| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Przepisy o OZE uchwalone przez Sejm. Jakie zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii?

Przepisy o OZE uchwalone przez Sejm. Jakie zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii?

Sejm uchwalił ustawę, która reguluje zasady wytwarzania energii ze źródeł odnawianych, wspieranie wytwarzania energii elektrycznej z OZE, biogazu rolniczego i biopłynów w instalacjach OZE. Ustawa określa także procedurę sprzedaży energii elektrycznej z odnawianych źródeł energii na specjalnych aukcjach.

Według uchwalonej przez Sejm ustawy o OZE, odnawialnym źródłem energii jest energia: wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalna, geotermalna, hydrotermalną, hydroenergia, energia fal, prądów i pływów morskich, energia wytworzona z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

Do wywarzania energii elektrycznej z OZE w mikro i małeych instalacjach, z biogazu rolniczego, jak również z biopłynów, przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i które wytwarzają energię elektryczną z instalacji na własne potrzeby, nie będzie wymagana koncesja. W pozostałych przypadkach taka koncesja będzie potrzebna.

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej z OZE

Aby prowadzić działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej z OZE w małej instalacji, będzie konieczne uzyskanie wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Rejestr prowadzony jest przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Prezes URE będzie mógł również odmówić wpisania lub wykreślić daną osobę ze wskazanego wyżej rejestru.

Działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacji i będzie trzeba zaś zgłosić do rejestru prowadzonego przez prezesa Agencji Runku Rolnego.

Osoby wytwarzające energię elektryczną z OZE, które użytkują ją na własne potrzeby będą mogły jej nadwyżkę sprzedać zakładowi energetycznemu.

Wszelkie wymogi techniczne, jakie będą musiały spełniać instalacje z OZE określi w rozporządzeniu minister gospodarki.

Obowiązki wytwórców energii elektrycznej z OZE

Osoba, która wytwarza energię elektryczną z OZE (wytwórca) będzie musiała poinformować na piśmie zakład energetyczny w terminie 30 dni od przyłączenia instalacji o tym, gdzie ją umieści, jakiego jest ona rodzaju i o jej mocy. Ponadto wytwórca energii elektrycznej z OZE będzie musiał poinformować pisemnie zakład energetyczny o zmianie rodzaju instalacji w terminie 14 dni od dnia, gdy ją zmieni, a ponadto w terminie 7 dni od zakończenia kwartału, o ilości wytwarzanej energii elektrycznej, którą sprzedał. Wytwórca będzie też musiał poinformować zakład energetyczny o zawieszeniu lub zakończeniu wytwarzania energii z instalacji.

Wszystkie wskazane wyżej informacje zakłady energetyczne będą przekazywały prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Osoby wytwarzające energię elektryczną w instalacjach lub z biogazu rolniczego będą musiały przechowywać dokumenty, związane z m. in. z ilością wytwarzanej energii elektrycznej, czy też umowę o przyłączenie instalacji do sieci.

Zasady sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej uzyskanej z odnawialnych źródeł energii

Wytwórcy energii elektrycznej z instalacji z OZE, z biogazu rolniczego, którzy wytwarzają tę energię na własne potrzeby będą mogli sprzedać niewykorzystaną jej część na aukcji, organizowanej i przeprowadzanej przez prezesa URE, co najmniej raz w roku. Prezes URE będzie mógł także odmówić wydania zgody na przystąpienie do aukcji - od decyzji odmownej będzie można się odwołać. Wytwórca, który jest przedsiębiorcą i który wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, będzie mógł złożyć do prezesa URE deklarację o przystąpieniu do aukcji. Aukcja będzie polegała na sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej z OZE. Prezes URE zawiadomi wytwórców energii o tym, że ich oferty wygrały aukcję.

Wszystkie wskazane wyżej informacje zakłady energetyczne będą przekazywały prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Osoby wytwarzające energię elektryczną w instalacjach lub z biogazu rolniczego będą musiały przechowywać dokumenty, związane z m. in. z ilością wytwarzanej energii elektrycznej, czy też umowę o przyłączenie instalacji do sieci.

Zasady sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej uzyskanej z odnawialnych źródeł energii

Wytwórcy energii elektrycznej z instalacji z OZE, z biogazu rolniczego, którzy wytwarzają tę energię na własne potrzeby będą mogli sprzedać niewykorzystaną jej część na aukcji, organizowanej i przeprowadzanej przez prezesa URE, co najmniej raz w roku. Prezes URE będzie mógł także odmówić wydania zgody na przystąpienie do aukcji - od decyzji odmownej będzie można się odwołać. Wytwórca, który jest przedsiębiorcą i który wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, będzie mógł złożyć do prezesa URE deklarację o przystąpieniu do aukcji. Aukcja będzie polegała na sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej z OZE. Prezes URE zawiadomi wytwórców energii o tym, że ich oferty wygrały aukcję.

Ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE, jaką trzeba będzie sprzedać w kolejnym roku, będzie określał, do 30 listopada roku poprzedniego minister gospodarki w rozporządzeniu. Ustawa określa też warunki sprzedaży na aukcji energii elektrycznej z instalacji z OZE, które zostaną zmodernizowane już po wejściu nowej ustawy w życie.

Wykupienie energii elektrycznej z OZE – jakie będą ceny zakładów energetycznych?

Energię z instalacji z OZE zakład energetyczny kupi po jej wprowadzeniu do sieci dystrybucyjnej. Cenę maksymalną sprzedaży energii na aukcji będzie określał w rozporządzeniu minister gospodarki. Zakład energetyczny będzie kupował energię elektryczną wytworzoną z OZE od wytwórcy, z mikroinstalacji o mocy do 3 kW włącznie, według następujących cen (w zależności od rodzaju instalacji OZE):

  • hydroenergia – 0,75 zł za 1 kWh;
  • energia wiatru na lądzie – 0,75 zł za 1 kWh;
  • energia promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh.

Wytwórcy energii z OZE będą mogli w określonych godzinach otwarcia i zamknięcia aukcji, za pomocą formularza na specjalnej stronie internetowej, składać jedną ofertę dla energii elektrycznej, która będzie wytworzona w danej instalacji. W ofercie trzeba będzie podać tym m. in. ilość energii, jaką wytwórca zamierza wytworzyć w instalacji z OZE oraz zobowiązanie do wytworzenia energii elektrycznej z OZE w terminie 48 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji.

Aukcje energii elektrycznej wytworzonej z OZE – kto będzie je wygrywać?

Aukcja będzie odbywała się podczas jednej sesji. Aukcje wygrają wytwórcy, którzy zaoferują najniższą cenę energii elektrycznej, wytwarzanej przez siebie z OZE, aż do wyczerpania ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji. Cena sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z OZE, podana w ofertach uczestników aukcji, których oferty te aukcję wygrały, będzie co roku waloryzowana, w oparciu o wskaźnik inflacji.

Informacje na temat wyników aukcji będzie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu regulacji Energetyki. Wytwórca energii elektrycznej z OZE, który aukcję wygrał podpisze z zakładem energetycznym umowę sprzedaży tej energii.

Pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki będą mogli kontrolować wytwórców energii elektrycznej z instalacji z OZE, którzy wygrali aukcję, czy przestrzegają przepisów i nałożonych na nich wymogów.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o OZE

Ustawa przewiduje też kary za nieprzestrzeganie jej przepisów. Nakładać je będzie prezes Urzędu Regulacji Energetyki i prezes Agencji Runku Rolnego (w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z OZE z biogazu rolniczego). Od decyzji w sprawie nałożenia takiej kary będzie można się odwołać do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Ustawa o odnawialnych źródeł energii będzie wchodziła w życie etapami. Część przepisów wejdzie w życie po upływie 30 dni od opublikowania w Dzienniku Ustaw, część w innych dniach 2015 roku, a niektóre przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Ustawa o OZE czeka na podpis prezydenta.

26.01.2015

Czy okres rękojmi obowiązuje również przy zgłaszaniu wad nieruchomości?

Zgodnie z zapisami ustawy o prawach konsumenta, okres rękojmi na zgłoszenie wad zakupionego...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją...

Od 16 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa, która określa warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych,...

Zakończenie budowy domu. Dodatkowe formalności...

Wszelkie formalności związane z zakończeniem budowy domu należy dopełnić u powiatowego inspektora nadzoru...

Księga wieczysta bez tajemnic. Czego się dowiemy...

Księga wieczysta to specjalny rejestr, w którym opisany jest stan prawny nieruchomości. Mamy z nią do...

Samowola budowlana, czyli dom wybudowany...

Pojęcie samowola budowlana nie istnieje w ustawie Prawo budowlane. Jeśli jednak dom został zbudowany...

Przebudowa domu na zgłoszenie, a zakres obszaru...

W jakich okolicznościach możemy przeprowadzić przebudowę domu jednorodzinnego w oparciu o zgłoszenie? Jakie...

Jakie kary grożą za palenie śmieci? Jak palić...

Jakie kary grożą Ci za palenie śmieci? Kto kontroluje domowe kotłownie i jakie poniesiesz konsekwencje jeśli...