| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Zalewanie działki przez sąsiada. Co robić, gdy sąsiad podniósł teren działki

Zalewanie działki przez sąsiada. Co robić, gdy sąsiad podniósł teren działki

Podniesienie terenu działki narusza stan wód na gruncie. W rezultacie może spowodować zalanie działki sąsiada. Prawo wodne stanowi, że właściciel działki nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku jej odpływu. Co robić, gdy jednak tak się stało? Czy za zalewanie działki sąsiad powinien wypłacić odszkodowanie?

Prawo wodne: nie wolno zmieniać stanu wód na gruncie

Podniesienie poziomu działki zazwyczaj prowadzi do zmiany stanu wód na gruncie i kierunku ich odpływu.

Tymczasem w art. 29 ust. 1 Prawa wodnego stwierdzono, że właściciel gruntu, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:

  • zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
  • odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.

Nawet gdy takie zmiany nastąpią przypadkiem (na przykład na skutek osunięcia gruntu, zatamowania odpływu przez powalone wiatrem drzewa itp.), na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody (art. 29 ust. 2).

Gdy właściciel zmieni stan wody na działce i zaleje sąsiednią działkę

Jeśli dokonane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może wydać decyzję nakazującą właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom (art. 29 ust. 3).

Postępowanie takie może być wszczęte z urzędu, częściej jednak domagają się tego poszkodowani sąsiedzi.

Przed wydaniem decyzji urząd powinien ustalić przy pomocy biegłego stan faktyczny, a w szczególności: jaki był ostatnio stan wody na gruncie, czy doszło do jego zmiany, czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wody opadowej, a jeśli tak, czy stało się to z powodu dokonanych zmian, które szkodliwie wpłynęły na sąsiednie grunty (patrz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 10 czerwca 2010 r., sygn. II SA/Bk 137/10, LEX 668564).

Sprawdź: Podniesienie gruntu podczas budowy domu. Co na to prawo?

Odszkodowanie za zalanie działki przez sąsiada

Odszkodowania za zalewanie gruntu można dochodzić od sprawcy w trybie przewidzianym w art. 186 ustawy Prawo wodne. W przypadku szkód innych niż spowodowane powodzią poszkodowany składa wniosek o przyznanie odszkodowania do właściwego marszałka województwa, a jeżeli szkoda jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego – do organu, który je wydał (zazwyczaj starosta lub marszałek województwa).

Wysokość odszkodowania za zalewanie działki

Wysokość odszkodowania ustalana jest w drodze decyzji, która jest niezaskarżalna. Stronie niezadowolonej z ustalonego odszkodowania (czyli zarówno tej osobie, której nieruchomość została zalana, jak i tej, która spowodowała zalanie) przysługuje droga sądowa.

Wystąpienie na drogę sądową nie wstrzymuje jednak wykonania decyzji ustalającej odszkodowanie (trzeba je wypłacić, a po zapadnię- ciu wyroku dokonać ewentualnie odpowiedniego wyrównania).

Do sądu można też wystąpić w razie niewydania decyzji przez właściwy organ (marszałka lub starostę) w ciągu trzech miesięcy od zgłoszenia żądania przez poszkodowanego.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. DzU z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
  • rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
  • ustawa z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (j.t. DzU z 2012 r., poz. 145)
  • rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 2012 r., poz. 462)

Przeczytaj dodatkowo:
Jaki zbiornik wodny zablokuje naszą budowę?

W sąsiedztwie jakich zbiorników wodnych obowiązywać będzie zakaz lokalizowania nowych obiektów...

Sprawdź, co musisz wiedzieć zanim wymienisz stare...

Jeśli zdecydowaliśmy się zastąpić stare pokrycie nową dachówką betonową lub ceramiczną, musimy...

Znalezisko archeologiczne na budowie domu. Czy...

Co zrobić, gdy na budowie naszego domu trafimy na znalezisko archeologiczne? Czy zabytek, skarb lub kopalina...

Formalności prawne przy budowie ogrodzenia. Czy...

Obecnie formalności związane z budową ogrodzenia zależą jedynie od jego wysokości. Jeżeli ogrodzenie nie...

Przebudowa domu bez formalności, na zgłoszenie...

Jakich formalności powinien dopełnić inwestor, który chce przebudować budynek w oparciu o zgłoszenie?...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.