| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Opłata za użytkowanie wieczyste: bonifikata a przepisy dotyczące dochodu

Opłata za użytkowanie wieczyste: bonifikata a przepisy dotyczące dochodu

Przepisy uprawniające do udzielenia 50 proc. bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego są nieprecyzyjne. Nie określają bowiem kluczowego pojęcia „dochód miesięczny”, który umożliwia uzyskanie bonifikaty przez osoby niezamożne. Z powodu licznych skarg, Rzecznik Praw Obywatelskich chce zmiany tych przepisów.

Obecne przepisy a bonifikata w opłatach za użytkowanie wieczyste

W myśl obecnych przepisów, osobom fizycznym, właściwy organ udziela na ich wniosek 50-proc. bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Jednak dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, Jednak nieruchomość musi być przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Wynika to z art. 74 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (dalej: ustawa).

W ustawie tej nie znajduje się definicja „dochodu miesięcznego”. Nie wskazuje ona także, z jakiego okresu dochód ma być brany pod uwagę przy udzielaniu bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Nie ma również odesłania do innych ustaw w kwestii definicji „dochodu miesięcznego”. Natomiast w innych ustawach definicja „dochodu miesięcznego” jest (np. ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Interpretacja przepisów dotyczących dochodu miesięcznego przez urzędy – każde miasto rozumie to prawo po swojemu

RPO zwróciła się m.in. do Urzędu Miasta Krakowa o informację, w jaki sposób urząd ten dokonuje interpretacji pojęcia „dochodu miesięcznego” z art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Urząd Miasta Krakowa, na potrzeby postępowania w sprawie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, za dochód uważa wpływy podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (podstawa: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych). W myśl art. 9 ust. 2 tej ustawy, dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła, nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym (z wyjątkami określonymi w art. 24-25 ustawy). Do tak określonych dochodów nie wlicza się przychodów i innych świadczeń, do których, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa ta, nie ma zastosowania. Dotyczy to przede wszystkim przychodów z działalności rolniczej, gospodarki leśnej oraz tych podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Nie są również wliczane dochody,zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, wskazane w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym.

Dotyczy to przede wszystkim dochodów takich jak: świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki porodowe, świadczenia na rehabilitację osób niepełnosprawnych, świadczenia kombatanckie, stypendia i inne świadczenia dla uczniów, studentów czy doktorantów, zasiłki chorobowe, świadczenia z pomocy społecznej czy alimenty. Od ustalonych w powyższy sposób dochodów nie odlicza się podatków ani składek. Dochodem miesięcznym jest zaś dochód uśredniony - iloraz sumy wszystkich dochodów wliczanych z poprzedniego roku uzyskanych przez wnioskodawcę i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym (w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych) oraz liczby 12 miesięcy i liczby tych osób.

Urząd Miejski w Gdańsku z kolei, przy rozpoznawaniu spraw w trybie art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami, powołuje się na definicję dochodu miesięcznego zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także na ustawę o świadczeniach rodzinnych. W związku z faktem, że ustawodawca nie wskazał, co jest dochodem, przyjęto, że chodzi o wszystkie wpływy, jakie dana osoba fizyczna otrzymuje - dochód bez odliczeń.

Przeczytaj również: Jakie pułapki czekają na użytkownika wieczystego

Praktyką Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy jest zaś przyjmowanie od wnioskodawcy oświadczenia (pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe składanie zeznań) o wysokości dochodu miesięcznego brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Urząd Miejski Wrocławia poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich, że przy ustalaniu wysokości dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, dla celu udzielenia 50-proc. bonifikaty w trybie art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, kieruje się interpretacją pojęcia „dochodu miesięcznego”, zgodnie z którą do dochodu wlicza się tylko te składniki, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych.

Bonifikata w opłacie za użytkowanie wieczyste – interpretacja sądów

Warto odnotować pogląd, wyrażony w orzecznictwie sądów administracyjnych, odwołujący się do treści art. 10 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami. UUmożliwoa on zakwalifikowanie bonifikaty od opłat rocznych, z tytułu użytkowania wieczystego, do kategorii pomocy publicznej. Art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie definiuję pojęcia „dochodu” - uzasadnione jest odwoływanie do zasad ustalania dochodu na użytek pomocy społecznej - orzeczenie m.in. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w wyroku z dnia 17 lutego 2011 roku.

Rzecznik Praw Obywatelskich chce zmian w przepisach dotyczących bonifikaty

W ocenie RPO, niedopuszczalna jest dowolność przy ocenie, czy dana osoba spełnia kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia omawianej bonifikaty. W konsekwencji RPO zwróciła się do wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej o znowelizowanie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. RPO podkreśliła, że rozbieżna praktyka stosowania tego przepisu, przyjęta w różnych miastach na terenie kraju, świadczy o tym, że przepis ten rzeczywiście jest niejednoznaczny. Tymczasem przepisy te regulują stosunki majątkowe pomiędzy użytkownikami wieczystymi a właścicielami gruntów publicznych, uprawniającą osoby niezamożne do skorzystania z ustanowionej w tym przepisie ulgi. Dlatego regulacje w tej kwestii muszą być precyzyjne i jednoznacznie wskazywać, w jaki sposób ustalić kryterium dochodowe na potrzeby postępowań związanych z ustalaniem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste. Ponadto zdaniem RPO nie ma powodów, aby odwoływać się do definicji zawartych w innych ustawach, ponieważ są one różne, a ich zakres wyznaczany jest przez różny przedmiot poszczególnych ustaw i różne cele, jakie realizują. W ocenie Rzecznika, aktualna treść art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinna zostać doprecyzowana – bądź poprzez wprowadzenie własnej definicji „dochodu miesięcznego”, bądź też - poprzez jednoznaczne odwołanie się do definicji przyjętej w innej ustawie. Ważne jest również aby jednoznaczne określić w przepisach, jaki okres powinien być brany pod uwagę dla obliczenia „dochodu miesięcznego”.

6.03.2014

Kupno mieszkania z licytacji komorniczej: jak wygląda procedura nabycia mieszkania zajętego przez komornika

Zakup mieszkania na licytacji komorniczej może być atrakcyjną, pod względem finansowym,...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Masz pomysł na własny biznes? Planujesz prowadzić...

Pomysł na własny biznes realizowany w domu lub mieszkaniu? To rozwiązanie niemal idealne, jednak wiąże się z...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Dofinansowanie do wymiany pieca. Sprawdź, jaką...

Dofinansowanie do wymiany przestarzałego pieca jest możliwe! Programy dopłat dla osób fizycznych...

Mieszkanie wykończone pod klucz. Czy opłaca się...

Przy kupnie mieszkania, większość deweloperów może nam zaoferować pakiet wykończenia pod klucz. Dzięki...

Jaka powinna być minimalna wysokość pomieszczeń...

Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna odpowiadać wymaganiom określonym w warunkach...

Kupujemy nowe mieszkanie - formalności, porady...

Dowiedz się dlaczego warto kupić mieszkanie od dewelopera, jakie formalności związane są z zakupem lokalu na...