| muratordom.pl » Prawo » Ustawa śmieciowa » Nowe zasady odbioru śmieci. Co się zmieni dla właścicieli domów w 2013 roku?
WYWÓZ ŚMIECI i PODATEK ŚMIECIOWY

Nowe zasady odbioru śmieci. Co się zmieni dla właścicieli domów w 2013 roku?

Za kilka miesięcy zaczniesz płacić tak zwany podatek śmieciowy, który zastąpi dotychczasowe opłaty na rzecz firm trudniących się wywozem śmieci. Wyjaśniamy, na czym polega nowy system odbioru odpadów komunalnych.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwalona 1 lipca 2011 r. wprowadziła istotne zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Przede wszystkim nałożyła nowe obowiązki na samorządy, przedsiębiorstwa odbierające odpady i wreszcie na właścicieli domów jednorodzinnych.

Zmiany te wynikają z konieczności osiągnięcia europejskiego standardu zagospodarowania śmieci komunalnych, czyli ograniczenia ilości odpadów deponowanych i biodegradowalnych. Każda gmina w Polsce ma obowiązek uruchomić nowy system gospodarki odpadami komunalnymi najpóźniej 1 lipca 2013 r.

Polecamy: Podatek śmieciowy. Sprawdź, ile zapłacisz za wywóz śmieci

Stała opłata za wywóz śmieci, czyli podatek śmieciowy

Dla właścicieli nieruchomości najważniejsze jest to, że gmina będzie zobowiązana do odbioru wytwarzanych przez nich odpadów komunalnych – w zamian za stałą opłatę miesięczną.

Koniec z wyborem firmy odbierającej śmieci

Tym samym właściciele nieruchomości nie będą już mogli sami wybierać, z którym przedsiębiorcą chcą zawrzeć umowę w zakresie odbioru nieczystości komunalnych. Utracą więc rzeczywisty wpływ na to, kto, kiedy i za ile będzie wywoził ich śmieci.

Wysokość opłaty, wielkość pojemników (worków) na śmieci i częstotliwość ich wywożenia zostaną im narzucone przez gminę. Firmy wywozowe odbierające odpady od mieszkańców zostaną wybrane w przetargach zorganizowanych przez wójtów (burmistrzów lub prezydentów miast).

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Nowe zadania dla gminy

Nowy gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmie odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną tego systemu. Gminy będą zobowiązane do zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu oraz budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz stacji zlewnych.

Dzięki nowym rozwiązaniom ma zostać zlikwidowany problem wywozu śmieci na tak zwane dzikie wysypiska, ponieważ każdy mieszkaniec gminy będzie musiał ponosić opłatę za odbiór odpadów z jego nieruchomości.

Co z elektrośmieciami i starymi meblami?

Przedmioty, których nie można wyrzucać do pojemnika na zmieszane śmieci komunalne, będzie mógł zawieźć do zorganizowanego przez gminę punktu gromadzenia odpadów. Chodzi tu o stare meble i urządzenia sanitarne, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, opony, świetlówki, gaśnice, puszki po farbach i aerozolach, baterie, oleje, akumulatory, odpady z remontów (gruz), odpady zielone z ogródków przydomowych, drewno. Przedmioty te będą odbierane w wyznaczonych punktach bezpłatnie (w ramach uiszczanego „podatku śmieciowego”).

WARTO WIEDZIEĆ

Kampania informacyjna gminy

Najpóźniej 1 stycznia 2013 r. w każdej gminie powinna się rozpocząć kampania edukacyjno- informacyjna mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z tych uchwał.

Kampania ma polegać na zamieszczaniu artykułów w prasie lokalnej, ogłoszeń w środkach komunikacji miejskiej, w telewizji i radiu oraz na drukowaniu ulotek i rozprowadzaniu ich wśród mieszkańców (na przykład wrzucaniu do skrzynek pocztowych). Gminy nie są zobowiązane do pisemnego powiadamiania imiennie każdego z właścicieli nieruchomości o nowym systemie odbioru śmieci.

