| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Czy o zgodę na wycięcie drzewa będzie łatwiej? Czy opłaty za wycinkę drzew będą niższe? Sejm i Senat pracują nad zmianami w przepisach

Czy o zgodę na wycięcie drzewa będzie łatwiej? Czy opłaty za wycinkę drzew będą niższe? Sejm i Senat pracują nad zmianami w przepisach

Do Senatu trafił projekt zmian w ustawie o ochronie przyrody, który ma na celu zmiany w przepisach uzyskiwania zezwoleń na wycięcie drzewa. Natomiast Sejm pracuje nad rządowymi propozycjami obniżenia opłat za wycięcie drzewa lub krzewu.

Senacki projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw wprowadza do ustawy o ochronie przyrody definicję: „drzewa”, „krzewu” oraz „żywotności drzewa lub krzewu”. Projekt przewiduje, że drzewem jest wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym lub kilku pędach głównych (pniach) i gałęziach tworzących koronę, kiedykolwiek podczas rozwoju rośliny. Krzewem w myśl projektu jest wieloletnia roślina rozgałęziająca się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem.

Postępowanie w sprawie wyrażania zgody na wycięcie drzewa

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów ma być uzależnione od:

  • określonych przez organ nasadzeń zastępczych, czyli od posadzenia drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację za usuwane drzewa i krzewy
  • przesadzenia tych drzew lub krzewów.

Organ gminy, wydając zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów - uzależnione od wykonania nasadzeń zastępczych - weźmie pod uwagę przede wszystkim dostępność miejsc do nasadzeń zastępczych oraz następujące cechy usuwanych drzew lub krzewów:

  • wartość przyrodniczą, w tym rozmiar drzewa lub powierzchnię krzewów oraz funkcje, jakie pełnią w ekosystemie;
  • wartość kulturową;
  • walory krajobrazowe;
  • lokalizację.

Jeżeli organ gminy uzależni wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów od wykonania nasadzeń zastępczych, zezwolenie to będzie określało dodatkowo między innymi: miejsce nasadzeń, liczbę drzew lub wielkość powierzchni krzewów, minimalny obwód pni drzew na wysokości 100 cm lub minimalny wiek krzewów, gatunek lub odmianę drzew lub krzewów, termin wykonania nasadzeń, termin złożenia informacji o wykonaniu nasadzeń.

Jeżeli przyczyną usunięcia drzew lub krzewów jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na ich usunięcie będzie można zrealizować pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub budowę, która koliduje z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia.

W przypadku naliczenia opłaty oraz uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów od ich przesadzenia albo wykonania nasadzeń zastępczych organ gminy odroczy termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie na okres 3 lat od dnia upływu terminu ich przesadzenia lub wykonania nasadzeń zastępczych wskazanego w zezwoleniu.

Projekt nowelizacji poszerza zakres wymogów, jakie musi zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Do tego wniosku trzeba będzie dołączyć również:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  • projekt planu nasadzeń zastępczych albo przesadzenia drzew lub krzewów, o ile takie działania są planowane.

Do postępowań wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy stosowane będą przepisy dotychczasowe.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Obecnie projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw trafi do pierwszego czytania w Senacie.

Sejm również pracuje nad zmianami w procedurze zezwoleń na wycięcie drzewa

Natomiast w Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (w tym ustawy o ochronie przyrody), który przewiduje między innymi obniżenie opłat za wycięcie drzewa lub krzewów.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody wprowadza definicję pojęć „drzewo”, „krzew”, „plantacja” oraz „żywotność drzewa lub krzewu”.

Rządowy projekt przewiduje, że usunięciem drzewa będzie ścięcie pnia drzewa pozbawionego wcześniej korony (np. w wyniku wiatru), a także usunięcie przewróconego lub odłamanego drzewa. Obecność pnia lub kilku pni będzie cechą, która będzie odróżniała drzewo od krzewu.

