| muratordom.pl » Prawo » Ustawa śmieciowa » Podatek śmieciowy - ile zapłacisz za wywóz śmieci w 2013 roku
OPŁATA ZA WYWÓZ ŚMIECI

Podatek śmieciowy - ile zapłacisz za wywóz śmieci w 2013 roku

Za kilka miesięcy zaczniesz płacić taz zwany podatek śmieciowy. Najpóźniej od 1 lipca 2013 roku opłaty za wywóz śmieci będziesz uiszczać nie konkretnej firmie, lecz gminie. To ona będzie teraz decydować o comiesięcznej stawce za odbiór śmieci, wielkości pojemników i częstotliwości wywożenia odpadów. Czy będzie drożej?

Wysokość podatku śmieciowego zależy od gminy

W każdej gminie opłata za gospodarowanie odpadami może być inna. Rada każdej gminy ustali bowiem stawkę tej opłaty za wywóz śmieci, uwzględniając liczbę mieszkańców gminy, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na jej terenie, koszt funkcjonowania systemu oraz przypadki nieregularnego (sezonowego) wytwarzania odpadów.

Jak będzie wyliczana wysokość opłaty za wywóz śmieci

Gmina ma do wyboru kilka metod wyliczenia opłat za odbiór śmieci. Pierwszą jest ustalenie jednej, takiej samej stawki dla wszystkich gospodarstw domowych bez względu na ich wielkość (metoda ta może jednak budzić sprzeciw mieszkańców jako niesprawiedliwa).

Pozostałe metody polegają na pomnożeniu ustalonej stawki opłaty przez:

  • liczbę mieszkańców nieruchomości albo
  • ilość zużytej wody w nieruchomości albo
  • powierzchnię lokalu mieszkalnego.

To gmina zdecyduje, którą z powyższych metod zastosuje.

Wątpliwości jednak nasuwa, co ustawodawca ma na myśli, wskazując w przepisie „mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość” – czy chodzi mu o sam fakt przebywania w nieruchomości, czy też będzie brane pod uwagę zameldowanie danej osoby pod konkretnym adresem. Podobnie jest z „powierzchnią lokalu” – czy ma to być powierzchnia całkowita, czy użytkowa. O tym zapewne zdecydują poszczególne rady gmin, podejmując stosowne uchwały.

Wyjaśniamy nowe zasady wywozu śmieci w 2013 roku

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Czy gmina odbierze każdą ilość śmieci?

W ramach opłaty od każdego właściciela będzie odbierana taka ilość śmieci, jaką średnio wytwarza gospodarstwo domowe podobnej wielkości. Jeśli okaże się, że w danym domu śmieci powstaje więcej, będzie można zawrzeć umowę na odbiór nadwyżki z firmą odbierającą odpady albo skorzystać z dodatkowej usługi oferowanej przez gminę (oczywiście dodatkowo płatnej).

Wymienione metody dotyczą nieruchomości zamieszkanych, ale gmina może również postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych (na przykład gdy jest na nich prowadzona działalność gospodarcza) i ustalić wysokość opłaty za odbiór określonej ilości śmieci. W takiej sytuacji opłata ponoszona przez właściciela będzie zależeć od liczby kontenerów o określonej pojemności odbieranych z jego posesji.

Niższe stawki za segregowanie śmieci?

Stawki opłat będą niższe, gdy odpady będą zbierane przez właściciela i odbierane przez gminę w sposób selektywny. Gminy same określą, o ile te stawki będą niższe i w jaki sposób powinny być segregowane odpady (na ile frakcji, czyli w ilu workach lub pojemnikach o odpowiednich kolorach).

Jeżeli dana osoba zadeklaruje, że będzie segregować śmieci i korzystać tym samym z niższej opłaty za ich wywóz, będzie musiała przestrzegać przyjętego zobowiązania.

Przedsiębiorca odbierający odpady ma bowiem obowiązek powiadamiać gminę o przypadkach niewłaściwego zbierania odpadów. W takiej sytuacji gmina naliczy właścicielowi opłatę jak za odpady zmieszane.

Kiedy trzeba złożyć deklarację i co w niej podać?

Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany złożyć w wydziale podatków i opłat urzędu gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin złożenia pierwszej deklaracji gmina określa w uchwale (podjętej najpóźniej do końca 2012 r.).

Kiedy już nowy gminny system odbioru odpadów zacznie działać, właściciele będą obowiązani składać deklaracje w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów komunalnych. W razie zmiany danych, które wskazał właściciel w pierwszej deklaracji (na przykład zmiany właściciela, zwiększenia liczby mieszkańców, rozbudowy domu), nową deklarację trzeba złożyć w ciągu 14 dni od wystąpienia zmiany.

