| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Remont dachu zgodnie z prawem

Remont dachu zgodnie z prawem

Konserwacja dachu (na przykład usuwanie drobnych przecieków) nie wymaga spełnienia żadnych formalności. Natomiast remont dachu podlega już kontroli ze strony urzędów.

Remont dachu wymaga zgłoszenia w starostwie (lub urzędzie miasta na prawach powiatu). Pod pojęciem remontu należy rozumieć odtworzenie stanu pierwotnego, także przy zastosowaniu wyrobów budowlanych innych niż te, których użyto w stanie pierwotnym.

Zgłoszenia trzeba dokonać w starostwie co najmniej 30 dni przed planowanym terminem wykonania robót. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ wyda postanowienie zobowiązujące inwestora do uzupełnienia dokumentacji w określonym terminie. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu, ale i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę (na przykład chodzi o przebudowę dachu) albo budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy.

Urząd może też zobowiązać inwestora do uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli realizacja obiektu lub robót objętych zgłoszeniem może naruszać ustalenia planu miejscowego lub spowodować:

  • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
  • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
  • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
  • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Pozwolenie na budowę jest bezwzględnie potrzebne, jeśli remont będzie prowadzony w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Ponadto wykonywanie jakichkolwiek robót budowlanych w zabytku wpisanym do rejestru (lub w jego otoczeniu) wymaga zawsze uzyskania zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Wszelkie prace przy zabytku powinny być przeprowadzane z uwzględnieniem zaleceń konserwatora, a prace konserwatorskie i restauratorskie tylko przez osoby mające stosowne kwalifikacje i praktykę w zakresie konserwacji zabytków. Kierownik robót budowlanych w zabytku, oprócz uprawnień budowlanych, musi mieć co najmniej dwuletnią praktykę na budowie przy tego rodzaju obiektach.

Przebudowa, nadbudowa i adaptacja poddasza na użytkowe także wiążą się z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę (niezależnie od tego, czy obiekt jest zabytkowy), a także z koniecznością uzyskania wcześniej decyzji o warunkach zabudowy, jeśli obiekt znajduje się na obszarze nie objętym planem miejscowym. W przypadku adaptacji poddasza wniosek o pozwolenie na budowę powinien obejmować nie tylko prace adaptacyjne, ale także zmianę sposobu użytkowania.

Kiedy jest potrzebna decyzja o warunkach zabudowy działki

Gdy nie ma planu miejscowego konieczna jest decyzja o warunkach zabudowy. Niestety, nie zawsze...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Sprawdź, co musisz wiedzieć zanim wymienisz stare...

Jeśli zdecydowaliśmy się zastąpić stare pokrycie nową dachówką betonową lub ceramiczną, musimy...

Jaki zbiornik wodny zablokuje naszą budowę?

W sąsiedztwie jakich zbiorników wodnych obowiązywać będzie zakaz lokalizowania nowych obiektów...

Zakończenie budowy domu. Dodatkowe formalności...

Wszelkie formalności związane z zakończeniem budowy domu należy dopełnić u powiatowego inspektora nadzoru...

Przebudowa domu na zgłoszenie, a zakres obszaru...

W jakich okolicznościach możemy przeprowadzić przebudowę domu jednorodzinnego w oparciu o zgłoszenie? Jakie...

Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją...

Od 16 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa, która określa warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych,...