Projekt znosi obowiązek uzyskania zgody wszystkich właścicieli mieszkań na usunięcie drzew rosnących na terenie spółdzielni mieszkaniowej. Takie same rozwiązanie ma obowiązywać w przypadku wspólnot mieszkaniowych, w których właściciele mieszkań powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą o własności lokali.

Projekt znosi również obowiązek dołączenia do wniosku o wydanie zgody na wycięcie drzewa tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na której rosną drzewa lub krzewy. Zamiast tego trzeba będzie dostarczyć oświadczenie o tym tytule prawnym, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. W razie wątpliwości organ gminy, który wydaje zezwolenie na wycięcie drzewa, będzie mógł w kwestii dysponowania tytułem prawnym do nieruchomości przeprowadzić postępowania wyjaśniające. Projekt znosi też obowiązek przedstawienia informacji o przeznaczeniu nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy wnioskowane do usunięcia.

Projekt określa wytyczne jakimi ma kierować się organ gminy w kwestii wykonania nasadzeń następczych po wycięciu drzewa, chodzi tu m.in. o ilość tych nasadzeń i ich gatunek.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów będą wydawane wydane przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub rozbiórkę. Wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew ma być uzależniony od obwodu pnia drzew przy podstawie pnia, tj. na wysokości 5 cm. Projekt przewiduje zwolnienie z obowiązku uzyskiwania zezwolenia, w przypadku gdy w wyniku działania bobrów drzewo się obłamało. Zwolnienie to będzie dotyczyło jednak tylko odłamanego pnia (kłody), a nie pniaka, tak aby możliwe było sprawdzenie, czy drzewo rzeczywiście zostało nadgryzione przez bobra.

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o ochronie przyrody przewidują dla drzew i krzewów różne sposoby naliczania opłaty.

Rządowy projekt przewiduje zmiany metody obliczania wysokości opłaty za usunięcie drzew i krzewów. Wysokość opłaty za usunięcie drzew będzie ustalona na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia i od tempa przyrostu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew, jak również współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzewa.

Jeżeli właściciel nie wykona nasadzeń zastępczych lub wykona je niezgodnie z zezwoleniem wydanym przez gminę, obowiązek ten będzie egzekwowany w drodze egzekucji administracyjnej.

Zniszczeniem korony drzewa, które podlega karze, będzie usunięcie powyżej 50% korony drzewa.

Projekt przewiduje obniżenie wysokość kary pieniężnej za zniszczenie lub usunięcie drzew lub krzewów do wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

Wobec osób, które zniszczyły, uszkodziły lub usunęły drzewa lub krzewy bez wymaganego zezwolenia z własnej nieruchomości lub też z sąsiedniej nieruchomości (np. usunięcie gałęzi przechodzących na nieruchomość), na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, organ gminy będzie mógł obniżyć wysokość tej kary o 50%, jeżeli osoba te nie będzie w stanie zapłacić kary w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Nad omawianym rządowym projektem nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw trwają obecnie prace w sejmowych komisjach: Finansów Publicznych, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

4.05.2015

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Budowa garażu i wiaty garażowej - formalności....

W czerwcu 2015 roku zmieniły się przepisy ustawy Prawo budowlane, między innymi w zakresie budowy garażu i...

Przed budową domu sprawdź minimalne odległości,...

Zanim kupimy działkę i projekt domu warto zapoznać się z niektórymi przepisami prawa. Bardzo istotne...

Jaki zbiornik wodny zablokuje naszą budowę?

W sąsiedztwie jakich zbiorników wodnych obowiązywać będzie zakaz lokalizowania nowych obiektów...

Zakończenie budowy domu. Dodatkowe formalności...

Wszelkie formalności związane z zakończeniem budowy domu należy dopełnić u powiatowego inspektora nadzoru...

Jak można nabyć własność nieruchomości przez...

Zasiedzenie to forma uzyskania własności nieruchomości po upływie określonego w przepisach czasu. Warto...

Przebudowa domu na zgłoszenie, a zakres obszaru...

W jakich okolicznościach możemy przeprowadzić przebudowę domu jednorodzinnego w oparciu o zgłoszenie? Jakie...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.