| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Przed budową domu sprawdź minimalne odległości, jakie należy zachować od granicy działki, od sąsiednich budynków i od okolicznej infrastruktury

Przed budową domu sprawdź minimalne odległości, jakie należy zachować od granicy działki, od sąsiednich budynków i od okolicznej infrastruktury

Zanim kupimy działkę i projekt domu warto zapoznać się z niektórymi przepisami prawa. Bardzo istotne są minimalne odległości usytuowania budynków na działkach budowlanych. Opisane są one w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Budowa wszelkich obiektów budowlanych – domów, garaży, altan, budynków gospodarczych itp. – pomimo, iż zgodna z wszystkimi przepisami często powoduje powstanie konfliktów między sąsiadami. Nierzadko bowiem, właściciele sąsiednich nieruchomości są niezadowoleni z nowo powstającego obiektu, często uważają, że obiekt taki jest wybudowany zbyt blisko ich budynku, zbyt blisko granicy działki. Ponadto biorąc pod uwagę wszystkie prawne wymogi jakie należy zachować przy wznoszeniu budynków, może okazać się, że sama działka budowlana nie jest super okazją, jaką wydawała się wcześniej, a np. jej niska cena, jest spowodowana ograniczeniami w budowie, nałożonymi przez regulacje prawne.

Wyjaśniamy, jakie są podstawowe minimalne odległości, które należy zachować rozpoczynając budowę, na co należy zwrócić uwagę, w jakich sytuacjach możemy liczyć na zmniejszenie tych odległości, a kiedy jest to niemożliwe.

Większość uregulowań dotyczących tej problematyki znajdujemy w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18). Jednak, aby kompleksowo zapoznać się z wszystkimi wymogami, należy również sięgnąć do innych aktów prawnych.

1. Podstawowe minimalne odległości usytuowania budynków na działkach budowlanych

Zgodnie z § 12 pkt 1 w/w rozporządzenia minimalne odległości od granicy z sąsiednią działką, jakie należy zachować przy sytuowaniu obiektów budowlanych na działkach budowlanych wynoszą:

1) 4 metry - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,

2) 3 metry - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.

Niektóre części budynków mogą znajdować się bliżej granicy działki, jednak odległość ta nie może być mniejsza niż 1,5 metra. Dotyczy to okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, galerii, tarasu, schodów zewnętrznych, pochylni lub rampy.

Jednocześnie w przypadku otworów okiennych umieszczonych w dachu lub połaci dachowej minimalna odległość od granicy działki musi wynosić 4 metry.

W odniesieniu do budynków inwentarskich ustawodawca oprócz minimalnej odległości od granicy działki ustalił również minimalne odległości od innych budynków. I tak też w przypadku budynku inwentarskiego lub budynku gospodarczego nie można go sytuować ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w odległości mniejszej niż 8 metrów od ściany istniejącego na sąsiedniej działce budowlanej budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej, lub takiego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. Zachowanie co najmniej takich odległości ma na celu ochronę użytkowników sąsiednich nieruchomości przed ewentualnymi niedogodnościami powodowanymi użytkowaniem budynków inwentarskich czy gospodarczych, np. zapach, hałas, itp.

2. Odstępstwa od zasady – zmniejszenie minimalnych odległości

W niektórych przypadkach możliwe jest usytuowanie budynku na działce budowlanej przy zachowaniu mniejszych odległości niż minimalne wskazane w pkt 1 § 12 w/w rozporządzenia.

I tak, pierwszym wyjątkiem od zasady jest możliwość usytuowania budynku w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra od granicy działki lub nawet w granicy działki w sytuacji gdy zezwalają na to uregulowania zawarte w obowiązującym na danym terenie, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli dla określonego terenu, na którym znajduje się nasza nieruchomość gruntowa, miejscowy plan nie został uchwalony to zapis taki powinien znaleźć się w wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Uwaga, odstępstwo to dotyczy jedynie usytuowania budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy działki.

