| muratordom.pl » Prawo » Podatki i ubezpieczenia » Zwrot VAT od materiałów budowlanych. Jest szansa, że jednak będzie!

Zwrot VAT od materiałów budowlanych. Jest szansa, że jednak będzie!

Od 2014 r. ma przestać obowiązywać system zwrotu VAT na materiały budowlane. Pieniądze z niego zostaną przeznaczone na sfinansowanie programu Mieszkania dla młodych. Sejmowa podkomisja zajmująca się tym programem wprowadziła jednak zmiany do projektu. Wynika z nich, że zwrot podatku nie zniknie całkowicie. Zostanie w okrojonej wersji i będzie dotyczył jedynie inwestycji, na które konieczne jest pozowlenie na budowę.

Nowe propozycje Sejmu

W toku prac sejmowa podkomisja infrastruktury dodała do projektu ustawy wprowadzającej Mieszkanie dla młodych nowe przepisy dotyczące zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.

W myśl proponowanych przepisów osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniesie wydatki na zakup materiałów budowlanych, będzie miała prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków.

Nowe warunki zwrotu VAT za materiały budowlane

Według sejmowej propozycji zwrot wydatków będzie uzależniony od spełnienia kilku warunków:

 • wydatki zostaną poniesione w związku z: budową domu jednorodzinnego albo nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
 • przedsięwzięcie było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;
 • powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nie przekracza odpowiednio 75 m2 i 100 m2.

Ważny też wiek wnioskodawcy

Kolejny warunek to ten, aby osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nie ukończyła 36 lat.

I brak prawa właśności do innego lokalu

Ponadto do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie będzie mogła być:

 • właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Materiały uprawniające do zwrotu

Zwrot ma dotyczyć wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które:

 • do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT,
 • udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę do dnia 30 września 2018 r.

Podobnie jak ma to miejsce obecnie, dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków będzie faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

Kwoty zwrotu

Kwota zwrotu dla stawki 22% ma być równa 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu.

W przypadku gdy stawka podatku VAT wyniosłaby więcej niż 22%, kwota zwrotu miałaby być równa odpowiednio:

 • 65,22% – dla stawki 23%,
 • 62,50% – dla stawki 24%,
 • 60% – dla stawki 25% – kwoty podatku VAT wynikającej z faktur.

Wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT ogłosi, w drodze obwieszczenia, minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Dalej konieczny wniosek o zwrot VAT

Podobnie jak obecnie, zwrot wydatków będzie następował na podstawie wniosków zainteresowanych, składanych w urzędzie skarbowym. Wniosek będzie można złożyć raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek będzie można złożyć wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z nich. Jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski, do różnych urzędów skarbowych, będą mieli obowiązek zawiadomienia o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka.

Wniosek o zwrot będzie musiał zawierać między innymi: rodzaj poniesionych wydatków, rok rozpoczęcia inwestycji, wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków, kwotę zwrotu, jak również wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu. Jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy – wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków – numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć kopię pozwolenia na budowę oraz faktur dokumentujących poniesione wydatki.

4 miesiące na wydanie decyzji urzędu

Decyzję w sprawie zwrotu VAT urząd skarbowy będzie musiał wydać w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeżeli prawidłowość złożonego wniosku nie będzie budziła wątpliwości, urząd skarbowy dokona zwrotu kwoty wykazanej we wniosku bez wydania decyzji.

Jeżeli urząd skarbowy nie wyda decyzji w przewidzianym w ustawie terminie lub też kwota zwrotu nie zostanie wypłacona w terminie kwota ta będzie podlegała oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej ustalanej w przypadku odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu państwa, obowiązującej w dniu, w którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu.

Oprocentowanie nie będzie przysługiwało, jeżeli winę za niewypłacenie kwoty zwrotu w terminie ponosi osoba fizyczna lub też jeżeli opóźnienie w wypłaceniu kwoty zwrotu powstało z przyczyn niezależnych od urzędu skarbowego.

Co dalej ze zwrotem VAT na materiały budowlane? Do kiedy składać wnioski?

Od 1 stycznia 2014 r. ma przestać obowiązywać system zwrotu VAT na materiały budowlane. Rząd chce...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Podatek od nieruchomości a współwłasność. Jakie...

Jeżeli nieruchomość znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej osób, podatek od nieruchomości i...

Zmiany w podatku od nieruchomości. Sprawdź, jakie...

Nowe przepisy dotyczące naliczania podatku od nieruchomości będą obowiązywać od stycznia 2016 roku. Na...

Podatek od nieruchomości - w 2014 roku zapłacimy...

Od początku 2014 r. wzrosną stawki podatku od nieruchomości, między między innymi od budynków mieszkalnych....

Ubezpieczenie domu - na co zwrócić uwagę...

Wybór odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej nie jest łatwą decyzją. Na rynku dostępnych jest wiele...

Program Mieszkanie dla Młodych zostawia zwrot VAT...

Program Mieszkanie dla Młodych przedłuża system zwrotu VAT za materiały budowlane, ale znacząco go ogranicza....