| muratordom.pl » Prawo » Zwrot VAT » Budowa domu na sprzedaż. Czy przysługuje zwrot VAT?

Budowa domu na sprzedaż. Czy przysługuje zwrot VAT?

Czy w związku z budową budynków mieszkalnych na sprzedaż można wystąpić z wnioskiem do właściwego urzędu skarbowego o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym...

interpretacja indywidualna
Sygnatura ILPB2/415-744/10-5/AP
Data 2010.09.14
Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Uzasadnienie

W dniu 14 czerwca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej:

  1. ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie możliwości uzyskania zwrotu niektórych wydatków związanych z budową budynków mieszkalnych,
  2. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 13 sierpnia 2010 r. znak ILPB2/415-744/10-2/AP Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Wezwanie wysłano w dniu 13 sierpnia 2010 r. (skutecznie doręczono w dniu 30 sierpnia 2010 r.).

W dniu 3 sierpnia 2010 r. Wnioskodawczyni złożyła do Dyrektora Izby Skarbowej w X uzupełnienie wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budową budynków mieszkalnych oraz w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Pismem z dnia 19 sierpnia 2010 r. znak … Dyrektor Izby Skarbowej w X – działając na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – przesłał uzupełnienie wniosku Zainteresowanej Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu.

W dniu 2 września 2010 r. (data nadania 1 września 2010 r.) do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na wezwanie z dnia 13 sierpnia 2010 r. znak ILPB2/415-744/10-2/AP, w której Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Prywatnie, jako osoba fizyczna, Wnioskodawczyni posiada i dysponuje większą działką budowlaną, nabytą w dniu 18 września 2008 r., którą będzie chciała podzielić na mniejsze. W najbliższych miesiącach Zainteresowana uzyska pozwolenie na budowę 2 budynków mieszkalnych. Po zakończeniu budowy stanu surowego zamkniętego zamierza budynki wraz z działkami budowlanymi sprzedać obcym osobom.

Budowę domów Zainteresowana chce prowadzić jako osoba fizyczna. Również ich sprzedaży dokona jako osoba fizyczna, ale nie w wykonaniu działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni wyjaśnia, iż jest wspólnikiem spółki cywilnej, w której w najbliższym czasie działalność będzie rozszerzona o budowę domów, jednak sprzedaż opisywanych budynków i działek nie będzie ujęta w ewidencji działalności spółki cywilnej, której jest wspólnikiem.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1. Czy w związku z budową budynków mieszkalnych na sprzedaż Wnioskodawczyni może wystąpić z wnioskiem do właściwego urzędu skarbowego o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym...

2. Czy Zainteresowana może sprzedaż budynków mieszkalnych wraz z gruntami opodatkować zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie łączyć dochodu z tych transakcji z innymi dochodami...

Tutejszy Organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pierwsze z wyżej przedstawionych pytań, natomiast w zakresie odpowiedzi na pytanie drugie w dniu 14 września 2010 r. wydano interpretację indywidualną nr ILPB2/415-744/10-6/AP.

Zdaniem Wnioskodawczyni, może Ona wystąpić o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, gdyż z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym nie wynika zakaz zwrotu w przypadku budowy budynku mieszkalnego w celu sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1468 ze zm.).

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

  1. budową budynku mieszkalnego;
  2.   nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
  3.   remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Zapis art. 2 pkt 1 ww. ustawy stanowi, że przez „budynek mieszkalny” rozumie się budynek mieszkalny lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oraz związane z nimi urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.

Zwrot dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w okresie od dnia 1 maja 2004 r., które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 01 maja 2004 r. są opodatkowane 22% podatkiem VAT. Ponadto zwrot dotyczy jedynie wydatków udokumentowanych fakturami VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.

Stosownie do art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Prawo do zwrotu przysługuje również pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada:

  1. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji polegającej na remoncie;
  2. pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Zatem, jeżeli inwestycja (bez względu na jej rodzaj), w myśl prawa budowlanego, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, zwrot przysługuje tylko tym inwestorom, którzy taką zgodę uzyskali.

W myśl art. 3 ust. 5 ww. ustawy, kwota zwrotu, o której mowa w ust. 4, jest równa, zastrzeżeniem ust. 6, 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295 % kwoty stanowiącej iloczyn:

  1. 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami, o których mowa w ust. 1, wymagających pozwolenia na budowę;
  2.   30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami, o których mowa w ust. 1, niewymagających pozwolenia na budowę.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni zamierza podzielić działkę budowlaną nabytą w dniu 18 września 2008 r. na mniejsze. W najbliższym czasie uzyska pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych. Po zakończeniu budowy stanu surowego zamkniętego planuje sprzedać budynki wraz z działkami budowlanymi. Jak wskazuje Zainteresowana, budowa przedmiotowych budynków nie nastąpi w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, lecz w celu ich sprzedaży. Ponadto, ich budowa oraz sprzedaż nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, że - jeżeli Zainteresowana ani Jej małżonek nie będą budowali przedmiotowych budynków mieszkalnych jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem - będzie Ona mogła wystąpić do właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynków mieszkalnych celu ich sprzedaży.

Wyjaśnić bowiem należy, że treść normy zawartej w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym wyłączać ma możliwość uzyskania zwrotu dla osób wykonujących czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, jeżeli podatnik realizuje daną inwestycję (uprawniającą w świetle art. 3 ust. 1 ww. ustawy do zwrotu) w celu wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, to nie może ubiegać się o zwrot części podatku VAT od wydatków związanych z tą inwestycją.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zobacz całą interpretację

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Zwrot VAT za materiały budowlane. Przy budowie...

Jeżeli budujesz dom, zbieraj skrupulatnie wszystkie faktury. Możesz odzyskać około 12% ceny brutto niektórych...

Zwrot VAT za materiały budowlane 2013. Tylko do...

Budujesz dom, remontujesz? Śpiesz się z zakupami. Zwrot VAT za materiały budowlane na starych zasadach jest...

Zwrot VAT za materiały budowlane 2013 - za jakie...

W 2014 roku znika obecny system zwrotu VAT za materiały budowlane. Oznacza to, że od przszłego roku za...

Kiedy zwrot podatku VAT za materiały budowlane....

Kiedy budujemy dom lub remontujemy mieszkanie i kupujemy materiały budowlane, możemy wystąpić o zwrot podatku...

Zwrot VAT za materiały budowlane nie tylko za...

Zwrot VAT za materiały budowlane przysługuje ci, nie tylko kiedy stawiasz dom, ale też kiedy wykonujesz...