Kolejne odstępstwa od zasady dotyczą zabudowy jednorodzinnej, i są to:

- możliwość usytuowania budynku w granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra od tej granicy w przypadku gdy działka nasza ma szerokość nie przekraczającą 16 metrów;

Kluczowa w tym przypadku jest szerokość działki. Jeśli przekracza ona 16 metrów, przepis ten nie może być zastosowany. Jeśli mieścimy się w tym wymiarze nie jest istotna tutaj zgoda bądź protest sąsiada, nie ma znaczenia czy na sąsiedniej działce jest wzniesiony budynek, czy jest ona pusta, możemy skorzystać z tego przepisu i wybudować budynek w granicy działki lub 1,5 metra od granicy.

- możliwość usytuowania budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 metrów wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej;

Stosowanie tego zapisu uzależnione jest od tego, czy sąsiednia działka jest zabudowana budynkiem, bądź czy dla budynku mającego powstać na działce sąsiedniej, wydana jest ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. Jeśli te warunki nie są spełnione, jeśli działka jest pusta, ewentualnie nie ma decyzji o pozwoleniu na budowę, nie będzie możliwe wybudowanie obiektu na podstawie tego przepisu.

Warto zapoznać się z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2 grudnia 2015 roku, Sygn. II SA/Gd 478/15.

- możliwość rozbudowy budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż 4 metry od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 metrów wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych;

- możliwość sytuowania budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 metra i o wysokości mniejszej niż 3 metry bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

W części pierwszej niniejszego artykułu wskazana ogólna zasada dotyczyła budynku inwentarskiego skierowanego w stronę granicy działki ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi. Tu natomiast mamy sytuację dotyczącą budynku, który mieści się w przedstawionych wymiarach i usytuowany jest w stronę granicy działki ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy działki.

Uwaga, usytuowanie budynku w odległościach mniejszych od granicy działki, wskazanych w części pierwszej niniejszego artykułu (3 i 4 metry) powoduje, iż obszar oddziaływania budynku wykracza poza granice działki, na której jest on usytuowany. W sytuacji budowy domu jednorodzinnego, konieczne będzie w takim przypadku uzyskanie pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 ) pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Skoro zatem, budowa przy zmniejszeniu minimalnych odległości od granicy działki powoduje, iż obszar oddziaływania budynku rozciąga się na sąsiednie działki, wykluczone jest stosowanie w/w art. 29 ust. 1 pkt 1a prawa budowlanego. W takich przypadkach zawsze więc będzie konieczne wystąpienie do właściwych organów z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

Należy zwrócić również uwagę na pkt 7 § 12 w/w rozporządzenia, który stanowi, iż odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną do podziemnej części budynku, a także budowli podziemnej spełniającej funkcje użytkowe budynku, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu, nie ustala się.

Biorąc pod uwagę powyższy przepis, inwestorzy mają pełną dowolność jeśli chodzi o budowę piwnic czy garaży podziemnych. Nie ma tu żadnych ograniczeń czy wytycznych, wobec czego te części budynku mogą sięgać aż do granicy działki, niezależnie od tego jak usytuowana jest piwnica, czy garaż sąsiada.

3. Dodatkowe wymagania przy sytuowaniu budynków

Właściwe oświetlenie

Oprócz tych podstawowych zasad i minimalnych odległości jakie należy zachować przy budowie budynków, ustawodawca nakłada szereg innych uwarunkowań, które muszą być spełnione przy realizacji inwestycji. Jednym z podstawowych wymagań, jest właściwe oświetlenie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. § 13 w/w rozporządzenia stanowi, iż:

1. Odległość budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie tych pomieszczeń - co uznaje się za spełnione, jeżeli:

1) między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku lub inny obiekt przesłaniający w odległości mniejszej niż:

a) wysokość przesłaniania - dla obiektów przesłaniających o wysokości do 35 m,

b) 35 m - dla obiektów przesłaniających o wysokości ponad 35 m,

2) zostały zachowane wymagania, o których mowa w § 57 i 60.

Warto nadmienić, iż § 57 wskazuje, iż pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości, z uwzględnieniem warunków określonych w § 13 oraz w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie - co najmniej 1:12.

