| muratordom.pl » Prawo » Kredyty i pożyczki » Pomoc dla frankowiczów. Jakie rozwiązania proponuje Prezydent, a jakie posłowie PO?

Pomoc dla frankowiczów. Jakie rozwiązania proponuje Prezydent, a jakie posłowie PO?

Prezydent chce, aby pomoc dla kredytobiorców kredytów hipotecznych, który zaciągnęli go w walucie obcej, odbywała się poprzez przewalutowanie po tzw. sprawiedliwym kursie. Kurs taki ma być obliczany dla każdego kredytu odrębnie. Swoje propozycje pomocy frankowiczom przedstawiła również Platforma Obywatelska.

Prezydent przedstawił projekt ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki.

Prezydenckie propozycje ulżenia kredytobiorcom kredytów hipotecznych

Prezydencki projekt ustawy ma pomóc kredytobiorcom, którzy zaciągnęli kredyt na własne potrzeby, a nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przewalutowanie kredytu hipotecznego ma się odbywać według tzw. kursu sprawiedliwego, w oparciu o algorytm. Zatem kurs ten będzie wyliczany dla każdego kredytu z osobna i będzie uzależniony między innymi od daty, w jakiej kredytobiorca zaciągnął kredyt.

Pierwszym sposobem przewalutowania będzie przewalutowanie dobrowolne, z inicjatywy banku, który będzie przedstawiał kredytobiorcy propozycje zmian w umowie kredytowej. Jeśli bank takich propozycji nie przedstawi, w grę będzie wchodziła restrukturyzacja przymusowa, wszczynana na wniosek kredytobiorcy. Wówczas przewalutowanie będzie się odbywało po wspomnianym wyżej kursie, tzw. sprawiedliwym.

Ostatnim sposobem pomocy kredytobiorcom ma być wszczynana także na wniosek kredytobiorcy procedura przeniesienia własności domu lub mieszkania w zamian za zwolnienie z długu, związanego z kredytem na tę nieruchomość. Banki będą miały także możliwość odliczenia sobie strat, związanych ze wskazanymi wyżej procedurami restrukturyzacyjnymi poprzez możliwość odliczenia przez bank 20 % wartości podatku bankowego. Prezydencki projekt ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki trafi teraz do prac w Sejmie.

Poselska propozycja pomocy frankowiczom

Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie projekt ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych, w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej.

Według tego projektu, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony w okresie do 30 czerwca 2020 r. banki mają dokonywać na zasadach określonych w tej ustawie restrukturyzacji walutowego kredytu mieszkaniowego. Powyższy wniosek bank ma rozpatrywać w terminie 30 dni od dnia złożenia.

Z uprawnienia do restrukturyzacji będzie mógł skorzystać kredytobiorca, będący konsumentem który zaciągnął walutowy kredyt mieszkaniowy, o ile są spełnione następujące warunki:

  • kredytobiorca nie posiada innego lokalu mieszkalnego ani innego domu jednorodzinnego;
  • powierzchnia użytkowa nieruchomości nie przekracza 100 m2 dla lokalu mieszkalnego i 150 m2 dla domu jednorodzinnego;
  • wartość wskaźnika LtV jest wyższa niż 80%. (wskaźnik LtV jest używany przy ocenie ryzyka kredytowego; jest to współczynnik pomiędzy wysokością kredytu a wartością zabezpieczenia tego kredytu).

Z uprawnienia do restrukturyzacji będzie mógł skorzystać także kredytobiorca posiadający inne mieszkania lub domy jednorodzinne, lub ich części, jeśli zostały one nabyte w drodze spadku po dniu zaciągnięcia kredytu podlegającego restrukturyzacji. Kredytobiorca będzie mógł skorzystać z propozycji restrukturyzacji swojego kredytu hipotecznego w terminie do 30 czerwca 2020 r. Projekt ustawy wskazuje wartości oraz zasady określania zadłużenia, które będzie podlegać przewalutowaniu na warunkach ustalonych w ustawie. Przede wszystkim ustalone zostanie aktualne zadłużenie w walucie, jakie posiada kredytobiorca, przeliczone na złote polskie po kursie kupna NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dzień, w którym kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o dokonanie przewalutowania.

Kolejną wartością jest kwota zadłużenia, jaką posiadałby w dniu dzisiejszym kredytobiorca, gdyby zaciągnął kredyt w dniu podpisania umowy o walutowy kredyt mieszkaniowy, w złotych polskich. Następnie bank będzie musiał wskazać łączną wartości rat kapitałowo - odsetkowych, jakie dotychczas zapłacił kredytobiorca.

Ostatnią wartością jest suma rat kapitałowo - odsetkowych, jakie zobowiązany byłby spłacić kredytobiorca, w przypadku zaciągnięcia kredytu w złotych polskich, w dniu zawarcia umowy walutowego kredytu mieszkaniowego. Do wyliczenia powyższego stosowane będzie założenie, że oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stopę bazową WIBOR obowiązującą w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy oraz płatności kolejnych rat. Drugi element oprocentowania stanowi marża, która ma być przyjmowana w tej samej wysokości, jaka została ustalona w umowie o walutowy kredyt mieszkaniowy.

Przepisy omawianej ustawy mają mieć zastosowanie do umów zawartych przed dniem jej wejścia w życie. Ustawa ma wejść w życie w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Omawiany projekt ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej trafi teraz do pierwszego czytania w Sejmie.

1.03.2016

Przeczytaj dodatkowo:
Dofinansowanie do wymiany pieca. Sprawdź, jaką...

Dofinansowanie do wymiany przestarzałego pieca jest możliwe! Programy dopłat dla osób fizycznych...

Ranking pożyczek i kredytów gotówkowych na remont...

Lutowy ranking kredytów gotówkowych na remont mieszkania gotowy! W tym miesiącu eksperci...

Problemy z kredytem we frankach. Przewalutowanie,...

Wiele osób spłacających kredyt zaciągnięty we frankach, znalazło się w trudnej sytuacji w związku z...

Kredyt we frankach - czy przewalutowanie jest...

Dla wielu osób spłata comiesięcznych rat kredytu we frankach jest dużym obciążeniem dla domowego...

Pożyczka a kredyt gotówkowy - jaka jest między...

Wyjaśniamy, jaka jest różnica między pożyczką a kredytem gotówkowym. Dowiedz się, jakie...

Ranking kredytów hipotecznych – maj 2016

89,4 tys. zł – tyle w okresie 30 lat wyniesie całkowity koszt kredytu w Banku BPH, który zajął I...