| muratordom.pl » Prawo » Kredyty i pożyczki » Program Mieszkanie dla młodych: kto może starać się o dofinansowanie na kupno własnego mieszkania lub domu

Program Mieszkanie dla młodych: kto może starać się o dofinansowanie na kupno własnego mieszkania lub domu

Program Mieszkanie dla młodych z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Daje on szansę na kupno własnego mieszkania lub domu poprzez dofinansowanie inwestycji. Jednak nie każdy może ubiegać się o pomoc w ramach Mdm. Przeczytaj, kto i na jakich warunkach może starać się o dopłatę w ramach programu.

Program Mieszkanie dla młodych to rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w zakupie pierwszego, nowego mieszkania. Polega on na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowaniu wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu.

Kto może otrzymać dofinansowanie z programu Mieszkanie dla młodych?

Dofinansowanie może otrzymać osoba, która ubiega się o kredyt na nabycie mieszkania lub domu jednorodzinnego. „Nabywcą” w rozumieniu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (dalej: ustawa) są małżonkowie, osoba samotnie wychowująca dziecko lub singiel. Natomiast przez osobę samotnie wychowującą dziecko ustawa uznaje:

 • jedno z rodziców albo opiekuna prawnego, pannę, kawalera, wdowę, wdowca, rozwódkę, rozwodnika
 • osobę, w stosunku do której orzeczono separację, osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun samotnie wychowuje dziecko lub dzieci.

Mieszkanie dla mlodych – warunki otrzymania dofinansowania wkładu własnego

O dofinansowanie wkładu własnego można ubiegać się w związku z nabyciem nowo wybudowanego mieszkania. W tym celu trzeba złożyć wniosek najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym wnioskodawca ukończył 35 lat. Jeżeli wnioskodawcami są małżonkowie powyższy warunek wieku dotyczy młodszego z małżonków. Trzeba pamiętać, że wnioskodawca, do dnia nabycia mieszkania, nie może być:

 • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub mieszkania,Warunek nieposiadania prawa do innego mieszkania dotyczy łącznie obojga małżonków,
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest mieszkanie lub dom jednorodzinny,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Dofinansowanie wkładu własnego może być przyznane w odniesieniu do mieszkania, jeżeli mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy. Powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać odpowiednio:

 • 75 m2 dla mieszkania i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
 • 85 m2 dla mieszkania i 110 m2 dla domu jednorodzinnego – w przypadku gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających warunki z ustawy.

Przeczytaj również: Jakie dofinansowanie możesz otrzymać do budowy domu jednorodzinnego?

Kolejnym warunkiem dofinansowania wkładu własnego jest cena zakupu mieszkania. Limit kwoty zakupu 1 m2 mieszkania to średnia arytmetyczna dwóch wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wskaźniki te są określane przez wojewodów i mnożone przez współczynnik 1,1. Limity podzielono na 3 kategorie: obowiązujące dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami, pozostałych miejscowości w danym województwie.

WARTO WIEDZIEĆ

Dofinansowanie wkładu własnego może być przyznane jeżeli kredyt został udzielony przez bank m.in.: wyłącznie na zakup mieszkania, w kwocie stanowiącej co najmniej 50 proc. ceny zakupu mieszkania oraz na okres co najmniej 15 lat.

Kwota dofinansowanie wkładu własnego będzie obliczona jako:

 • 10 % - dla rodzin bez dzieci
 • 15 % - dla osób (rodzin lub singli) wychowujących przynajmniej jedno dziecko, z kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej wyrażonej w liczbie m.kw. nabywanego mieszkania (ale nie więcej niż 50 m.kw.) kwoty obliczanej według podanych przez wojewodę wskaźników przeliczeniowych Dofinansowanie wkładu własnego można też uzyskać w razie adopcji dziecka, a jeżeli nabywcą są małżonkowie, warunek dotyczący adopcji jest spełniony, jeżeli dziecko adoptuje przynajmniej jeden z małżonków.

Dofinansowanie dla rodzin z więcej niż dwójką dzieci

Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu, mogą uzyskać rodziny w momencie urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka. Dotyczy to także adopcji. Jednak trzeba spełnić dwa warunki:

 • zdarzenie musi miećmiejsce w okresie 5 lat od dnia podpisania umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania;
 • po zaistnieniu zdarzenia nabywca wychowuje co najmniej troje dzieci spełniających warunki z ustawy.

Spłata części kredytu może zostać przyznana tylko raz i wyniesie 5 proc. kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla obliczenia kwoty dofinansowania wkładu własnego, nie więcej jednak, niż kwota pozostającego do spłaty zadłużenia kredytowego W przypadku spłaty części kredytu bank nie pobiera od nabywcy opłat z tego tytułu.

Procedura uzyskania dofinansowania w programie Mieszkanie dla młodych

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego nabywca składa, w terminie do dnia 30 września 2018 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku, który uczestniczy w programie Mieszkanie dla młodych, wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu. Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego złożone za pośrednictwem więcej niż jednego banku wsparcie mogą dotyczyć wyłącznie tego samego mieszkania.

Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków z ustawy. Następnie bank, a potem dodatkowo Bank Gospodarstwa Krajowego sprawdza, czy nabywca spełnia warunki programu. W razie pozytywnej weryfikacji nabywcy BGK przekazuje na rachunek banku pieniądze na dofinansowanie wkładu własnego.

W przypadku wniosku o spłatę części kredytu nabywca musi powiadomić bank o urodzeniu trzeciego lub kolejnego dziecka lub adopcji dziecka będącego trzecim lub kolejnym dzieckiem w terminie 6 miesięcy od zaistnienia tego zdarzenia. Pozostała procedura jest podobna, jak w przypadku ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego.

Sankcje za sprzedaż mieszkania z programu Mieszkanie dla młodych

Ustawa przewiduje sankcje dla nabywcy, który w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania:

 • wyzbył się prawa własności lub współwłasności tego mieszkania,
 • wynajął lub użyczył to mieszkanie innej osobie,
 • dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inne mieszkanie lub dom jednorodzinny, z wyjątkiem uzyskania tych praw w drodze spadku.

W powyższych sytuacjach nabywca musi zwrócić część finansowego wsparcia udzielonego w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60. Ponadto w razie wyzbycia się mieszkania nabywca musi poinformować bank o takim zdarzeniu. Nie poinformowanie banku o tym fakcie spowoduje naliczanie odsetek ustawowych od kwoty zwrotu od dnia, w którym należało powiadomić bank.

19.03.2014

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Dofinansowanie do budowy domu jednorodzinnego i dopłaty do mieszkań w 2014 roku

Od 2014 roku możesz zyskać nawet 50 tys. zł. dopłaty do budowy domu energooszczędnego. Kontynuowane...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Program Mieszkanie dla młodych - koniec z...

15 marca 2016 roku Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił wstrzymanie przyjmowania wniosków w ramach...

Ranking pożyczek i kredytów gotówkowych –...

Wiosna to najlepszy czas na drobne remonty. Jeśli zatem na twojej liście rzeczy do zrobienia jest np....

Bezpieczna i dochodowa inwestycja w...

W obecnych warunkach gospodarczych, istnieje wiele możliwości na zainwestowanie swoich dodatkowych...

Kredyt na mieszkanie z 20% wkładem własnym. Jak...

Osoby, które od stycznia 2017 roku będą chciały wziąć kredyt na mieszkanie, muszą się liczyć z...

Ranking kredytów hipotecznych – kwiecień 2016....

Marzysz o kupnie domu lub mieszkania? Nasi klienci chcą zrealizować taką inwestycję w Toruniu, a eksperci...