| muratordom.pl » Prawo » Kredyty i pożyczki » Projekt ustawy dotyczący odwróconego kredytu hipotecznego - przeczytaj, czego dokładnie dotyczy

Projekt ustawy dotyczący odwróconego kredytu hipotecznego - przeczytaj, czego dokładnie dotyczy

Przyjęty przez rząd projekt ustawy przewiduje wprowadzenie po raz pierwszy, do polskiego prawa odwróconego kredytu hipotecznego. Sprawdź, jakie prawa i obowiązki będą mieli kredytobiorca i jego spadkobiercy.

Odwrócony kredyt hipoteczny będzie szczególnym rodzajem umowy kredytu, pozwalającym bankom udostępniać środki finansowe, których spłata nastąpi dopiero po śmierci kredytobiorcy. W zamian musi on ustanowić zabezpieczenie na nieruchomości, do której posiada on określone prawo (własności, współwłasności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo użytkowania wieczystego gruntu).

Podstawą zabezpieczenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego będzie hipoteka ustanowiona na nieruchomości lub określonym prawie do nieruchomości.

Odwrócony kredyt hipoteczny - kto będzie mógł podpisać umowę z bankiem?

Projekt ustawy nie zawiera limitu wieku osób, które będą mogły zawrzeć z bankiem umowę odwróconego kredytu hipotecznego. Pozwoli to tym osobom uzyskać dodatkowe pieniądze na bieżące potrzeby (konsumpcję, świadczenia medyczne, itp.), które czerpane będą z kapitału zakumulowanego w nieruchomości.

Umowy odwróconego kredytu hipotecznego będą mogły zawierać banki, oddziały banków zagranicznych oraz instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną. Uprawnienia do zawierania umów będą miały zatem wyłącznie instytucje podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego lub analogicznych organów nadzorczych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ma to zapewnić odpowiedni poziom ochrony beneficjentom odwróconego kredytu hipotecznego.

Warunki uzyskania odwróconego kredytu hipotecznego

Kredyt będzie udzielany w walucie, w jakiej beneficjent otrzymuje większość dochodów, takie rozwiązanie pozwoli uniknąć ryzyka walutowego. Kredytobiorcy będą również zabezpieczeni poprzez:

  • wprowadzenie obowiązku informacyjnego, poprzedzającego zawarcie umowy kredytu (obowiązek przekazania przez bank na co najmniej 7 dni przed zawarciem umowy standardowego formularza informacyjnego, szczegółowo opisującego oferowany kredyt),
  • umożliwienie odstąpienia od jej zawarcia,
  • zagwarantowanie prawa do przedterminowej, bezpłatnej spłaty kredytu oraz ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy kredytu przez bank do ściśle określonych sytuacji.

Ma to przede wszystkim znaczenie dla spadkobierców , którzy będą mogli poprzez spłatę zaciągniętego kredytu zachować prawa do nieruchomości.

Przed podpisaniem umowy bank/instytucja kredytująca dokona oceny stanu i historii zobowiązań kredytobiorcy, sprawdzi także stan prawny nieruchomości. Podstawą do ustalenia kwoty odwróconego kredytu hipotecznego będzie rynkowa wartość nieruchomości. Przed zawarciem umowy rzeczoznawca majątkowy oceni nieruchomość. Ustawa nie będzie przesądzać o tym, która ze stron będzie płacić za wycenę.

Bank, zawierając umowę odwróconego kredytu hipotecznego, zobowiąże się do wypłaty ustalonej w umowie kwoty, która będzie dokonywana przez okres określony 
w umowie, co oznacza, że pieniądze nie będą musiały być wypłacane dożywotnio – będą wypłacane w ratach lub jednorazowo. Te kwestie będą uzgadniane między stronami. Co ważne, kredytobiorca do chwili swojej śmierci, pozostanie właścicielem/wieczystym użytkownikiem nieruchomości lub posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i będzie zamieszkiwać w nim do dnia swojej śmierci.

Jakie elementy będzie musiała zawierać umowa z bankiem?

Umowa odwróconego kredytu hipotecznego będzie musiała mieć formę pisemną. Powinny w niej znajdować się informacje dotyczące np.: rodzaju kredytu, jego całkowitej wysokości, wartości nieruchomości, wskazanie strony, która będzie płacić za wycenę nieruchomości, oprocentowania kredytu, terminów oraz wysokości ustalonych kwot do wypłaty (jednorazowo czy w ratach).

Ponadto w umowie będą musiały się znaleźć określone obowiązki kredytobiorcy związane z nieruchomością (ubezpieczenie lokalu, należyta dbałość o nieruchomość, terminowe uiszczanie podatków czy opłat za czynsz). Umowa będzie musiała także zawierać informacje dotyczące np.: prawa do przedterminowej spłaty kredytu i procedury tej spłaty, prawa do odstąpienia od umowy, sposobu i terminu wypowiedzenia umowy zarówno przez kredytobiorcę, jak i przez bank.

