| muratordom.pl » Prawo » Zwrot VAT » 3 kroki do zwrotu VAT na materiały budowlane

3 kroki do zwrotu VAT na materiały budowlane

Osoby, które chcą odzyskać część wydatków poniesionych na kupno materiałów budowlanych, muszą skrupulatnie gromadzić faktury i inne dokumenty.

Krok 1 - należy złożyć wniosek.

Zwrot jest dokonywany na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby w dniu złożenia wniosku. Małżonkowie mogą wystąpić o zwrot razem lub oddzielnie. Jeśli składają odrębne wnioski w różnych urzędach, muszą o tym powiadomić fiskusa. Wniosek może być złożony:

 • nie częściej niż raz w roku (bez względu na liczbę prowadzonych inwestycji)
 • obecnie nie obowiązuje wymóg składania wniosków w terminie do sześciu miesięcy po zakończeniu inwestycji.

Sprawdź!  Zwrot VAT krok po kroku. Darmowy PORADNIK z kalkulatorem

Krok 2 - należy dołączyć konieczne dokumenty.

Wniosek o zwrot powinien zawierać między innymi:

 • określenie rodzaju prac (budowa, przebudowa, remont);
 • rok rozpoczęcia inwestycji;
 • wykaz faktur;
 • wartość poniesionych wydatków;
 • kwotę zwrotu obliczoną samodzielnie.

Należy pamiętać, że dokumentem będącym podstawą do obliczenia kwoty zwrotu jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej przez zarejestrowanego podatnika VAT. Do wniosku należy załączyć kopie:

 • pozwolenia na budowę albo - w przypadku remontu - dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku lub lokalu mieszkalnego (wypisu z księgi wieczystej, notarialnej umowy kupna, przydziału, umowy najmu lub użyczenia);
 • faktur dokumentujących poniesione wydatki;
 • pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego albo zawiadomienia o zakończeniu inwestycji - w przypadku zakończonej budowy lub przebudowy budynku;
 • dokumentu określającego stopień zaawansowania inwestycji, sporządzonego przez osobę z uprawnieniami budowlanymi, jeżeli roboty wymagają pozwolenia na budowę - w przypadku niezakończonej inwestycji.

Krok 3 - należy czekać na decyzję.

W ciągu czterech miesięcy od dnia złożenia wniosku naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o zwrocie i określa kwotę. Jest ona wypłacana w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji:

 • w kasie urzędu skarbowego;
 • za pośrednictwem poczty;
 • za pośrednictwem banku.

W przypadku przekroczenia jednego z tych dwu terminów kwota zwrotu podlega oprocentowaniu.

Pamiętajmy o tym, że w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim kwota zwrotu  VAT na materiały budowlane dotyczy łącznie obojga małżonków.

Podstawa prawna:
ustawa z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Zwrot VAT na materiały budowlane

Osoby budujące i remontujące swoje domy sposobem gospodarczym od 1 stycznia 2006 r. mają możliwość...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Zwrot VAT za materiały budowlane nie tylko za...

Zwrot VAT za materiały budowlane przysługuje ci, nie tylko kiedy stawiasz dom, ale też kiedy wykonujesz...

Zwrot VAT za materiały budowlane. Przy budowie...

Jeżeli budujesz dom, zbieraj skrupulatnie wszystkie faktury. Możesz odzyskać około 12% ceny brutto niektórych...

Jak zwrot VAT za materiały budowlane rozliczą...

Małżonkowie mogą korzystać ze zwrotu VAT za materiały budowlane w ramach jednego wspólnego limitu, jeżeli...

Zwrot VAT za materiały budowlane. Sprawdź faktury

Podstawowym warunkiem zwrotu VAT jest posiadanie faktur dokumentujących zakupy i wystawionych po 30 kwietnia...

Czy przysługuje mi zwrot VAT za materiały...

Czy zwrot różnicy VAT przysługuje w sytuacji, gdy materiały budowlane zostały zakupione na budowę...