| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Powstał projekt Kodeksu Urbanistyczno- Budowlanego: co może grozić za złamanie prawa podczas budowy?

Powstał projekt Kodeksu Urbanistyczno- Budowlanego: co może grozić za złamanie prawa podczas budowy?

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przygotowała projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Przewiduje on między innymi procedurę postępowania za złamanie przepisów w trakcie wykonywania prac budowlanych. Projekt określa też sankcje z tego tytułu.

Projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego reguluje procedurę w wypadku złamania przepisów przez inwestora w toku wykonywania robót budowlanych. W momencie stwierdzenia, że prace budowlane istotnie odbiegają od projektu budowlanego, organ nadzoru budowlanego, wpisem do dziennika budowy oraz do protokołu kontroli, będzie wzywał inwestora do usunięcia stanu niezgodnego z przepisami w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Na żądanie inwestora wezwanie nastąpi w drodze postanowienia, na które przysługiwać będzie zażalenie.

 

Niezgodność wykonania z projektem budowlanym – czym może grozić?

Organ, po upływie wyznaczonego terminu, sprawdzi wykonanie nałożonego obowiązku. Jeżeli inwestor nie wykona obowiązku określonego w wezwaniu w wyznaczonym terminie, organ, w drodze postanowienia, na które będzie przysługiwało zażalenie: wstrzyma prowadzenie robót budowlanych, ustali wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nałoży obowiązek przedłożenia, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia postanowienia, trzech egzemplarzy zamiennego projektu budowlanego, do którego stosowane będą przepisy dotyczące projektu budowlanego.

Ostateczne postanowienie będzie podlegało niezwłocznemu przekazaniu organowi podatkowemu, który wymierzy, w drodze decyzji, karę administracyjną w wysokości połowy przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku, kiedy pomimo wstrzymania, roboty budowlane będą wykonywane, organ nakaże, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego w części wykonanej po wydaniu postanowienia.

Uzupełnienie projektu budowlanego

Po przedłożeniu zamiennego projektu budowlanego organ sprawdzi jego kompletność, posiadanie wymaganych rozstrzygnięć organów administracji publicznej oraz zgodność projektu urbanistyczno-architektonicznego z obowiązującymi przepisami.

W razie konieczności uzupełnienia lub zmiany projektu budowlanego organ nałoży na inwestora, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia lub zmiany projektu budowlanego, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia postanowienia. Na postanowienie przysługiwać będzie zażalenie.

W przypadku, kiedy projekt zamienny będzie zgodny z przepisami Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego oraz przepisami odrębnymi, organ wyda decyzję o pozwoleniu na wznowienie budowy. W przypadku zgodności zamiennego projektu budowlanego z przepisami, jeżeli budowa była prowadzona na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, organ, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na wznowienie budowy, wystąpi do organu administracji architektoniczno-budowlanej o uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Decyzja o pozwoleniu na wznowienie budowy

Decyzję o uchyleniu pozwolenia na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej przekaże bezzwłocznie organowi nadzoru budowlanego. Organ, po otrzymaniu decyzji wyda decyzję o pozwoleniu na wznowienie budowy. Organ nadzoru budowlanego w przypadku niewykonania obowiązku przedłożenia zamiennego projektu budowlanego lub jego uzupełnienia bądź zmiany, nałoży na inwestora, w drodze decyzji, obowiązek rozbiórki obiektu budowlanego w części dotyczącej odstępstwa.

Jak będzie wyglądać dalsza kontrola budowy?

Organ nadzoru budowlanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu odbioru etapu budowy, stwierdzającego nieprawidłowości uniemożliwiające dokonanie tego odbioru, przeprowadzać będzie kontrolę budowy. Jeżeli w trakcie kontroli inwestor oświadczy, że przystąpił do wykonywania czynności lub robót wskazanych przez sprawdzającego, organ przyjmie oświadczenie, pouczy inwestora o niedopuszczalności prowadzenia innych robót budowlanych oraz zobowiązuje inwestora, wpisem do dziennika budowy, do przedstawienia protokołu odbioru, bezzwłocznie po jego dokonaniu.

Jeżeli w trakcie kontroli organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że inwestor nie wykonuje czynności lub robót wskazanych przez sprawdzającego, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie: wstrzyma prowadzenie robót budowlanych, ustali wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nałoży obowiązek przedłożenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia, protokołu odbioru, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości uniemożliwiających jego dokonanie.

Kary administracyjne za złamanie prawa w trakcie budowy

Organ nadzoru budowlanego przekaże ostateczne postanowienie, do organu podatkowego, w celu wymierzenia kary administracyjnej. Organ podatkowy wymierzy, w drodze decyzji, karę administracyjną w wysokości dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia W razie niewykonania obowiązku przedłożenia protokołu odbioru, o którym mowa wyżej, organ orzeknie, w drodze decyzji, nakaz rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części.

24.06.2014

Problemy związane z ustawą o własności lokali: dlaczego współwłaściciele garaży nie mają prawa głosu?

Wadliwie skonstruowane przepisy powodują, że współwłaściciele garaży tzw....

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Powierzchnia użytkowa mieszkania. Kiedy ten sam...

Kupując mieszkanie, możemy zakładać, że będzie ono miało powierzchnię zgodną z deklarowaną przez dewelopera....

Jaki zbiornik wodny zablokuje naszą budowę?

W sąsiedztwie jakich zbiorników wodnych obowiązywać będzie zakaz lokalizowania nowych obiektów...

Czym właściwie jest spółdzielcze własnościowe...

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest przede wszystkim jednym z ograniczonych praw...

Formalności prawne przy budowie ogrodzenia. Czy...

Obecnie formalności związane z budową ogrodzenia zależą jedynie od jego wysokości. Jeżeli ogrodzenie nie...

Zakończenie budowy domu. Dodatkowe formalności...

Wszelkie formalności związane z zakończeniem budowy domu należy dopełnić u powiatowego inspektora nadzoru...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.