| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Jak zalegalizować samowolę budowlaną? Koszty, dokumenty i sam proces legalizacji

Jak zalegalizować samowolę budowlaną? Koszty, dokumenty i sam proces legalizacji

Budowa bez wymaganego przepisami zezwolenia lub zgłoszenia stanowi samowolę budowlaną. Inwestor może ją jednak zalegalizować. Brak legalizacji grozi rozbiórką lub wstrzymaniem robót budowlanych. Przeczytaj, ile może Cię kosztować legalizacja samowoli budowlanej, jakich dokumentów potrzebujesz oraz jak taka legalizacja wygląda.

Prawo budowlane nie reguluje definicji samowoli budowlanej. Uważa się za nią prowadzenie robót budowlanych bez wymaganego zezwolenia lub zgłoszenia. Art. 29 Prawa budowlanego z 7 lipca 1994 r. określa katalog obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, zaś art. 30 tej ustawy katalog budów, które podlegają zgłoszeniu. W konsekwencji wszystkie inne roboty, poza wymienionymi w katalogach wskazanych wyżej wymagają pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia.

Przeczytaj również: Jakie zmiany szykują sie w przepisach dotyczących samowoli budowlanej?

 

Robotami budowlanymi jest nie tylko sama budowa, ale również przebudowa, remont, montaż lub też rozbiórka budynku.

Musisz pamiętać, że za samowolę budowlaną grozi rozbiórka budynku lub jego części oraz obiektu będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Jak wygląda proces legalizacji samowoli budowlanej?

Jeżeli budowa:

  1. jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:
  • ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
  • ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

    2. nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem;

- organ nadzoru budowlanego wstrzymuje, na podstawie postanowienia, prowadzenie robót budowlanych. W postanowieniu ustala się wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nakłada obowiązek przedstawienia, w wyznaczonym terminie:

  1.  zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego;
  2.  dokumentów:
  • czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
  • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jeżeli inwestor nie wykona wskazanych wyżej postanowień, inspektor nadzoru budowlanego nakaże, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. Natomiast przedłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa wyżej, traktuje się jak wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została zakończona.

Jaki jest koszt legalizacji samowoli budowlanej?

Aby zalegalizować samowolę budowlaną, trzeba zapłacić opłatę legalizacyjną. Przepisy Prawa budowlanego nie określają zasad związanych z przedawnieniem opłaty legalizacyjnej, stanowią jedynie, że stosuje się do niej przepisy dotyczące kar z art. 59f ust. 1 tej ustawy. Opłata legalizacyjna to iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Stawka opłaty (s) wynosi 500 zł. W przypadku opłaty legalizacyjnej za samowolę budowlaną stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu.

Jeżeli inwestor zapłaci opłatę legalizacyjną, organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję dotyczącą zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo też decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona.

2.07.2014

Przeczytaj dodatkowo:
Wody opadowe - przepisy. Jak zgodnie z prawem...

Według przepisów prawa wody opadowe są ściekami. Regulacje omawiające ich odprowadzanie zawarte są w...

Rachunek powierniczy chroni pieniądze kupującego...

Rachunek powierniczy polega na tym, że nabywca mieszkania gromadzi środki na jego zakup na rachunku w banku i...

Operat szacunkowy: co to jest i do czego służy?...

Operat szacunkowy to szczególna forma wyceny nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego....

Instalacja paneli fotowoltaicznych - czy jest...

Sprawdź, jakie pozwolenia są potrzebne, by zamontować fotoogniwa. Jakich trzeba dopełnić formalmości w...

Pomiar powierzchni antresoli w mieszkaniu - wg...

Pomiaru powierzchni użytkowej lokalu dokonuje się na poziomie podłogi w stanie całkowicie wykończonym. Jeżeli...