| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Powstał projekt Kodeksu Urbanistyczno- Budowlanego: co może grozić za złamanie prawa podczas budowy?

Powstał projekt Kodeksu Urbanistyczno- Budowlanego: co może grozić za złamanie prawa podczas budowy?

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przygotowała projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Przewiduje on między innymi procedurę postępowania za złamanie przepisów w trakcie wykonywania prac budowlanych. Projekt określa też sankcje z tego tytułu.

Projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego reguluje procedurę w wypadku złamania przepisów przez inwestora w toku wykonywania robót budowlanych. W momencie stwierdzenia, że prace budowlane istotnie odbiegają od projektu budowlanego, organ nadzoru budowlanego, wpisem do dziennika budowy oraz do protokołu kontroli, będzie wzywał inwestora do usunięcia stanu niezgodnego z przepisami w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Na żądanie inwestora wezwanie nastąpi w drodze postanowienia, na które przysługiwać będzie zażalenie.

 

Niezgodność wykonania z projektem budowlanym – czym może grozić?

Organ, po upływie wyznaczonego terminu, sprawdzi wykonanie nałożonego obowiązku. Jeżeli inwestor nie wykona obowiązku określonego w wezwaniu w wyznaczonym terminie, organ, w drodze postanowienia, na które będzie przysługiwało zażalenie: wstrzyma prowadzenie robót budowlanych, ustali wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nałoży obowiązek przedłożenia, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia postanowienia, trzech egzemplarzy zamiennego projektu budowlanego, do którego stosowane będą przepisy dotyczące projektu budowlanego.

Ostateczne postanowienie będzie podlegało niezwłocznemu przekazaniu organowi podatkowemu, który wymierzy, w drodze decyzji, karę administracyjną w wysokości połowy przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku, kiedy pomimo wstrzymania, roboty budowlane będą wykonywane, organ nakaże, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego w części wykonanej po wydaniu postanowienia.

Uzupełnienie projektu budowlanego

Po przedłożeniu zamiennego projektu budowlanego organ sprawdzi jego kompletność, posiadanie wymaganych rozstrzygnięć organów administracji publicznej oraz zgodność projektu urbanistyczno-architektonicznego z obowiązującymi przepisami.

W razie konieczności uzupełnienia lub zmiany projektu budowlanego organ nałoży na inwestora, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia lub zmiany projektu budowlanego, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia postanowienia. Na postanowienie przysługiwać będzie zażalenie.

W przypadku, kiedy projekt zamienny będzie zgodny z przepisami Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego oraz przepisami odrębnymi, organ wyda decyzję o pozwoleniu na wznowienie budowy. W przypadku zgodności zamiennego projektu budowlanego z przepisami, jeżeli budowa była prowadzona na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, organ, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na wznowienie budowy, wystąpi do organu administracji architektoniczno-budowlanej o uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Decyzja o pozwoleniu na wznowienie budowy

Decyzję o uchyleniu pozwolenia na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej przekaże bezzwłocznie organowi nadzoru budowlanego. Organ, po otrzymaniu decyzji wyda decyzję o pozwoleniu na wznowienie budowy. Organ nadzoru budowlanego w przypadku niewykonania obowiązku przedłożenia zamiennego projektu budowlanego lub jego uzupełnienia bądź zmiany, nałoży na inwestora, w drodze decyzji, obowiązek rozbiórki obiektu budowlanego w części dotyczącej odstępstwa.

Jak będzie wyglądać dalsza kontrola budowy?

Organ nadzoru budowlanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu odbioru etapu budowy, stwierdzającego nieprawidłowości uniemożliwiające dokonanie tego odbioru, przeprowadzać będzie kontrolę budowy. Jeżeli w trakcie kontroli inwestor oświadczy, że przystąpił do wykonywania czynności lub robót wskazanych przez sprawdzającego, organ przyjmie oświadczenie, pouczy inwestora o niedopuszczalności prowadzenia innych robót budowlanych oraz zobowiązuje inwestora, wpisem do dziennika budowy, do przedstawienia protokołu odbioru, bezzwłocznie po jego dokonaniu.

Jeżeli w trakcie kontroli organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że inwestor nie wykonuje czynności lub robót wskazanych przez sprawdzającego, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie: wstrzyma prowadzenie robót budowlanych, ustali wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nałoży obowiązek przedłożenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia, protokołu odbioru, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości uniemożliwiających jego dokonanie.

Kary administracyjne za złamanie prawa w trakcie budowy

Organ nadzoru budowlanego przekaże ostateczne postanowienie, do organu podatkowego, w celu wymierzenia kary administracyjnej. Organ podatkowy wymierzy, w drodze decyzji, karę administracyjną w wysokości dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia W razie niewykonania obowiązku przedłożenia protokołu odbioru, o którym mowa wyżej, organ orzeknie, w drodze decyzji, nakaz rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części.

24.06.2014

Problemy związane z ustawą o własności lokali: dlaczego współwłaściciele garaży nie mają prawa głosu?

Wadliwie skonstruowane przepisy powodują, że współwłaściciele garaży tzw....

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Dofinansowanie do wymiany pieca. Sprawdź, jaką...

Dofinansowanie do wymiany przestarzałego pieca jest możliwe! Programy dopłat dla osób fizycznych...

Jakie kary grożą za palenie śmieci? Jak palić...

Jakie kary grożą Ci za palenie śmieci? Kto kontroluje domowe kotłownie i jakie poniesiesz konsekwencje jeśli...

Jest uchwała antysmogowa dla Małopolski. Co to...

Sejmik województwa małopolskiego przyjął jednomyślnie uchwałę antysmogową. Dokument opisuje działania,...

Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...

Czy możliwa jest budowa na działce rolnej? Jakie...

Budowa na działce rolnej jest możliwa. Przekształcenie gruntu rolnego w działkę budowlaną odbywa się w...

Przebudowa domu na zgłoszenie, a zakres obszaru...

W jakich okolicznościach możemy przeprowadzić przebudowę domu jednorodzinnego w oparciu o zgłoszenie? Jakie...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.