| muratordom.pl » Prawo » Wzory umów » Wzór umowy o dzieło - 2 warianty

Wzór umowy o dzieło - 2 warianty

Z umów powinno jasno wynikać, kto i do czego się zobowiązał oraz w jakim terminie. Gdy umowa zostanie spisana, łatwiej będzie dochodzić swoich praw, gdy druga strona nie dotrzyma terminu lub źle wykona prace.

Umowa o dzieło (2 warianty)

Zawarta w dniu ................... r. w .................................... pomiędzy: Zamawiającym  – ......................................... zam. w ...................... przy ul. ........................................ a Wykonawcą – ....................................... zam. w ...................... przy ul. ........................... (mającym siedzibę w ........................ przy ul .......................................).

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: ................................................

w budynku mieszkalnym położonym w ........................ przy ul. ....................................

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy (kosztorys) określa załącznik do umowy.

§2

1. Termin rozpoczęcia wykonania dzieła ustala się na dzień .................. r.

2. Termin zakończenia robót określa się na dzień ......................... r.

§3

Zamawiający umożliwi rozpoczęcie robót zgodnie z terminem określonym w § 2 pkt 1, wskaże Wykonawcy miejsce poboru wody i energii oraz składowania śmieci, umożliwi korzystanie z zaplecza sanitarnego.

§4

(wariant I)

Materiały niezbędne do wykonania dzieła, określone w załączniku do umowy (kosztorysie), zakupi i dostarczy

Wykonawca.

(wariant II)

1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć materiały niezbędne do wykonania dzieła określone w załączniku

do umowy w terminie do dnia ..................

2. Wykonawca po wykonaniu dzieła zobowiązany jest rozliczyć się z otrzymanych materiałów oraz zwrócić

niewykorzystane materiały najpóźniej do czasu przyjęcia dzieła przez Zamawiającego.

§5

(wariant I)

1. Strony ustalają wynagrodzenie za zamówione prace na łączną kwotę ..................... (słownie: ...................................... złotych). Podstawą wyliczenia wynagrodzenia jest kosztorys sporządzony przez Wykonawcę i przyjęty przez strony, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

2. W dniu podpisania niniejszej umowy Zamawiający wypłaca Wykonawcy tytułem zaliczki na zakup materiałów ..............% umówionego wynagrodzenia, tj. kwotę ....................................... (słownie: ..................................................... złotych),

a Wykonawca kwituje odbiór wymienionej kwoty.

3. Wypłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi etapami po przyjęciu wykonanej części robót w terminie 7 dni od wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonane prace.

(wariant II)

1. Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie za zamówione prace na kwotę ............................... (słownie: ......................................................... złotych).

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po przyjęciu przez Zamawiającego wykonanego dzieła i rozliczeniu się Wykonawcy z powierzonych mu materiałów.

§6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pracę terminowo i bez usterek, zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem wszelkich zasad i obowiązujących norm.

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do usunięcia wszystkich nieczystości i odpadów powstałych podczas wykonywania robót objętych umową.

§7

1. Wykonawca udziela dwuletniej gwarancji na wykonane prace.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad w wykonanej pracy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie jednego tygodnia od daty zgłoszenia.

§8

Odbiór dzieła nastąpi po uprzednim sprawdzeniu wykonanych prac i sporządzeniu protokołu odbioru zawierającego wykaz ewentualnych usterek i wad oraz określeniu terminu ich usunięcia.

§9

1. Strona, która z własnej winy odstąpi od realizacji niniejszej umowy, będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości .......................% wynagrodzenia za przedmiot umowy.

2. W razie zwłoki w zakończeniu wykonania dzieła Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej

w wysokości ....................% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

3. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.

§10

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§11

Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania ww. pracy.

§12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

Wykonawca                                                                                                       Zamawiający

 

Pobierz wzór umowy o dzieło (format .doc) >>

Wzór umowy o roboty budowlane

Spisanie umowy o roboty budowlane chroni interesy obu stron, a w razie sporu ułatwia dochodzenie...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Jak zawrzeć umowę najmu okazjonalnego

Zobacz, jakie zapisy powinny się znaleźć w umowie najmu okazjonalnego, czego żądać od najemcy, jakie zapisy...

Wzór umowy o roboty budowlane

Spisanie umowy o roboty budowlane chroni interesy obu stron, a w razie sporu ułatwia dochodzenie roszczeń....

Umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego -...

Zobacz, jakie zapisy powinna zawierać umowa o nadzór inwestorski. Jakie punkty warto zawrzeć w umowie z...

Wzór umowy o zastępstwo inwestycyjne DO POBRANIA

Chcesz wybudować dom jednorodzinny, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać? Możesz zatrudnić inestora...

Wzór umowy z kierownikiem budowy

Zawsze należy spisywać umowy z osobami, którym powierza się budowę domu. Zobacz wzór umowy z...

Przedwstępna umowa sprzedaży kupna mieszkania -...

Umowa przedwstępna sprzedaży kupna mieszkania powinna zawierać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Czy...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.