| muratordom.pl » Prawo » Zwrot VAT » 3 kroki do zwrotu VAT na materiały budowlane

3 kroki do zwrotu VAT na materiały budowlane

Osoby, które chcą odzyskać część wydatków poniesionych na kupno materiałów budowlanych, muszą skrupulatnie gromadzić faktury i inne dokumenty.

Krok 1 - należy złożyć wniosek.

Zwrot jest dokonywany na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby w dniu złożenia wniosku. Małżonkowie mogą wystąpić o zwrot razem lub oddzielnie. Jeśli składają odrębne wnioski w różnych urzędach, muszą o tym powiadomić fiskusa. Wniosek może być złożony:

 • nie częściej niż raz w roku (bez względu na liczbę prowadzonych inwestycji)
 • obecnie nie obowiązuje wymóg składania wniosków w terminie do sześciu miesięcy po zakończeniu inwestycji.

Sprawdź!  Zwrot VAT krok po kroku. Darmowy PORADNIK z kalkulatorem

Krok 2 - należy dołączyć konieczne dokumenty.

Wniosek o zwrot powinien zawierać między innymi:

 • określenie rodzaju prac (budowa, przebudowa, remont);
 • rok rozpoczęcia inwestycji;
 • wykaz faktur;
 • wartość poniesionych wydatków;
 • kwotę zwrotu obliczoną samodzielnie.

Należy pamiętać, że dokumentem będącym podstawą do obliczenia kwoty zwrotu jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej przez zarejestrowanego podatnika VAT. Do wniosku należy załączyć kopie:

 • pozwolenia na budowę albo - w przypadku remontu - dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku lub lokalu mieszkalnego (wypisu z księgi wieczystej, notarialnej umowy kupna, przydziału, umowy najmu lub użyczenia);
 • faktur dokumentujących poniesione wydatki;
 • pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego albo zawiadomienia o zakończeniu inwestycji - w przypadku zakończonej budowy lub przebudowy budynku;
 • dokumentu określającego stopień zaawansowania inwestycji, sporządzonego przez osobę z uprawnieniami budowlanymi, jeżeli roboty wymagają pozwolenia na budowę - w przypadku niezakończonej inwestycji.

Krok 3 - należy czekać na decyzję.

W ciągu czterech miesięcy od dnia złożenia wniosku naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o zwrocie i określa kwotę. Jest ona wypłacana w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji:

 • w kasie urzędu skarbowego;
 • za pośrednictwem poczty;
 • za pośrednictwem banku.

W przypadku przekroczenia jednego z tych dwu terminów kwota zwrotu podlega oprocentowaniu.

Pamiętajmy o tym, że w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim kwota zwrotu  VAT na materiały budowlane dotyczy łącznie obojga małżonków.

Podstawa prawna:
ustawa z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Przeczytaj dodatkowo:
Zwrot podatku VAT za materiały budowlane....

Gdy budujemy dom, możemy odzyskać około 12% ceny brutto niektórych materiałów budowlanych....

Czy przysługuje mi zwrot VAT za materiały...

Czy zwrot różnicy VAT przysługuje w sytuacji, gdy materiały budowlane zostały zakupione na budowę...

Zwrot VAT za materiały budowlane przysługuje nie...

Jeżeli budujesz dom, możesz się ubiegać o zwrot VAT, pod warunkiem, że jesteś właścicielem lub użytkownikiem...

Zwrot VAT na materiały budowlane

Osoby budujące i remontujące swoje domy sposobem gospodarczym od 1 stycznia 2006 r. mają możliwość odzyskania...

Kiedy po zwrot VAT za materiały budowlane - po...

Aby uzyskać zwrot VAT za materiały budowlane, zbieraj skrupulatnie faktury. Wnioski o zwrot VAT za materiały...

Zwrot VAT za materiały budowlane 2013 - za jakie...

W 2014 roku znika obecny system zwrotu VAT za materiały budowlane. Oznacza to, że od przszłego roku za...