| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Kary dla właścicieli lokali za odcięcie lokatorom wody, gazu czy prądu. Sprawdź co mówią przepisy

Kary dla właścicieli lokali za odcięcie lokatorom wody, gazu czy prądu. Sprawdź co mówią przepisy

Sejm uchwalił zmiany w prawie, które wprowadzą kary dla właścicieli budynków za utrudnianie lub uniemożliwianie lokatorom korzystania z mieszkań poprzez np. odcinanie gazu, wody, czy zamurowywanie wejścia do mieszkania. Za takie czyny właścicielowi budynku będzie groziła kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Chodzi o uchwaloną przez Sejm 10 września br. nowelizację Kodeksu karnego, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (dalej: nowelizacja, Dz.U. z 2015 r., poz. 1549), która wejdzie w życie 7 stycznia 2016 r.

Zmiany w Kodeksie karnym za utrudnienia w użytkowaniu wynajętego lokalu

Nowelizacja ma na celu między innymi zmianę art. 191 Kodeksu karnego. W myśl obecnie obowiązującego art. 191 § 1 Kodeksu karnego stosowanie przemocy wobec osoby lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Wskazany wyżej przepis obejmuje kary za stosowanie bezpośrednich form przemocy lub groźby bezprawnej, ale nie obejmuje kar za wywieranie pośredniego przymusu psychicznego wobec danej osoby. A przemoc pośrednią, czyli wyłączanie prądu lub ogrzewania, odcinanie dostępu do wody, odbieranie kluczyków do samochodu, wyjmowanie okien, zamurowywanie wejścia do mieszkania, czy zamykanie pomieszczeń na kłódkę stosują często właściciele budynków, np. kamienic wobec lokatorów, chcąc ich zmusić do opuszczenia mieszkania.

Dotychczas przepisy nie przewidywały kar za stosowanie przemocy pośredniej przez właściciela budynku wobec lokatorów. Wkrótce ma się to zmienić. Stosowanie uporczywej przemocy innego rodzaju lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego mieszkania będzie podlegało karze pozbawienia wolności do lat 3. Ściganie tego typu przestępstwa będzie następowało na wniosek osoby pokrzywdzonej.

Zmiany w Prawie budowlanym – jak wpłyną na właściciela, który utrudnia funkcjonowanie lokatorom

Omawiana nowelizacja przewiduje także zmiany w Prawie budowlanym. Jeżeli organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że właściciel budynku dokonał bezprawnej ingerencji w ten obiekt, aby uniemożliwić lub znacznie utrudnić funkcjonowanie mieszkańcom tego budynku, wówczas organ nadzoru budowlanego nakaże, w drodze decyzji, usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń lub przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja będzie podlegała natychmiastowemu wykonaniu i będzie mogła być ogłoszona ustnie. Jeżeli zajdzie konieczność usunięcia ingerencji w budynek, który powoduje niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia, usunięcie tych ingerencji będzie następowało na koszt właściciela lub zarządcy budynku.

Właściciel lub zarządca budynku, który ingeruje w ten budynek, aby uniemożliwić lub znacznie utrudnić funkcjonowanie mieszkańcom tego budynku i narusza tym samym Prawo budowlane będzie podlegał grzywnie w wysokości do 2 tys. złotych.

9.11.2015

Przeczytaj dodatkowo:
Zakończenie budowy domu. Dodatkowe formalności...

Wszelkie formalności związane z zakończeniem budowy domu należy dopełnić u powiatowego inspektora nadzoru...

Przed budową domu sprawdź minimalne odległości,...

Zanim kupimy działkę i projekt domu warto zapoznać się z niektórymi przepisami prawa. Bardzo istotne...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...

Jaki zbiornik wodny zablokuje naszą budowę?

W sąsiedztwie jakich zbiorników wodnych obowiązywać będzie zakaz lokalizowania nowych obiektów...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....