| muratordom.pl » Prawo » Podatki i ubezpieczenia » Co to jest opłata adiacencka? Ile wynosi stawka opłaty przy podziale gruntu?

Co to jest opłata adiacencka? Ile wynosi stawka opłaty przy podziale gruntu?

Scalanie i podział gruntu może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia opłaty adiacenckiej przez właściciela nieruchomości. Decyzję ustalającą opłatę wydaje gmina. Dowiedz się, jak i kiedy naliczane są stawki opłaty.

Opłata adiacencka – podstawa prawna

Regulacje w sprawie opłat adiacenckich zawarte są w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Zgodnie z zawartymi tam przesłankami, obowiązek uiszczenia takiej formy daniny może zostać nałożony na właścicieli lub użytkowników wieczystych takich nieruchomości, których wartość wzrosła np. w związku z podziałem nieruchomości, podziałem i scaleniem nieruchomości lub ze stworzeniem warunków do podłączenia nieruchomości do nowo powstałych urządzeń infrastruktury technicznej.

Stawka opłaty adiacenckiej

Wysokość opłaty musi bezpośrednio wynikać z uchwały rady gminy, z zastrzeżeniem, że nie może być ona wyższa niż 50 proc. odnotowanego wzrostu wartości nieruchomości. Gmina na wydanie decyzji ustalającej opłatę adiacencką ma czas 3 lat, licząc od dnia, kiedy decyzja o podziale stała się ostateczna, lub kiedy właściciel nieruchomości uzyskał możliwość korzystania z nowej infrastruktury.

Kto ustala opłatę?

Opłatę adiacencką ustala organ właściwy ze względu na położenie nieruchomości - wójt, burmistrz lub prezydent miasta (na prawach powiatu) - w formie decyzji administracyjnej. Od momentu otrzymania tej decyzji właściciel nieruchomości ma tylko 2 tygodnie na złożenie odwołania. Właściwym do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia - w przypadku organów jednostek samorządu terytorialnego jest to samorządowe kolegium odwoławcze.

Jak ustala się wartość nieruchomości do opłaty?

Wartość nieruchomości (przed i po dokonaniem podziału lub scalenia) określana jest przez rzeczoznawcę majątkowego. To właśnie od jego opinii zależeć będzie wysokość opłaty, a nie jak mogłoby się pierwotnie wydawać, od woli organu czy strony w postępowaniu. To rzeczoznawca bowiem wybiera podejście, metodę oraz technikę szacowania, jakią posługiwać się będzie przy określaniu wartości rynkowej danej nieruchomości (musi w swjej wycenie oczywiście postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami – m.in. ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Zazwyczaj proces ustalania wzrostu wartości nieruchomości zaczyna się od określenia wartości poszczególnych, powstałych na skutek dokonania podziału, działek geodezyjnych przy uwzględnieniu zapisów decyzji podziałowej, które są następnie sumowane. Od tej kwoty zależna jest wysokość opłaty adiacenkiej. Jednak przedstawiona tu metoda nie jest regułą, a jedynie najczęstszym sposobem działania rzeczoznawców. Może zdarzyć się również tak (co znajduje potwierdzenie w wielu orzecznictwach sądowych), że nieruchomości po podziale mają analogiczną wartość do tej sprzed podziału – jest przecież nadal w tej samej lokalizacji, ma ten sam dostęp do infrastruktury etc. Nie są brane wtedy pod uwagę, często ewidentne, intencje inwestora, który mniejsze areały chce zbyć oddzielnie - każda z działek po podziale stanowić będzie zatem samodzielny i odrębny przedmiot obrotu rynkowego. A przecież bardzo częstą (i dodajmy bardzo intratną) strategią inwestycyjną na rynku nieruchomości jest dzielenie działek w celu sprzedaży wyodrębnionych areałów za łączną cenę, która przewyższy pierwotną (czyli przed podziałem) wartość nieruchomości.

Gmina zleca wspomnianemu rzeczoznawcy wykonanie operatu szacunkowego. To właśnie na podstawie tego dokumentu ustalany jest wzrost wartości nieruchomości z tytułu podziału (lub scalenia) nieruchomości. Operat szacunkowy, co do zasady, musi zostać sporządzony w sposób jasny i czytelny, zgodnie z regułami prawidłowego zastosowania danej metody szacowania wartości nieruchomości przy jednoczesnym uwzględnieniu podejścia i metody dopuszczonej w obowiązujących przepisach prawnych. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 156 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami operat szacunkowy może być wykorzystywany (do celu w jakim został sporządzony) w okresie maksymalnie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. Po przekroczeniu tego terminu konieczne jest, w świetle prawa, potwierdzenie jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego lub przygotowanie nowego operatu.

Przeczytaj dodatkowo:
Stawki podatku VAT w budownictwie jednorodzinnym....

Oliczając koszty planowanej inwestycji - budowy domu, wykończenia czy remontu - należy wziąć pod uwagę ceny...

Zakup działki budowlanej. Jaki VAT - 8 czy 23%?

Na rynku nieruchomości obowiązują dwie stawki VAT - 8 i 23%. To, którą będziesz musiał zapłacić zależy, od...

Program Mieszkanie dla Młodych zostawia zwrot VAT...

Program Mieszkanie dla Młodych przedłuża system zwrotu VAT za materiały budowlane, ale znacząco go ogranicza....

Co dalej ze zwrotem VAT na materiały budowlane?...

Od 1 stycznia 2014 r. ma przestać obowiązywać system zwrotu VAT na materiały budowlane. Rząd chce dzięki temu...

Podatek od nieruchomości a współwłasność. Jakie...

Jeżeli nieruchomość znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej osób, podatek od nieruchomości i...