| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Posłowie stworzyli własny projekt ustawy o OZE. Jakie zmiany planują wprowadzić?

Posłowie stworzyli własny projekt ustawy o OZE. Jakie zmiany planują wprowadzić?

W Sejmie złożono poselski projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wprowadza on między innymi uproszczenie procedur administracyjnych służących rozwojowi odnawialnych źródeł energii na lądzie i morzu.

Rząd przyjął w kwietniu br. projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Więcej w artykule: „Rządowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii...

Autorzy poselskiego, alternatywnego projektu ustawy o OZE uważają, że rządowy projekt jest niewystarczający, dlatego złożyli Sejmie własny. Obecnie zagadnienia wspierania odnawialnych źródeł energii reguluje głównie ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz rozporządzenia wykonawcze. Obecnie obowiązujące przepisy tej ustawy określają mechanizm wsparcia pośredniego dla przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Opiera się on na obowiązkowym zakupie energii elektrycznej z OZE oraz systemie świadectw pochodzenia tej energii.

Proponowane zmiany w projekcie ustawy o OZE

Poselski projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej: projekt) ma na celu wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

W myśl projektu, minimalny cel krajowy udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. wynosi nie mniej niż 15 % energii ze źródeł odnawialnych zużywanej w energetyce.

Wprowadzona ma być definicja energii ze źródeł odnawialnych, czyli energii z odnawialnych źródeł niekopalnych (energii wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalnej, geotermalnej, hydrotermalnej, hydroenergii, energii otrzymywanej z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego, fal, prądów, pływów morskich) oraz energii otrzymywanej z biopłynów.

Projekt ustawy o OZE a obowiązki zakładów energetycznych

Zakłady energetyczne, które zajmują się przesyłaniem/dystrybucją paliw gazowych lub energii, będą musiały zawrzeć umowy o przyłączenie do sieci wraz z pozostałymi podmiotami. Pierwszeństwo w tej sytuacji będą miały zakłady korzystające z odnawialnych źródeł energii. Jednak w tym wypadku przyłączający się będzie musiał spełnić warunki przyłączenia do sieci i odbioru Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, będzie miało obowiązek pisemnie powiadomić o odmowie jej zawarcia prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE0) i zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy.

Odmowa przyłączenia do sieci odnawialnego źródła energii

Przedsiębiorstwo energetyczne będzie mogło odmówić przyłączenia do sieci odnawialnego źródła energii, z powodu braku technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia. Odmowa ta nastąpi w terminie  proponowanym przez podmiot ubiegający się o przyłączenie odnawialnego źródła energii. Jednak w tym wypadku przedsiębiorstwo energetyczne będzie musiało określić planowany termin oraz warunki wykonania niezbędnej rozbudowy lub modernizacji sieci. Dodatkowo,  przedsiębiorstwo będzie musiał podać termin przyłączenia zapewniając efektywne przyłączenie do sieci oraz uzasadnienie wybrania danego terminu.

W przypadku braku technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia w zakresie mocy przyłączeniowej, określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia odnawialnego źródła energii, przedsiębiorstwo energetyczne:

  • powiadomi podmiot ubiegający się o przyłączenie o wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej, dla jakiej mogą być spełnione te warunki;
  • przedstawi kalkulację kosztów niezbędnych do przyłączenia z podziałem na koszty niezbędne do wykonania przyłącza oraz koszty modernizacji lub rozbudowy sieci.

Jeżeli podmiot ten, w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia:

  • wyraził zgodę na taką wielkość mocy przyłączeniowej, przedsiębiorstwo to wyda warunki przyłączenia;
  • nie wyraził zgody na taką wielkość mocy przyłączeniowej, przedsiębiorstwo to przedstawi harmonogram przyłączenia wskazujący konieczne do przyłączenia wnioskowanej mocy etapy rozbudowy sieci, a także zestawienie planowanych prac oraz termin, w którym przyłączenie wnioskowanej przez podmiot ubiegający się o przyłączenie mocy będzie możliwe;
  • nie wyraził zgody na taką wielkość mocy przyłączeniowej oraz nie zaakceptował terminu przyłączenia wskazanego w harmonogramie przyłączenia, wówczas przedsiębiorstwo to odmówi wydania warunków przyłączenia.

Warunki przyłączenia mają być ważne dwa lata od dnia ich doręczenia.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Projekt ustawy o OZE - utworzenie Funduszu Stabilizacyjnego

Zgodnie z projektem, od 1 lipca 2014 r. ma zostać utworzony Fundusz Stabilizacyjny cen praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia. Fundusz Stabilizacyjny zasilony zostanie przy jego utworzeniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą 500.000.000,00 zł. Zasilany będzie on między innymi środkami pochodzącymi z opłaty stabilizacyjnej OZE. Po 31 grudnia 2020 r. Fundusz ten ulegnie likwidacji, a środki w nim zgromadzone zostaną przekazane do Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opłaty na świadectwo pochodzenia a projekt ustawy o OZE

Od dnia 1 lipca 2014 roku podmiot, na rzecz którego wydane zostało świadectwo pochodzenia będzie miał obowiązek dokonania opłaty w wysokości 2 zł na każde świadectwo pochodzenia na Fundusz Stabilizacyjny. Opłata stabilizacyjna OZE wnoszona będzie na wydzielony rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 1 tygodnia od dnia wydania świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego. Opłata stabilizacyjna pobierana będzie do 31 grudnia 2019 r.

