| muratordom.pl » Prawo » Zwrot VAT » Czy wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane musi być podpisany przez obojga małżonków

Czy wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane musi być podpisany przez obojga małżonków

Chciałabym złożyć wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane. Jestem w związku małżeńskim, ale nie mam możliwości uzyskania podpisu męża. Czy mogę ubiegać się o zwrot VAT?

interpretacja indywidualna
Sygnatura IBPBII/1/415-100/10/MK
Data 2010.05.07
Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Uzasadnienie

W dniu 28 stycznia 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. (...)

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W 2008 r. wnioskodawczynię opuścił mąż, który od tego czasu nie utrzymuje z żoną żadnego kontaktu. Małżonkowie nie mają rozwodu. Wnioskodawczyni parę razy poszukiwała męża przez policję jako osobę zaginioną. (...) Dom jest na utrzymaniu wnioskodawczyni. W 2008 r. wnioskodawczyni dokonała jego remontu.

Wnioskodawczyni chciała złożyć wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane; według przepisu art. 5 ust. 4 pkt 9 musi się na nim podpisać mąż. Jak wskazała wnioskodawczyni, mąż tego wniosku nie podpisze, co spowoduje pozbawienie wnioskodawczyni należnego zwrotu podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy można skutecznie złożyć wniosek o zwrot VAT bez podpisu męża...

Zdaniem wnioskodawczyni, w tym stanie faktycznym, kiedy druga osoba nie wyraża zgody na podpisanie, szantażuje, można skutecznie przyjąć wniosek bez podpisu małżonka. Ustawodawca nie przewidział takiej sytuacji, która jest niezgodna z konstytucją, ponieważ wnioskodawczyni czuje się zmuszona do rozwodu lub separacji, niezgodnie z własną wolą i przekonaniami religijnymi, gdyż tylko pod takimi warunkami wniosek zostanie przyjęty i rozpatrzony.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005r. o zwrocie osobom fizycznych niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.) osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zwrot, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wydatków:

 1. poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004r. (art. 3 ust. 2 ustawy),
 2. poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 01 maja 2004r. są opodatkowane podatkiem VAT (art. 3 ust. 3 ustawy).

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej (art. 3 ust. 4 ustawy).

Z przepisu art. 3 ust. 5 pkt 2 ustawy wynika, iż kwota zwrotu, o której mowa w ust. 4, jest równa, z zastrzeżeniem ust. 6, 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami, o których mowa w ust. 1, niewymagających pozwolenia na budowę.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Z przepisu art. 4 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy wynika, iż prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3.

Przepis art. 4 ust. 3 ww. ustawy stanowi, iż w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w dniu poniesienia wydatków, o których mowa w art. 3 ust. 1, kwota zwrotu, obliczona zgodnie z art. 3 ust. 5-7, dotyczy łącznie obojga małżonków.

Jeżeli:

 1.  przed zawarciem związku małżeńskiego, osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, to kwotę zwrotu obliczoną zgodnie z art. 3 ust. 5-7 pomniejsza się o kwoty uprzednio otrzymane;
 2. w czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia przez sąd separacji, osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, a następnie związek małżeński ustał lub sąd orzekł separację, przysługującą jej kwotę zwrotu pomniejsza się o 50% kwoty uprzednio otrzymanej, jeżeli składany był wspólny wniosek małżonków, lub o kwotę otrzymanego zwrotu, jeżeli składany był odrębny wniosek.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy zwrot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym.

Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. Jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski, do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka (art. 5 ust. 2 ww. ustawy).

Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być składany nie częściej niż raz w roku (art. 5 ust. 3 ww. ustawy).

Z przepisu art. 5 ust. 4 ww. ustawy wynika, iż wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej:

 1.   1) imię i nazwisko, numer NIP albo numer PESEL w przypadku gdy osoba fizyczna nie posiada numeru NIP, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano żadnego z tych numerów - rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków - obojga małżonków;
 2.   wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek;
 3. rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 3 ust. 1;
 4. rok rozpoczęcia inwestycji;
 5.  wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1;
 6.   kwotę zwrotu, obliczoną zgodnie z art. 3 ust. 5-7;
 7.   oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę;
 8. wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy - wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków - numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot;
 9.   podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków - podpisy obojga małżonków bez względu na sposób złożenia wniosku: wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez każdego z małżonków.

Biorąc pod uwagę powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, iż Urząd Skarbowy może osobie fizycznej dokonać zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem budynku mieszkalnego, jeżeli m.in. osoba ta złoży do właściwego Urzędu Skarbowego odpowiedni wniosek o zwrot; przy czym jeżeli pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub oddzielnie przez każdego z małżonków, może również złożyć go sama.

Podkreślić jednakże należy, iż w przypadku małżonków, bez względu na sposób złożenia wniosku (tj. wspólnie lub przez każdego z małżonków czy też tylko przez jednego) wniosek musi być podpisany przez obojga małżonków.

Powołany przepis art. 5 ust. 4 pkt 9 ustawy jednoznacznie bowiem wymaga, aby podpis pod wnioskiem był złożony przez obojga małżonków. Ustawa w tym zakresie nie czyni żadnych odstępstw, niezależnie od sytuacji osobistej (życiowej) podatników.

Tutejszy organ pragnie podkreślić, iż działając w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej i następnych jest jedynie uprawniony do interpretacji przepisów prawa. Nie jest natomiast kompetentny do oceny czy przepisy te są logiczne, spójne i czy przystają do sytuacji osobistej podatnika.

Wobec powyższego stanowisko wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. (...)

Zobacz całą interpretację

Czy mam prawo do zwrotu VAT za materiały budowlane, jeżeli faktury wystawione są przez skład...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Zwrot VAT za materiały budowlane. Jakie zakupy są...

Zwrot VAT za materiały budowlane otrzymasz, jeżeli budujesz, remontujesz lub rozbudowujesz dom. Zwrot VAT...

Zwrot VAT za materiały budowlane 2013 - za jakie...

W 2014 roku znika obecny system zwrotu VAT za materiały budowlane. Oznacza to, że od przszłego roku za...

Zwrot VAT za materiały budowlane 2013. Tylko do...

Budujesz dom, remontujesz? Śpiesz się z zakupami. Zwrot VAT za materiały budowlane na starych zasadach jest...

Zwrot VAT za materiały budowlane - wszystko o...

W 2014 roku przestaje obowiązywać zwrot VAT za materały budowlane na dotychczasowych zasadach. Ostatni...

Zwrot VAT za materiały budowlane. Przy budowie...

Jeżeli budujesz dom, zbieraj skrupulatnie wszystkie faktury. Możesz odzyskać około 12% ceny brutto niektórych...