Jeżeli ktoś deklaracji w ogóle nie złoży albo gdy dane w niej zawarte wzbudzą uzasadnione wątpliwości, gmina określi wysokość opłaty w decyzji, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

W ustawie nie przewidziano wzoru deklaracji, będzie ona zapewne odpowiadać wybranej przez gminę metodzie ustalania opłat. W deklaracji trzeba więc będzie podać albo liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, albo powierzchnię domu (mieszkania), albo ilość wody zużytej w poprzednim roku kalendarzowym.

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych objęci systemem wskażą liczbę i pojemność kontenerów na śmieci. Rada gminy może też określić wykaz dokumentów, które potwierdzą dane zawarte w złożonej deklaracji.

Gmina może skontrolować

Wójt gminy (burmistrz lub prezydent miasta) może upoważnić pracowników podległego mu urzędu lub funkcjonariuszy straży gminnych do wstępu na teren nieruchomości w godzinach od 6:00 do 22:00 w celu przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku. Mogą oni żądać od właściciela okazania stosownych dokumentów oraz wykonywać niezbędne badania i czynności kontrolne. W razie potrzeby pomoc w przeprowadzeniu kontroli zapewnia policja.

WARTO WIEDZIEĆ

W niektórych gminach system już działa. Ile płacą mieszkańcy za wywóz śmieci?

Gmina Izabelin, województwo mazowieckie. Mieszkańcy prowadzący selekcję odpadów płacą po 8,50 zł od osoby za miesiąc, a ci, którzy nie chcą ich segregować – 15 zł od osoby za miesiąc. Opłata obowiązuje wszystkie osoby zamieszkujące posesję (nie tylko zameldowane), a w jej ramach wybrana przez gminę firma dostarcza mieszkańcom worki na odpady (dwa rodzaje: żółty na szkło, plastik i metal oraz niebieski na papier, tekturę i tekstylia) i pojemniki na odpady pozostałe (o pojemności 120 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje do czterech osób włącznie, albo 240 l, gdy mieszkańców jest więcej).

Ilość odpadów jest nielimitowana, można pobrać dowolną liczbę worków we wskazanych punktach. Worki są odbierane raz na miesiąc, a pojemniki opróżniane co dwa tygodnie. Dodatkowo można we własnym zakresie kupić worki na odpady zielone (na przykład skoszoną trawę), które również zostaną wywiezione w ramach systemu w miesiącach od kwietnia do października.

Gmina Baranów, województwo lubelskie. W tej gminie stawka opłaty za wywóz odpadów posegregowanych wynosi 5 zł, a za wywóz odpadów zmieszanych – 10 zł od osoby miesięcznie. Ilość odbieranych śmieci w ramach tak ustalonej opłaty zależy od liczby mieszkańców danej nieruchomości:

 

  • jedna-dwie osoby: jeden pojemnik 120 l i po jednym worku na każdą z czterech rozdzielanych frakcji, czyli biały na makulaturę, żółty na tworzywa sztuczne, niebieski na szkło i brązowy na odpady biodegradowalne;
  • trzy-cztery osoby: dwa pojemniki i po jednym z czterech rodzajów worków; pięć-sześć osób: trzy pojemniki i po dwa worki).

 

Odpady są odbierane raz w miesiącu. Jeśli mieszkańcy danej nieruchomości wytwarzają więcej śmieci, mogą za dodatkową opłatę w wysokości 10 zł zamówić odbiór odpadów z pojemnika o objętości 120 l.

Data publikacji: 31.12.2012

Nowe zasady odbioru śmieci. Co się zmieni dla właścicieli domów w 2013 roku?

Za kilka miesięcy zaczniesz płacić tak zwany podatek śmieciowy, który zastąpi dotychczasowe...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Opłaty za śmieci we Wrocławiu. Ile zapłacisz za...

Nowa ustawa śmieciowa odpowiedzialność za gospodarkę odpadami oddaje w ręce gmin, które w drodze...

Opłaty za śmieci w Warszawie. Ile zapłacisz za...

Znamy już nowe stawki opłat za śmieci w Warszawie. Są one inne dla mieszkańców domów...

Wywóz śmieci. Nowe zasady segregacji odpadów we...

Podobnie jak w całym kraju, również we Wrocławiu od 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowy system...

Nowe propozycje zmian w ustawie śmieciowej: ile...

Poselski projekt ustawy śmieciowej, który został wniesiony do Sejmu ustala między innymi maksymalne...

Segregowanie odpadów w Opolu. Poznaj zasady...

W Opolu od 1 lipca 2013 roku pojawią się nowe kolory pojemników na odpady, zmienią się też zasady...