| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku na nowych zasadach

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku na nowych zasadach

Zmieniły się zasady wydawania i kontroli świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Nowa ustawa m.in. wprowadza zmiany w obowiązku uzyskiwania świadectwa energetycznego i rozszerza listę osób, które takie świadectwo mogą wystawić.

W marcu 2015 roku weszła w życie nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków. Przeniesiono do niej – z Prawa budowlanego – przepisy dotyczące świadectw energetycznych oraz kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji, częściowo je zmieniając. Dodano też nowe regulacje dotyczące między innymi weryfikacji sporządzonych świadectw i protokołów z przeglądów kotłów i urządzeń klimatyzacyjnych.

Kiedy świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest obowiązkowe...

W nowej ustawie zrezygnowano z obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej w przypadku oddawania budynku do użytkowania. Od 9 marca 2015 r. nie trzeba więc dołączać takiego dokumentu do zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego.

To dobra wiadomość dla inwestorów, bo nie muszą płacić za dokument, który nie jest im w zasadzie potrzebny, zwłaszcza że charakterystyka energetyczna ich domu została już określona w projekcie budowlanym.

... a kiedy należy je sporządzić

Jest ono natomiast w dalszym ciągu wymagane w razie sprzedaży lub wynajmu budynków albo ich części (dotyczy to również spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu). Zgodnie z art. 11 ustawy właściciel powinien przy zawarciu umowy sprzedaży przekazać nabywcy świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu, a przy podpisywaniu umowy najmu – jego kopię dać najemcy.

Ustawodawca nie uzależnił więc zawarcia umowy notarialnej sprzedaży i umowy najmu od przekazania kupującemu świadectwa energetycznego ani nie nałożył żadnej sankcji za jego brak, ale wprowadził rozwiązanie, które ma motywować sprzedającego i wynajmującego do spełnienia tego obowiązku.

Jeśli go nie dopełnią, umowa będzie ważna, ale:

 • nabywca lub najemca będzie miał prawo w ciągu 14 dni od zawarcia umowy pisemnie wezwać zbywcę lub wynajmującego do dostarczenia mu świadectwa w ciągu dwóch miesięcy, licząc od dnia doręczenia wezwania;
 • gdy ten mimo to nie przekaże świadectwa w ciągu dwóch miesięcy, nabywca lub najemca będzie mógł zlecić sporządzenie świadectwa na koszt drugiej strony umowy, przy czym może to zrobić tylko przed upływem sześciu miesięcy w wypadku najmu albo 12 miesięcy w razie sprzedaży.

Co istotne, nabywca ani najemca nie może zrzec się powyższych praw, więc umieszczenie tego typu zapisów w umowie będzie nieskuteczne.

WAŻNE

Które budynki go nie potrzebują

Obowiązek sporządzania świadectw energetycznych nie dotyczy budynków:

 • podlegających przepisom o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
 • przemysłowych i gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem oświetlenia wbudowanego;
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w roku;
 • wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok).

Kto jest uprawniony do sporządzenia świadectwa energetycznego

Do jego sporządzenia są uprawnione osoby, które:
 • ukończyły studia wyższe: – zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
  – inne niż wyżej wymienione oraz studia podyplomowe, w których programie uwzględniono zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii, albo
 • posiadają uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 Prawa budowlanego (projektowe lub wykonawcze w specjalnościach architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej i instalacyjnej). 

Od tych osób wymaga się również pełnej zdolności do czynności prawnej i niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu i pieniędzmi oraz przestępstwa skarbowe. Żeby wykonywać świadectwa, trzeba złożyć wniosek o wpis do ministerialnego wykazu i uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego.

Nie można przygotować świadectwa dla budynku czy mieszkania, którego jest się właścicielem lub zarządcą. Takie działanie jest zagrożone sankcją wykreślenia z rejestru osób uprawnionych do wydawania świadectw.

Okres ważności świadectwa

Warto pamiętać, że świadectwo jest ważne przez dziesięć lat, jeżeli w tym czasie nie przeprowadzono robót polegających na ociepleniu budynku lub modernizacji systemu ogrzewania.

Jeśli dla budynku albo mieszkania sporządzono świadectwo energetyczne, to w reklamie dotyczącej jego sprzedaży albo wynajęcia – czyli również w ogłoszeniu zamieszczonym w prasie lub Internecie – trzeba podać informację o zużyciu energii (wskaźniku rocznego zapotrzebowania na energie końcową).

W marcu 2015 roku weszła w życie nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków. Przeniesiono do niej – z Prawa budowlanego – przepisy dotyczące świadectw energetycznych oraz kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji, częściowo je zmieniając. Dodano też nowe regulacje dotyczące między innymi weryfikacji sporządzonych świadectw i protokołów z przeglądów kotłów i urządzeń klimatyzacyjnych.

WARTO WIEDZIEĆ

Charakterystykę energetyczną domu można wyznaczyć na dwa sposoby

 • Metodą obliczeniową. Jest ona oparta na standardowym sposobie użytkowania, z uwzględnieniem parametrów technicznych konstrukcji, instalacji i źródła ciepła zasilającego budynek (jeśli dla budynku sporządzono projekt architektoniczno- budowlany, świadectwo może być opracowane na podstawie zawartej w nim charakterystyki energetycznej, przy uwzględnieniu ewentualnych odstępstw od projektu, na przykład zmiany źródła ciepła).
 • Metodą zużyciową. Robi się to na podstawie faktycznie zużytej energii, czyli na przykład wskazań gazomierza, pod warunkiem że właściciel ma dokumenty potwierdzające zużycie gazu ziemnego z ostatnich trzech lat, w tym czasie nie przeprowadzono robót budowlanych wpływających na charakterystykę energetyczną, budynek nie jest wyposażony w system chłodzenia, a gaz ziemny jest zużywany wyłącznie do ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Ulgi dla niepełnosprawnych. Jakie wydatki na wyposażenie i adaptację mieszkania można odliczyć od dochodu?

Wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkania lub domu osoby niepełnosprawnej można odliczyć od...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Mieszkanie wykończone pod klucz. Czy opłaca się...

Przy kupnie mieszkania, większość deweloperów może nam zaoferować pakiet wykończenia pod klucz. Dzięki...

Pomiar powierzchni antresoli w mieszkaniu - wg...

Pomiaru powierzchni użytkowej lokalu dokonuje się na poziomie podłogi w stanie całkowicie wykończonym. Jeżeli...

Kupujemy nowe mieszkanie - formalności, porady...

Dowiedz się dlaczego warto kupić mieszkanie od dewelopera, jakie formalności związane są z zakupem lokalu na...

Jest uchwała antysmogowa dla Małopolski. Co to...

Sejmik województwa małopolskiego przyjął jednomyślnie uchwałę antysmogową. Dokument opisuje działania,...

Księga wieczysta bez tajemnic. Czego się dowiemy...

Księga wieczysta to specjalny rejestr, w którym opisany jest stan prawny nieruchomości. Mamy z nią do...

Prawa i obowiązki we wspólnotach mieszkaniowych

Wspólnota mieszkaniowa, jako forma zarządzania wielorodzinnym budownictwem mieszkaniowym, staje się...