| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » ZADATEK a ZALICZKA - najważniejsze różnice

ZADATEK a ZALICZKA - najważniejsze różnice

Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest szczególnie istotna, gdy następuje odstapienie od umowy i konieczny jest zwrot pieniędzy. W odróżnieniu od zadatku instytucja zaliczki nie jest uregulowana w przepisach Kodeks cywilnego. Zobacz, co z tego wynika.

Kwestia różnicy pomiędzy zadatkiem a zaliczką w praktyce wywołuje sporo niejasności.

W odróżnieniu od zadatku instytucja zaliczki nie jest uregulowana w przepisach Kodeks cywilnego. Różnica pomiędzy zaliczką a zadatkiem ma znaczenie przede wszystkim wówczas, gdy umowa pomiędzy stronami nie dochodzi do skutku.

Zadatek zabezpiecza umowę, zaliczka - nie

Zaliczka jest kwotą, która jest wpłacona na poczet przyszłych należności, wynikających z zawartej umowy, stanowi ona część ceny. Zaliczka, co należy podkreślić, nie jest formą zabezpieczenia wykonania umowy jak zadatek. W związku z tym nie wchodzą tu w grę przepisy dotyczące jej zwrotu w podwójnej wysokości, w razie gdy umowa nie dojdzie do skutku z winy strony tej umowy. Tak się właśnie dzieje w przypadku zadatku.

Zaliczka i zadatek a odstąpienie od umowy

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, zobowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

W związku z tym, w przypadku dania zaliczki w razie odstąpienia jednej strony od umowy, strona, która odstępuje od umowy wzajemnej ma obowiązek zwrócić drugiej stronie wszystko to, co otrzymała od niej na mocy umowy. Może się także domagać odszkodowania za szkody wynikające z tego, że umowa nie doszła do skutku.

Nie stosuje się jednak wówczas zasad dotyczących zwrotu w podwójnej wysokości, bo stosuje się je tylko przy zadatku stanowiącym zabezpieczenie wykonania umowy.

Sprawdź: Kiedy konieczny zwrot zadatku?

Zadatek czy zaliczka?

Zwykle fakt dania zadatku wynika z postanowień umowy zawartej przez strony. Jeśli zachodzą wątpliwości co do tego, czy chodzi o zaliczkę, czy zadatek zwłaszcza w sytuacji niewykonania umowy należy zwrócić się do sądu i przedstawić dowody na to, czy wolą stron było danie zaliczki, czy też zadatku.

Mogą to być np. zeznania świadków obecnych przy negocjowaniu umowy lub też przy jej zawieraniu. Najlepiej jednak, w celu uniknięcia wątpliwości, sprecyzować w samej umowie, czy świadczenie jest zaliczką, czy zadatkiem.

Na koniec warto wspomnieć, że do kwestii przedawnienia zadatku stosuje się ogólne przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przedawnienia (art. 118 Kodeksu cywilnego). Zgodnie z nim, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Podstawa prawna: art. 72, art. 118, art. 394, art. 494 Kodeksu cywilnego

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją...

Od 16 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa, która określa warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych,...

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Podtopienia nieruchomości. Jak sobie poradzić z...

Podtopienia domów i działek występują dość często, szczególnie po zimie i w czasie intensywnych...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...