| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Wycięcie drzewa: wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew

Wycięcie drzewa: wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew

Zanim wytniemy na własnej działce przeszkadzające nam drzewa, postarajmy się o zezwolenie. Kara za brak zezwolenia na wycięcie drzewa może bowiem wynieść tyle, co koszt budowy domu. Zobacz, do kogo zwrócić się o wydanie takiego zezwolenia oraz jakie informacje powinny znaleźć się we wniosku o jego wydanie.

Gdzie po zezwolenie na wycięcie drzewa

Zezwolenie na wycięcie drzewa udzielane jest na wniosek właściciela nieruchomości – z której mają być usunięte drzewa lub krzewy. Zezwlenie wydawane jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Zobacz także, co zrobić z innymi niechcianymi obiekatami na działce

Jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze objętym ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody, będzie potrzebna dodatkowo zgoda odpowiednio dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Natomiast jeśli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Ani wniosek, ani zezwolenie nie podlegają opłacie skarbowej.

Decyzja o zezwoleniu powinna być wydana w ciągu jednego, najdalej dwóch miesięcy. Poprzedzona jest obowiązkową wizją w terenie w obecności właściciela nieruchomości i oględzinami wnioskowanego do wycięcia drzewa.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Autor: Andrzej Szandomirski

Za wycięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia grożą wysokie kary

Co we wniosku o zezwolenie na usunięcie z działki drzew lub krzewów?

  • imię, nazwisko i adres właściciela lub posiadacza nieruchomości;
  • tytuł prawny władania nieruchomością (jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem, do wniosku dołącza zgodę właściciela);
  • nazwa gatunku usuwanego drzewa lub krzewu;
  • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm;
  • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
  • przyczyna i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
  • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

Jakie informacje znajdują się w zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów

W zezwoleniu ustala się nie tylko opłatę za usunięcie drzew lub krzewów, ale też termin ich usunięcia albo przesadzenia bądź też posadzenia innych drzew lub krzewów. Wydanie zezwolenia może być bowiem uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych roślin.

Decyzja należy do urzędu, ale wnioskodawca, który chce uniknąć wniesienia opłat za usuwane przez siebie drzewa lub krzewy, może sam zaproponować we wniosku, że dokona przesadzeń lub nasadzeń zastępczych. Z reguły urząd przychyla się do wniosku.

Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) ma też prawo odmówić zgody na usunięcie drzewa z nieruchomości. Można się wówczas odwołać w ciągu 14 dni od wydania decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego.

Zasady ustalania opłaty za wycinkę drzew i krzewów

Za zezwolenie pobiera się opłatę ustalaną na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa (sprawdź, jakie są maksymalne stawki opłat za wycinkę drzewa).

Za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami opłata jest stała i w 2011 r. wynosi 231,28 zł.

Na terenie uzdrowisk, obszarze ochrony uzdrowiskowej, terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenach zieleni opłaty są o 100% wyższe.

Termin uiszczenia opłaty za wycinkę drzew i krzewów to 14 dni od uprawomocnienia się decyzji ustalającej jej wysokość. Na wniosek właściciela nieruchomości opłatę można rozłożyć na raty lub przesunąć termin jej płatności na okres nie dłuższy niż trzy lata.

Gdy zezwolenie przewiduje przesadzenie drzew czy krzewów w inne miejsce lub zastąpienie ich innymi, termin uiszczenia opłaty odracza się na okres trzech lat od dnia wydania zezwolenia i:

  • jeżeli przesadzone albo nowo posadzone rośliny zachowają żywotność po upływie trzech lat od dnia ich przesadzenia lub posadzenia – opłata podlega umorzeniu;
  • jeśli nie zachowały żywotności w tym okresie – posiadacz nieruchomości jest obowiązany niezwłocznie do uiszczenia opłaty (chyba że obumarcie drzewa nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego).
WAŻNE

Omawiane przepisy nie dotyczą wycinania drzew na terenach leśnych. Zgodnie z ustawą o lasach sprawy wycięcia drzewa w prywatnym lesie załatwia się w starostwie lub nadleśnictwie. Pozyskane w lesie drewno trzeba zalegalizować (ocechować).

Elektroniczne księgi wieczyste. Jak sprawdzić księgi wieczyste przez internet

Aby przejrzeć księgę wieczystą, nie trzeba już iść do sądu. Można to zrobić w każdej chwili we...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Dom z paczki, dom mobilny i minidom - alternatywa...

Domy z paczki, których samodzielny montaż zajmuje 8-12 godzin, domy mobilne wygodne do przenoszenia i...

Działka: usytuowanie budynku - odległość od...

Działka - jej wielkość i kształt - warunkują możliwość postawienia na niej zabudowań. Jak powinna być...

ZADATEK a ZALICZKA: najważniejsze różnice. Co...

Co to jest zadatek? Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest istotna, gdy następuje odstąpienie od...

Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co...

Umowa z wykonawcą: pobierz gotowy wzór umowy. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Przed...

Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....

Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...