| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Wykonawca spóźnia się z robotami budowlanymi. Możesz odstąpić od umowy, zapłacić musisz

Wykonawca spóźnia się z robotami budowlanymi. Możesz odstąpić od umowy, zapłacić musisz

Inwestor nie może odmówić wykonawcy zapłaty wynagrodzenia pomimo niewykonania robót budowlanych, jeżeli wykonawca chciał je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora. Zobacz, co możesz zrobić, gdy roboty budowlane nie zostały wykonane w terminie i jak odstąpić od umowy o roboty budowlane.

Gdy wykonawca nie wykonał świadczenia w terminie, można odstąpić od umowy, pod warunkiem że zostaną zachowane przesłanki określone w przepisach prawnych. Różnie się one kształtują dla każdej ze stron umowy.

Kiedy można odstąpić od umowy o roboty budowlane

Jeżeli wykonawca się opóźnia z rozpoczęciem lub wykończeniem robót budowlanych tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w umówionym czasie, inwestor może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy o roboty budowlane jeszcze przed upływem terminu do wykonania robót budowlanych (art. 635 k.c.).

Polecamy: Roboty budowlane. Gdy wykonawca popełnia błędy na budowie

Kiedy konieczny dodatkowy termin wykonania umowy

Gdy wykonanie umowy jest ciągle możliwe mimo opóźnienia, odstąpienie wymaga wyznaczenia wcześniej wykonawcy dodatkowego terminu wykonania umowy. Dopiero po bezskutecznym (zobowiązanie nie zostanie prawidłowo wykonane) upływie dodatkowego terminu można odstąpić od umowy. Nawet i wówczas można jednak wybrać inne rozwiązanie – żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki (art. 491 k.c.).

Co z wynagrodzeniem wykonawcy

Inwestor nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania robót budowlanych, jeżeli wykonawca był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora. W takim przypadku może on odliczyć to, co wykonawca oszczędził z powodu niewykonania robót budowlanych, na przykład nie kupując materiałów budowlanych (art. 639 k.c.).

Wykonawca może wówczas odstąpić od umowy, jeśli taka możliwość została zapisana w umowie o roboty budowlane, i nie musi – stosownie do brzmienia art. 492 k.c. – wyznaczać dodatkowego terminu drugiej stronie. Jeśli inwestor nie wypłaci w terminie należnego wykonawcy wynagrodzenia (lub jego części), wykonawca może odstąpić od umowy, ale – zgodnie z art. 491 k.c. – jest obowiązany wyznaczyć dodatkowy termin spełnienia świadczenia.

Nie trzeba wyznaczać dodatkowego terminu przed odstąpieniem od umowy, jeżeli:

  • uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w ściśle określonym terminie (art. 492 k.c.);
  • wykonanie zobowiązania przez jedną ze stron po terminie nie miałoby dla drugiej strony znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy wiadomy stronie będącej w zwłoce (art. 492 k.c.),
  • częściowe wykonanie umowy nie miałoby dla odstępującej strony znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce (art. 491 § 2 k.c.).

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją...

Od 16 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa, która określa warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych,...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Samowola budowlana, czyli dom wybudowany...

Pojęcie samowola budowlana nie istnieje w ustawie Prawo budowlane. Jeśli jednak dom został zbudowany...

Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co...

Umowa z wykonawcą: pobierz gotowy wzór umowy. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Przed...

Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....

Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...

Dom z paczki, dom mobilny i minidom - alternatywa...

Domy z paczki, których samodzielny montaż zajmuje 8-12 godzin, domy mobilne wygodne do przenoszenia i...