| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku na nowych zasadach

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku na nowych zasadach

Zmieniły się zasady wydawania i kontroli świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Nowa ustawa m.in. wprowadza zmiany w obowiązku uzyskiwania świadectwa energetycznego i rozszerza listę osób, które takie świadectwo mogą wystawić.

W marcu 2015 roku weszła w życie nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków. Przeniesiono do niej – z Prawa budowlanego – przepisy dotyczące świadectw energetycznych oraz kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji, częściowo je zmieniając. Dodano też nowe regulacje dotyczące między innymi weryfikacji sporządzonych świadectw i protokołów z przeglądów kotłów i urządzeń klimatyzacyjnych.

Kiedy świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest obowiązkowe...

W nowej ustawie zrezygnowano z obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej w przypadku oddawania budynku do użytkowania. Od 9 marca 2015 r. nie trzeba więc dołączać takiego dokumentu do zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego.

To dobra wiadomość dla inwestorów, bo nie muszą płacić za dokument, który nie jest im w zasadzie potrzebny, zwłaszcza że charakterystyka energetyczna ich domu została już określona w projekcie budowlanym.

... a kiedy należy je sporządzić

Jest ono natomiast w dalszym ciągu wymagane w razie sprzedaży lub wynajmu budynków albo ich części (dotyczy to również spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu). Zgodnie z art. 11 ustawy właściciel powinien przy zawarciu umowy sprzedaży przekazać nabywcy świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu, a przy podpisywaniu umowy najmu – jego kopię dać najemcy.

Ustawodawca nie uzależnił więc zawarcia umowy notarialnej sprzedaży i umowy najmu od przekazania kupującemu świadectwa energetycznego ani nie nałożył żadnej sankcji za jego brak, ale wprowadził rozwiązanie, które ma motywować sprzedającego i wynajmującego do spełnienia tego obowiązku.

Jeśli go nie dopełnią, umowa będzie ważna, ale:

 • nabywca lub najemca będzie miał prawo w ciągu 14 dni od zawarcia umowy pisemnie wezwać zbywcę lub wynajmującego do dostarczenia mu świadectwa w ciągu dwóch miesięcy, licząc od dnia doręczenia wezwania;
 • gdy ten mimo to nie przekaże świadectwa w ciągu dwóch miesięcy, nabywca lub najemca będzie mógł zlecić sporządzenie świadectwa na koszt drugiej strony umowy, przy czym może to zrobić tylko przed upływem sześciu miesięcy w wypadku najmu albo 12 miesięcy w razie sprzedaży.

Co istotne, nabywca ani najemca nie może zrzec się powyższych praw, więc umieszczenie tego typu zapisów w umowie będzie nieskuteczne.

WAŻNE

Które budynki go nie potrzebują

Obowiązek sporządzania świadectw energetycznych nie dotyczy budynków:

 • podlegających przepisom o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
 • przemysłowych i gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem oświetlenia wbudowanego;
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w roku;
 • wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok).

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Kto jest uprawniony do sporządzenia świadectwa energetycznego

Do jego sporządzenia są uprawnione osoby, które:
 • ukończyły studia wyższe: – zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
  – inne niż wyżej wymienione oraz studia podyplomowe, w których programie uwzględniono zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii, albo
 • posiadają uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 Prawa budowlanego (projektowe lub wykonawcze w specjalnościach architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej i instalacyjnej). 

Od tych osób wymaga się również pełnej zdolności do czynności prawnej i niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu i pieniędzmi oraz przestępstwa skarbowe. Żeby wykonywać świadectwa, trzeba złożyć wniosek o wpis do ministerialnego wykazu i uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego.

Nie można przygotować świadectwa dla budynku czy mieszkania, którego jest się właścicielem lub zarządcą. Takie działanie jest zagrożone sankcją wykreślenia z rejestru osób uprawnionych do wydawania świadectw.

Okres ważności świadectwa

Warto pamiętać, że świadectwo jest ważne przez dziesięć lat, jeżeli w tym czasie nie przeprowadzono robót polegających na ociepleniu budynku lub modernizacji systemu ogrzewania.

Jeśli dla budynku albo mieszkania sporządzono świadectwo energetyczne, to w reklamie dotyczącej jego sprzedaży albo wynajęcia – czyli również w ogłoszeniu zamieszczonym w prasie lub Internecie – trzeba podać informację o zużyciu energii (wskaźniku rocznego zapotrzebowania na energie końcową).

W marcu 2015 roku weszła w życie nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków. Przeniesiono do niej – z Prawa budowlanego – przepisy dotyczące świadectw energetycznych oraz kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji, częściowo je zmieniając. Dodano też nowe regulacje dotyczące między innymi weryfikacji sporządzonych świadectw i protokołów z przeglądów kotłów i urządzeń klimatyzacyjnych.

WARTO WIEDZIEĆ

Charakterystykę energetyczną domu można wyznaczyć na dwa sposoby

 • Metodą obliczeniową. Jest ona oparta na standardowym sposobie użytkowania, z uwzględnieniem parametrów technicznych konstrukcji, instalacji i źródła ciepła zasilającego budynek (jeśli dla budynku sporządzono projekt architektoniczno- budowlany, świadectwo może być opracowane na podstawie zawartej w nim charakterystyki energetycznej, przy uwzględnieniu ewentualnych odstępstw od projektu, na przykład zmiany źródła ciepła).
 • Metodą zużyciową. Robi się to na podstawie faktycznie zużytej energii, czyli na przykład wskazań gazomierza, pod warunkiem że właściciel ma dokumenty potwierdzające zużycie gazu ziemnego z ostatnich trzech lat, w tym czasie nie przeprowadzono robót budowlanych wpływających na charakterystykę energetyczną, budynek nie jest wyposażony w system chłodzenia, a gaz ziemny jest zużywany wyłącznie do ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Ulgi dla niepełnosprawnych. Jakie wydatki na wyposażenie i adaptację mieszkania można odliczyć od dochodu?

Wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkania lub domu osoby niepełnosprawnej można odliczyć od...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Wody opadowe - przepisy. Jak zgodnie z prawem...

Według przepisów prawa wody opadowe są ściekami. Regulacje omawiające ich odprowadzanie zawarte są w...

Połączenie kuchni z pokojem dziennym - formalności

Sprawdź, czy w każdej sytuacji możliwe jest wyburzenie ścian działowych pomiędzy pomieszczeniami. Dowiedz...

Pomiar powierzchni antresoli w mieszkaniu - wg...

Pomiaru powierzchni użytkowej lokalu dokonuje się na poziomie podłogi w stanie całkowicie wykończonym. Jeżeli...

Stan deweloperski mieszkania. Co to oznacza, co...

Standard wykończenia nowego mieszkania, określany jest jako stan deweloperski. Dowiedz się, co zastaniesz...

Kupujemy nowe mieszkanie - formalności, porady...

Dowiedz się dlaczego warto kupić mieszkanie od dewelopera, jakie formalności związane są z zakupem lokalu na...