Warunki odstąpienia od umowy odwróconego kredytu hipotecznego

Projekt ustawy określa szczegółowe warunki odstąpienia od umowy zarówno przez kredytobiorcę, jak i instytucję kredytującą. Kredytobiorca będzie mógł odstąpić od umowy z bankiem – w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy. Kredytobiorcy będą mogli spłacić odwrócony kredyt hipoteczny w całości lub w części (chodzi o spłatę wypłaconych kwot kredytu wraz z oprocentowaniem, prowizjami i innymi opłatami), a bank nie będzie mógł zastrzec prowizji z tytułu przedterminowej spłaty.

W ustawie określono konsekwencje, jakie będzie ponosił kredytobiorca w przypadku niewywiązania się z obowiązków dotyczących utrzymania nieruchomości. Wówczas bank będzie mógł wyznaczyć termin (nie krótszy niż 60 dni) na usunięcie niedociągnięć. Długość terminu będzie uzależniona od rodzaju obowiązku, jaki nie został zrealizowany. W przypadku niedopełnienia obowiązków określonych w umowie, instytucja kredytująca będzie mogła zaproponować udzielenie jej upoważnienia do wykonania zobowiązań dotyczących nieruchomości w imieniu kredytobiorcy. Chodzi o zaległości w opłacaniu czynszu czy np. podatku od nieruchomości. Upoważnienie będzie mogło zostać w każdej chwili odwołane.

Prawa spadkobierców kredytobiorcy

Zgodnie z projektem, spadkobiercy będą mogli dokonać spłaty kredytu i zachować prawa do nieruchomości. Jeżeli się na to nie zdecydują, będą mieli obowiązek przeniesienia prawa do nieruchomości na kredytodawcę. Warto podkreślić, że nawet po przeniesieniu prawa do nieruchomości na bank, spadkobiercom będzie przekazywana kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością roszczenia banku, a wartością nieruchomości (w przypadku, gdy ta różnica jest dodatnia).

Roszczenie o zwrot odwróconego kredytu – wraz z odsetkami 
i innymi kosztami – będzie wymagalne po 12 miesiącach od dnia śmierci kredytobiorcy. Dzięki temu spadkobiercy będą mogli nie tylko dopełnić formalności spadkowych, ale także mieć możliwość spłacić kredyt i zachować prawo do lokalu. Kredyt można będzie spłacić wcześniej i nie ponosić kosztów naliczanych odsetek. Bankowi lub innej instytucji ma przysługiwać roszczenie o przeniesienie nieruchomości, będącej przedmiotem zawartej umowy odwróconego kredytu hipotecznego, lub roszczenie o przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Będzie to możliwe, gdy wymagalne stanie się roszczenie o zwrot kredytu. Roszczenie o przeniesienie prawa własności ma podlegać wpisowi do księgi wieczystej i wygaśnie z chwilą spłaty kredytu lub wygaśnięcia hipoteki.

Bank będzie miał obowiązek powiadomić potencjalnych spadkobierców przez zamieszczenie ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i na swoich stronach internetowych o takiej możliwości. W ogłoszeniu znajdą się dane kredytobiorcy wraz 
z informacją o zawarciu przez niego umowy odwróconego kredytu hipotecznego i możliwością spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Śmierć kredytobiorcy a przeniesienie prawa do nieruchomości

Zgodnie z projektem ustawy, po upływie roku od śmierci kredytobiorcy, bank będzie mógł wystąpić do sądu o powołanie kuratora, w celu przeniesienia na niego prawa do nieruchomości. Kurator będzie działał, jako zastępca pośredni, a zatem w imieniu własnym, ale na rachunek wszystkich spadkobierców. Działania kuratora kończą się z wraz z uprawomocnieniem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku i przeniesienia na bank własności nieruchomości.

Kredytobiorca i spadkobiercy będą ponosić odpowiedzialność finansową ograniczoną wyłącznie do nieruchomości lub prawa do nieruchomości, na którym ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne. W przypadku, gdy kredytobiorca lub jego spadkobiercy nie dokonają spłaty kredytu, bank zrealizuje przysługujące mu roszczenie o przeniesienie prawa własności. - przejmie mieszkanie na własność.

Omawiany projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym trafił teraz do prac w Sejmie.

21.05.2014

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Ranking kredytów hipotecznych – maj 2016

89,4 tys. zł – tyle w okresie 30 lat wyniesie całkowity koszt kredytu w Banku BPH, który zajął I...

Kredyt na mieszkanie z 20% wkładem własnym. Jak...

Osoby, które od stycznia 2017 roku będą chciały wziąć kredyt na mieszkanie, muszą się liczyć z...

Ranking pożyczek i kredytów gotówkowych –...

Wiosna to najlepszy czas na drobne remonty. Jeśli zatem na twojej liście rzeczy do zrobienia jest np....

Ranking kredytów hipotecznych – kwiecień 2016....

Marzysz o kupnie domu lub mieszkania? Nasi klienci chcą zrealizować taką inwestycję w Toruniu, a eksperci...

Egzekucja z nieruchomości. Na czym polega i jak...

Egzekucja z nieruchomości jest długotrwałym i dość skomplikowanym sposobem dochodzenia roszczeń. To skuteczne...