| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Powstał projekt Kodeksu Urbanistyczno- Budowlanego: co może grozić za złamanie prawa podczas budowy?

Powstał projekt Kodeksu Urbanistyczno- Budowlanego: co może grozić za złamanie prawa podczas budowy?

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przygotowała projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Przewiduje on między innymi procedurę postępowania za złamanie przepisów w trakcie wykonywania prac budowlanych. Projekt określa też sankcje z tego tytułu.

Projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego reguluje procedurę w wypadku złamania przepisów przez inwestora w toku wykonywania robót budowlanych. W momencie stwierdzenia, że prace budowlane istotnie odbiegają od projektu budowlanego, organ nadzoru budowlanego, wpisem do dziennika budowy oraz do protokołu kontroli, będzie wzywał inwestora do usunięcia stanu niezgodnego z przepisami w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Na żądanie inwestora wezwanie nastąpi w drodze postanowienia, na które przysługiwać będzie zażalenie.

 

Niezgodność wykonania z projektem budowlanym – czym może grozić?

Organ, po upływie wyznaczonego terminu, sprawdzi wykonanie nałożonego obowiązku. Jeżeli inwestor nie wykona obowiązku określonego w wezwaniu w wyznaczonym terminie, organ, w drodze postanowienia, na które będzie przysługiwało zażalenie: wstrzyma prowadzenie robót budowlanych, ustali wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nałoży obowiązek przedłożenia, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia postanowienia, trzech egzemplarzy zamiennego projektu budowlanego, do którego stosowane będą przepisy dotyczące projektu budowlanego.

Ostateczne postanowienie będzie podlegało niezwłocznemu przekazaniu organowi podatkowemu, który wymierzy, w drodze decyzji, karę administracyjną w wysokości połowy przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku, kiedy pomimo wstrzymania, roboty budowlane będą wykonywane, organ nakaże, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego w części wykonanej po wydaniu postanowienia.

Uzupełnienie projektu budowlanego

Po przedłożeniu zamiennego projektu budowlanego organ sprawdzi jego kompletność, posiadanie wymaganych rozstrzygnięć organów administracji publicznej oraz zgodność projektu urbanistyczno-architektonicznego z obowiązującymi przepisami.

W razie konieczności uzupełnienia lub zmiany projektu budowlanego organ nałoży na inwestora, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia lub zmiany projektu budowlanego, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia postanowienia. Na postanowienie przysługiwać będzie zażalenie.

W przypadku, kiedy projekt zamienny będzie zgodny z przepisami Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego oraz przepisami odrębnymi, organ wyda decyzję o pozwoleniu na wznowienie budowy. W przypadku zgodności zamiennego projektu budowlanego z przepisami, jeżeli budowa była prowadzona na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, organ, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na wznowienie budowy, wystąpi do organu administracji architektoniczno-budowlanej o uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Decyzja o pozwoleniu na wznowienie budowy

Decyzję o uchyleniu pozwolenia na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej przekaże bezzwłocznie organowi nadzoru budowlanego. Organ, po otrzymaniu decyzji wyda decyzję o pozwoleniu na wznowienie budowy. Organ nadzoru budowlanego w przypadku niewykonania obowiązku przedłożenia zamiennego projektu budowlanego lub jego uzupełnienia bądź zmiany, nałoży na inwestora, w drodze decyzji, obowiązek rozbiórki obiektu budowlanego w części dotyczącej odstępstwa.

Jak będzie wyglądać dalsza kontrola budowy?

Organ nadzoru budowlanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu odbioru etapu budowy, stwierdzającego nieprawidłowości uniemożliwiające dokonanie tego odbioru, przeprowadzać będzie kontrolę budowy. Jeżeli w trakcie kontroli inwestor oświadczy, że przystąpił do wykonywania czynności lub robót wskazanych przez sprawdzającego, organ przyjmie oświadczenie, pouczy inwestora o niedopuszczalności prowadzenia innych robót budowlanych oraz zobowiązuje inwestora, wpisem do dziennika budowy, do przedstawienia protokołu odbioru, bezzwłocznie po jego dokonaniu.

Jeżeli w trakcie kontroli organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że inwestor nie wykonuje czynności lub robót wskazanych przez sprawdzającego, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie: wstrzyma prowadzenie robót budowlanych, ustali wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nałoży obowiązek przedłożenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia, protokołu odbioru, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości uniemożliwiających jego dokonanie.

Kary administracyjne za złamanie prawa w trakcie budowy

Organ nadzoru budowlanego przekaże ostateczne postanowienie, do organu podatkowego, w celu wymierzenia kary administracyjnej. Organ podatkowy wymierzy, w drodze decyzji, karę administracyjną w wysokości dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia W razie niewykonania obowiązku przedłożenia protokołu odbioru, o którym mowa wyżej, organ orzeknie, w drodze decyzji, nakaz rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części.

24.06.2014

Przeczytaj dodatkowo:
Rachunek powierniczy chroni pieniądze kupującego...

Rachunek powierniczy polega na tym, że nabywca mieszkania gromadzi środki na jego zakup na rachunku w banku i...

Kto instaluje fotoogniwa? Czy potrzebne są...

Fotoogniwa montują firmy specjalizujące się w tego typu systemach. Instalatorzy oferują zazwyczaj doradztwo,...

Służebność drogi koniecznej - przepisy i opłaty....

Instytucja służebności drogi koniecznej służy tym właścicielom nieruchomości, którzy nie mają dostępu...

Połączenie kuchni z pokojem dziennym - formalności

Sprawdź, czy w każdej sytuacji możliwe jest wyburzenie ścian działowych pomiędzy pomieszczeniami. Dowiedz...

Stan deweloperski mieszkania. Co to oznacza, co...

Standard wykończenia nowego mieszkania, określany jest jako stan deweloperski. Dowiedz się, co zastaniesz...