zostało wprowadzone w tym celu, aby zdjąć z osób fizycznych ciężar finansowy wynikający z podwyższenia stawek podatku VAT na materiały budowlane. Prawo to nie przysługuje zatem, gdy podatek VAT naliczony w cenie materiałów budowlanych może być odliczony od podatku należnego.

Dotyczy to każdej sytuacji, gdy zakupy dokonywane są przez podatnika VAT na potrzeby prowadzonej przez niego działalności, niezależnie od tego, czy w związku z zakupem materiałów budowlanych na potrzeby tej inwestycji przysługiwało prawo do odliczenia, czy też nie. Także w przypadku realizowania inwestycji, w związku z którą nie będzie takiej osobie przysługiwało prawo do odliczenia podatku, lecz inwestycję taką będzie ona realizowała działając jako podatnik VAT, prawo do zwrotu nie przysługuje. Dotyczyć to może także sytuacji, w której osoba fizyczna kupuje materiały budowlane i dokonuje określonej inwestycji w celu wykonywania czynności zwolnionej od podatku VAT (w części lub w całości).

Biorąc pod uwagę wyżej cytowane przepisy prawo do zwrotu nie przysługuje tym osobom, które dokonują określonych inwestycji, uprawniających do zwrotu jako podatnicy podatku od towarów i usług. O prawie do odliczenia podatku naliczonego decyduje bowiem to w jakim charakterze osoba fizyczna dokonywała zakupów danych materiałów budowlanych, w jakim celu i na jakie potrzeby. Podkreślić należy, że nie ma znaczenia, to czy dana osoba fizyczna, mającą dochodzić zwrotu wydatków w ogóle jest podatnikiem VAT, lecz czy określoną inwestycję, uprawniającą do zwrotu realizuje prywatnie, czy też jako podatnik VAT.

Możliwa jest sytuacja, w której dany podmiot w odniesieniu do jednego i tego samego przedmiotu (towaru) występuje jednocześnie w części jako podatnik i w części „prywatnie”. Jeśli dana osoba realizuje daną inwestycję w części działając jako podatnik VAT, zaś w części jako osoba fizyczna, działając „prywatnie” wówczas ma prawo do zwrotu tych wydatków, które poniosła jako osoba fizyczna, a nie jako podatnik.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w momencie realizacji inwestycji, polegającej na rozbudowie i remoncie budynku mieszkalnego postanowił Pan przeznaczyć część jednego pomieszczenia na cele działalności gospodarczej.

Należy podkreślić, iż jeśli w wyniku rozbudowy, nawet budynku mieszkalnego, powstaje pomieszczenie niesłużące celom mieszkalnym, lecz przeznaczone na cele prowadzonej działalności gospodarczej, to prowadzona inwestycja polegająca na rozbudowie budynku mieszkalnego na cele niemieszkalne nie mieści się w dyspozycji cytowanego wyżej art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. W związku z tym w części dotyczącej poniesienia wydatków na cele niemieszkalne tj. związane z działalnością gospodarczą nie przysługuje Panu prawo do ubiegania się o zwrot części podatku VAT.

Ponadto w trakcie realizacji ww. inwestycji postanowił Pan przeznaczyć kilka pokoi pod wynajem, z uwagi na to, że dopiero zamierzał Pan świadczyć usługi najmu, może to oznaczać, że w tym zakresie nie znajduje zastosowania negatywna przesłanka zawarta w art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy i w tej części przysługuje Panu zwrot części podatku VAT.

Reasumując, zatem w części poniósł Pan wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją polegającą na rozbudowie i remoncie budynku mieszkalnego, na cele mieszkalne, zatem z tego tytułu przysługuje Panu prawo ubiegania się o zwrot części podatku VAT.

Jeśli nie będzie możliwe wyodrębnienie faktur, dotyczących wydatków poniesionych na cele niemieszkalne, a faktury dotyczyć będą wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych zużytych do całej inwestycji, to w takiej sytuacji należy wydatki związane z inwestycją na cele niemieszkalne wyłączyć proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą w powierzchni całego budynku.

Jednocześnie zaznaczyć należy , iż uprawnienie do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, związanych m.in. z rozbudową budynku mieszkalnego jest możliwe jedynie w przypadku spełnienia wszystkich warunków określonych w art. 3 i art. 4 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem (...)

Zobacz całą interpretację

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Zwrot VAT za materiały budowlane 2013 - za jakie...

W 2014 roku znika obecny system zwrotu VAT za materiały budowlane. Oznacza to, że od przszłego roku za...

3 kroki do zwrotu VAT na materiały budowlane

Osoby, które chcą odzyskać część wydatków poniesionych na kupno materiałów budowlanych,...

Zwrot podatku VAT za materiały budowlane....

Gdy budujemy dom, możemy odzyskać około 12% ceny brutto niektórych materiałów budowlanych....

Zwrot VAT na materiały budowlane

Osoby budujące i remontujące swoje domy sposobem gospodarczym od 1 stycznia 2006 r. mają możliwość odzyskania...

Zwrot VAT również za materiały kupione przed...

W przypadku budowy domu w momencie składania wniosku o zwrot VAT za materiały budowlane, musisz mieć...