Świadectwo pochodzenia ma przysługiwać przez okres kolejnych 15 lat, licząc od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej, za którą wydano świadectwo pochodzenia, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 r. W przypadku instalacji spalania wielopaliwowego oraz elektrowni wodnych o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 5 MW, świadectwo pochodzenia przysługiwać ma do 31 grudnia 2017 roku.

Projekt ustawy o OZE - przydzielanie ilości energii dla instalacji spalania wielopaliwowego

Dla każdej instalacji spalania wielopaliwowego przydzielona zostanie oddzielenie maksymalna ilość energii odnawialnej do wyprodukowanie w danym roku kalendarzowym dla której to energii odnawialnej dana instalacja spalania wielopaliwowego otrzymać będzie mogła świadectwa pochodzenia.

Wydawane będą one jedynie dla instalacji spalania wielopaliwowego, które oddane zostały do użytku przed 31 grudnia 2013 roku.

Kwota maksymalna dla danej instalacji spalania wielopaliwowego będzie równa sumie energii odnawialnej, dla której dana instalacja spalania wielopaliwowego otrzymała świadectwa pochodzenia w roku 2011 i w roku 2012, podzielonej przez 5.

Na podstawie wniosku podmiotu prowadzącego instalację spalania wielopaliwowego prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyda takiemu podmiotowi świadectwo potwierdzające kwotę maksymalną dla danej instalacji. Świadectwo kwoty maksymalnej wydawane będzie oddzielnie dla każdej instalacji spalania wielopaliwowego.

Podmiot prowadzący instalację spalania wielopaliwowego, aby otrzymać świadectwo pochodzenia, będzie musiał do 31 grudnia 2014 roku wystąpić do prezesa URE o wydanie świadectwa kwoty maksymalnej.

W przypadku ustalenia, w oparciu o prognozy produkcji energii odnawialnej, że w kolejnym roku kalendarzowym produkcja energii odnawialnej może być mniejsza niż określona na dany roku w krajowym planie działania, minister gospodarki będzie mógł w rozporządzeniu ustalić łączną ilość energii odnawialnej do wyprodukowania przez instalacje spalania wielopaliwowego, dla których będzie możliwe wydanie świadectw pochodzenia oraz listy instalacji spalania wielopaliwowego. Instalacje te uprawnione będą w kolejnym roku kalendarzowym do uzyskania świadectw pochodzenia w ramach kwoty rocznej. Kwota roczna oraz lista uprawnionych instalacji na dany rok zostaną ustalone do 30 listopada roku poprzedniego.

Proponowane zmiany w Prawie budowlanym zawarte w projekcie ustawy o OZE

Zgodnie z propozycjami zmian w Prawie budowlanym, w nowych i istniejących budynkach, poddawanych przebudowie lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efektywności energetycznej, (które są użytkowane przez jednostki sektora finansów publicznych) stosowane będą urządzenia wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, a także technologię budynków pasywnych. Odbywać się to będzie poprzez udostępnianie dachów budynków publicznych lub publiczno-prywatnych przez osoby trzecie do instalacji urządzeń produkujących energię ze źródeł odnawialnych.

Zgodnie z założeniami, omawiany projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii ma wejść w życie 1 czerwca 2014 r.

Obecnie trafi on do pierwszego czytania w Sejmie.

WARTO WIEDZIEĆ

Termin na wdrożenie przez Polskę przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych minął 5 grudnia 2010 r.

Według danych Eurostat w 2010 r. udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce wyniósł 9,4%. Do 2020 r. Polska, aby sprostać wymogom unijnym musi zatem zwiększyć udział energii z OZE o 5,6 punkty procentowe w stosunku do 2010 r. Należy mieć też na uwadze to, że zużycie energii w Polsce będzie prawdopodobnie rosło do 2020 r. Ponadto część instalacji, które wytwarzały energię z OZE w 2009 r., może zostać wycofanych z użytku przed 2020 r.

22.05.2014

Wykupienie na własność mieszkań w zasobach TBS: po zmianach w prawie pojawiły się problemy

Zmiany w prawie, które miały umożliwić przekształcanie praw do mieszkań w zasobach...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Kupujemy nowe mieszkanie - formalności, porady...

Dowiedz się dlaczego warto kupić mieszkanie od dewelopera, jakie formalności związane są z zakupem lokalu na...

Operat szacunkowy: co to jest i do czego służy?...

Operat szacunkowy to szczególna forma wyceny nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego....

Segregacja odpadów. Rozszyfrowujemy kolory i...

Dzięki segregacji odpadów na wysypiska trafia mniej śmieci, a te które można poddać...

Rachunek powierniczy chroni pieniądze kupującego...

Rachunek powierniczy polega na tym, że nabywca mieszkania gromadzi środki na jego zakup na rachunku w banku i...

Kto instaluje fotoogniwa? Czy potrzebne są...

Fotoogniwa montują firmy specjalizujące się w tego typu systemach. Instalatorzy oferują zazwyczaj doradztwo,...