Co z zawartymi już umowami na wywóz śmieci?

Właściciele nieruchomości, którzy mają indywidualnie zawarte z firmami umowy na odbieranie śmieci, powinni je wypowiedzieć w takim terminie, żeby przestały obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Od tego dnia będą bowiem musieli płacić gminie za świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów.

Sposób i termin wypowiedzenia powinny być uregulowane w tych umowach. Może to być na przykład taki zapis: „rozwiązanie umowy może nastąpić po uprzednim miesięcznym wypowiedzeniu przez jedną ze stron, liczonym od pierwszego dnia kalendarzowego następnego czasie, będzie musiał zapłacić za odbiór śmieci dwa razy miesiąca” (w takim wypadku wypowiedzenie umowy na przykład 10 maja oznacza, że będzie ona obowiązywać do końca czerwca).

Jeśli właściciel nie wypowie swojej indywidualnej umowy w odpowiednim czasie, będzie musiał zapłacić za odbiór śmieci dwa razy (firmie i gminie). Nawet wtedy, gdy gmina wybierze w przetargu tę samą firmę, z której usług dotychczas korzystał właściciel.

Jeżeli dana gmina wprowadzi nowy system gospodarki odpadami komunalnymi przed 1 lipca 2013 r., właściciele nieruchomości położonych na jej terenie mogą wybrać, czy do tej daty będą korzystać z dotychczasowych umów, czy z systemu gminnego.

WARTO WIEDZIEĆ

Czy gmina odbierze też nieczystości z szamba

Rada gminy może podjąć uchwałę o przejęciu dotychczasowych obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i ustaleniu zryczałtowanej opłaty za okresowe pozbywanie się określonej ilości tych ścieków.

Wysokość tej opłaty będzie zależeć od faktycznych kosztów ponoszonych przez gminę z tytułu zorganizowania i funkcjonowania systemu pozbywania się nieczystości ciekłych.

Opłaty nieuiszczone w wyznaczonym terminie będą podlegać przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Jeżeli taka uchwała nie zapadnie, właściciele będą tak jak dotąd zawierać umowy o odbiór nieczystości ciekłych we własnym zakresie, ale będą zobowiązani do udokumentowania (przez okazanie umowy i dowodów uiszczania opłat) korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Jeśli właściciel nieruchomości nie zawarł stosownej umowy na wywóz nieczystości ciekłych, na gminie ciąży obowiązek opróżniania zbiornika bezodpływowego należącego do tego właściciela (ale właściciel musi za to zapłacić). Gminy są zobowiązane ustawowo do podjęcia uchwał w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieczystości ciekłych.

Stawki te mogą być zróżnicowane zależnie od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy i odległości od miejsca unieszkodliwiana nieczystości (przedsiębiorca nie będzie mógł żądać wyższej opłaty).

Data publikacji: 31.12.2012

Segregacja odpadów. Rozszyfrowujemy kolory i rodzaje pojemników na śmieci

Dzięki segregacji odpadów na wysypiska trafia mniej śmieci, a te które można poddać...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Opłaty za śmieci w Gdańsku. Ile zapłacisz za...

Opłata za wywóz śmieci w stolicy województwa pomorskiego od 1 lipca 2013 roku będzie...

Opłaty za śmieci w Krakowie. Ile zapłacisz za...

1 lipca 2013 to data, która zmienia system gospodarki odpadami w całym kraju. W Krakowie dobrze się do...

Nowe zasady segregowania śmieci w Katowicach....

1 lipca 2013 roku wchodzi w życie tzw. ustawa śmieciowa. Do tej pory mieszkańcy Katowic muszą poznać nowe...

Wywóz śmieci. Nowe zasady segregacji odpadów we...

Podobnie jak w całym kraju, również we Wrocławiu od 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowy system...

Łódź – czyste miasto. Nowa ustawa śmieciowa...

Rosnące góry śmieci to problem wszystkich gmin w Polsce. Nowa ustawa śmieciowa ma rozwiązać ten...