| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Zadatek a odstapienie od umowy. Kiedy konieczny zwrot zadatku?

Zadatek a odstapienie od umowy. Kiedy konieczny zwrot zadatku?

Jeśli umowa nie zostanie wykonana przez jedną ze stron, wówczas strona, która nie odstąpiła od umowy, może dochodzić zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. W jakich jeszcze sytuacjach konieczny jest zwrot zadatku?

Zadatek zalicza się na poczet świadczenia

Jeśli umowa zostanie zrealizowana, zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała.

Czasami zaliczenie zadatku na poczet świadczenia głównego nie jest możliwe. Jest tak np. wtedy, gdy zadatek miał charakter rzeczowy, a przedmiotem umowy było świadczenie pieniężne. W takim wypadku, gdy zaliczenie zadatku na poczet świadczenia nie jest możliwe zadatek ulega zwrotowi stronie, która go dała.

Sprawdź: Jakie prawa przysługują z tytułu zadatku?

Odstąpienie od umowy

W razie gdy umowa nie zostanie wykonana przez jedną ze stron wówczas strona, która od umowy nie odstąpiła może dochodzić nie tylko zwrotu zadatku w podwójnej wysokości, ale także odszkodowania z tytułu niewykonania umowy na zasadach ogólnych z Kodeksu cywilnego, czyli naprawienia szkody w pełnej wysokości.

W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że jeśli wierzyciel odstąpił od umowy, to może domagać się jedynie zadatku i nie może domagać naprawienia szkody w pełnej wysokości, czyli nie może poza zadatkiem domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Podkreślił to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 grudnia 2008 r., sygn. akt I CSK 101/08).

Warto pamiętać, że prawo do domagania się zadatku w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron jest niezależne od tego, czy strona „pokrzywdzona” niewykonaniem umowy odniosła z tego tytułu szkodę niezależnie od jej wysokości.

Zwrot zadatku określany w umowie

Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 lutego 2008 r., sygn. akt I CSK 328/07, strony umowy przedwstępnej mogą dowolnie uregulować kwestie związane z ewentualnym zwrotem zadatku.

W przypadku gdy zrezygnują z tego uprawnienia, zawinione przez sprzedającego niesfinalizowanie umowy oznacza konieczność zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. Oznacza to w praktyce, że jeśli strony nie wpiszą do umowy żadnych postanowień dotyczących zwrotu zadatku, wówczas w sytuacji gdy do zawarcia czy wykonania umowy nie dochodzi, wchodzą w grę wymienione wyżej przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zadatku.

Podobne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 26 października 2005 r., sygn. akt I ACa 762/05, w którym  orzekł, że sam fakt wręczenia przy zawieraniu umowy zadatku nie oznacza automatycznie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy i otrzymany zadatek zachować, a jeśli sama go dała, żądać sumy dwukrotnie wyższej. Procedura ta ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy strony w umowie nie uregulowały kwestii zwrotu zadatku w inny sposób.

Kiedy konieczny zwrot zadatku

W niektórych wypadkach zadatek powinien zostać zwrócony i nie mają wówczas zastosowania przepisy dotyczące obowiązku zapłaty dwukrotnej wysokości zadatku. Zadatek powinien zostać zwrócony, a strona umowy nie może domagać się od drugiej zapłaty dwukrotnej wysokości zadatku w sytuacji gdy:

  • umowa zostaje rozwiązana (dotyczy to także wypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana przez sąd),
  • niewykonanie umowy nastąpiło na skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (np. w razie nieotrzymania kredytu hipotecznego przez stronę kupującą mieszkanie, mimo wcześniej pozytywnej promesy banku),
  • niewykonanie umowy nastąpiło na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponoszą obie strony umowy (np. obie strony nie spełniły warunków zawarcia umowy ostatecznej, zawartych w umowie przedwstępnej).

Zadatek, czyli zabezpieczenie umowy. Kodeks cywilny o prawach z tytułu zadatku

Zadatek przy zawieraniu umów w obrocie gospodarczym pełni funkcję sankcji na wypadek, gdyby...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Znalezisko archeologiczne na budowie domu. Czy...

Co zrobić, gdy na budowie naszego domu trafimy na znalezisko archeologiczne? Czy zabytek, skarb lub kopalina...

Przebudowa domu na zgłoszenie, a zakres obszaru...

W jakich okolicznościach możemy przeprowadzić przebudowę domu jednorodzinnego w oparciu o zgłoszenie? Jakie...

Samowola budowlana, czyli dom wybudowany...

Pojęcie samowola budowlana nie istnieje w ustawie Prawo budowlane. Jeśli jednak dom został zbudowany...

Podtopienia nieruchomości. Jak sobie poradzić z...

Podtopienia domów i działek występują dość często, szczególnie po zimie i w czasie intensywnych...

Zakończenie budowy domu. Dodatkowe formalności...

Wszelkie formalności związane z zakończeniem budowy domu należy dopełnić u powiatowego inspektora nadzoru...

Pozwolenie na wycinkę drzew na własnej działce...

Od 1 stycznia 2017 roku nie potrzebujesz już pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na własnej działce....