| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Wady w wybudowanym domu. Jak żądać od wykonawcy naprawy na podstawie rękojmi

Wady w wybudowanym domu. Jak żądać od wykonawcy naprawy na podstawie rękojmi

Dostrzegłeś wady w dopiero co wybudowanym domu? Widzisz, że wykonawca niesolidnie wykonuje pracę? Mając podpisaną umowę o roboty budowlane, możesz dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi. Zasady te są dość podobne jak w przypadku umowy o dzieło.

Kiedy umowa o roboty budowlane

Umowę o roboty budowlane zawieramy wtedy, gdy powierzamy wykonawcy wybudowanie domu, jego przebudowę, rozbudowę bądź remont, a prace mają być prowadzone na podstawie projektu budowlanego i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (jest to ustawowy obowiązek wykonawcy).

Nie ma tu znaczenia, czy budowę (remont) będzie realizował jeden wykonawca, czy kilka ekip zatrudnionych do poszczególnych etapów robót. Jeśli prace będą wykonywane na podstawie pozwolenia na budowę i zatwierdzonego projektu, to niewątpliwie mamy do czynienia z robotami budowlanymi. Dopiero ewentualne prace wykończeniowe w już wybudowanym budynku mogą być komuś powierzone na podstawie umowy o dzieło.

W czasie budowy domu jest wiele sytuacji, w których inwestor musi zachować czujność, aby nie utrudnić sobie w przyszłości dochodzenia roszczeń. Obowiązują tu podobne zasady jak w przypadku umowy o dzieło. Trzeba odpowiednio szybko zgłaszać zauważone wady i żądać naprawy.

Jak długa rękojmia

Zamawiający ma miesiąc na zgłoszenie wad od momentu ich zauważenia, jednak okres odpowiedzialności wykonawcy za wady domu jest dłuższy i wynosi 3 lata od oddania budynku. W tym okresie wykonawca będzie odpowiadał za usterki budynku, których przyczyna leży w niewłaściwym wykonaniu prac bądź wadliwości użytych materiałów, jeśli sam je dostarczył.

Gdy materiały na budowę dostarcza inwestor, trudniej jest ustalić zakres odpowiedzialności i rozstrzygnąć, czy wada wynika ze złego wykonania prac, czy też ze złej jakości materiałów.

Co po upływie rękojmi

Jeżeli upłynie trzyletni okres rękojmi za wady budynku, inwestor, który zlecał budowę na prywatny użytek, może jeszcze przez dziesięć lat dochodzić roszczeń z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania. Jeśli zostało ono zaciągnięte w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedawnienie roszczeń następuje już po trzech latach od dnia wymagalności (terminu zapłaty lub terminu wykonania robót).

WAŻNE

Jeśli wykonawca realizuje zamówienie z materiałów dostarczonych przez klienta, to ma obowiązek je sprawdzić i powiadomić o zauważonych nieprawidłowościach. Wówczas nie ponosi odpowiedzialności za wady budynku spowodowane wadliwością otrzymanych materiałów

Rękojmia za wady budynku KROK PO KROKU

  1. Stwierdzasz w odebranym budynku wady
  2. Zgłaszasz wady wykonawcy (maksymalnie 1 miesiąc od chwili zauważenia wady) i żądasz naprawy, wyznaczając na nią termin 
  3. *Wykonawca dokonuje naprawy
  4. Żądasz obniżenia wynagrodzenia, jesli wady są nieistotne i wykonawca ich nie usunął
  5. Składasz pozew do sądu, jeżeli wykonawca nie reaguje na żądania

*Odstępujesz od umowy i żądasz rozliczenia świadczeń, jeżeli wady są istotne, a wykonawca ich nie usunął. Składasz pozew do sądu, jeżeli wykonawca nie reaguje na żądania.

 

Przeczytaj dodatkowo:
Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co...

Umowa z wykonawcą: pobierz gotowy wzór umowy. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Przed...

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

ZADATEK a ZALICZKA: najważniejsze różnice. Co...

Co to jest zadatek? Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest istotna, gdy następuje odstąpienie od...

Kodeks cywilny o prawach z tytułu zadatku....

Warto wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują w związku z zadatkiem i jaka powinna być jego wysokość. Co na...

Pozwolenie na wycinkę drzew na własnej działce...

Od 1 stycznia 2017 roku nie potrzebujesz już pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na własnej działce....

Sprawdź, co musisz wiedzieć zanim wymienisz stare...

Jeśli zdecydowaliśmy się zastąpić stare pokrycie nową dachówką betonową lub ceramiczną, musimy...