§ 60 natomiast, odnosi się do pomieszczeń przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej. I te powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 8.00-16.00, natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach 7.00-17.00.

W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się ograniczenie wymagania określonego w ust. 1 co najmniej do jednego pokoju, przy czym w śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej dopuszcza się ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie określa się wymaganego czasu nasłonecznienia.

2. Wysokość przesłaniania, o której mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy się od poziomu dolnej krawędzi najniżej położonych okien budynku przesłanianego do poziomu najwyższej zacieniającej krawędzi obiektu przesłaniającego lub jego przesłaniającej części.

3. Dopuszcza się sytuowanie obiektu przesłaniającego w odległości nie mniejszej niż 10 m od okna pomieszczenia przesłanianego, takiego jak maszt, komin, wieża lub inny obiekt budowlany, bez ograniczenia jego wysokości, lecz o szerokości przesłaniającej nie większej niż 3 m, mierząc ją równolegle do płaszczyzny okna.

4. Odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być zmniejszone nie więcej niż o połowę w zabudowie śródmiejskiej.

Wymagania pożarowe

Kolejnym bardzo ważnym i istotnym aspektem, jaki należy wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, jest kwestia bezpieczeństwa pożarowego. Ta regulacja znajduje się w § 271 i następnych w/w rozporządzenia Ministra Infrastruktury. W myśl tego przepisu, jeśli na sąsiedniej działce znajdują się zabudowania, to odległość pomiędzy ścianami naszego budynku, a budynku znajdującego się na sąsiedniej działce powinna wynosić co najmniej:

- 8 metrów, pod warunkiem, że oba budynki mają odpowiednią odporność ogniową, tj. murowane ściany, w których otwory okienne i drzwiowe nie przekraczają 35 % całej powierzchni ściany ( nie są to ściany oddzielenia przeciwpożarowego);

- 6 metrów, gdy zwrócone do siebie ściany obu budynków są ścianami murowanymi bez otworów okiennych i drzwiowych (nie muszą to być ściany oddzielenia przeciwpożarowego);

- 12 metrów, jeżeli jeden z budynków nie posiada odpowiedniej odporności ogniowej, np. jedna ze ścian lub przekrycie dachu jednego z budynków może rozprzestrzeniać ogień, (jeden z domów jest drewniany lub pokryty materiałem łatwopalnym) nie ma tutaj znaczenia, czy ściany zwrócone do siebie posiadają otwory okienne, czy też nie;

- 16 metrów, jeżeli oba budynki lub ich elementy – ściany, pokrycie dachu - mogą rozprzestrzeniać ogień, np. dwa domy są drewniane.

Jeśli wielkość naszej działki nie pozwala na zachowanie wyżej określonych odległości od budynków usytuowanych na sąsiedniej działce, odległości te mogą być zmniejszone, pod warunkiem wybudowania ściany oddzielenia pożarowego.

Ściana oddzielenia pożarowego musi posiadać klasę odporności ogniowej określoną w przepisach 232 ust 4 i 5 w/w rozporządzenia. W świetle § 232 ust 1 i 2 ściana musi być wykonana z materiałów niepalnych. Dopuszczalne jest wykonanie w niej otworów, których łączna powierzchnia nie może przekraczać 15% powierzchni ściany. Otwory te powinny być obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane drzwiami przeciwpożarowymi.

Dodatkowo ust. 6 § 232 pozwala na wypełnienie otworów w ścianie przeciwpożarowej materiałem przepuszczającym światło, takim jak: luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, pod warunkiem, że wypełnienie to nie przekroczy 10% powierzchni ściany, oraz będzie miało klasę odporności ogniowej zgodną z tabelą podaną w tym przepisie.

4. Wymagane odległości od dróg, instalacji, oraz sieci

Oprócz podstawowych warunków sytuowania budynków, uregulowanych w w/w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, musimy zwrócić uwagę na inne przepisy, które określają minimalne odległości sytuowania budynków od instalacji, dróg, innych elementów architektonicznych.

Minimalne odległości sytuowania budynku od drogi

W przypadku gdy nasza działka sąsiaduje z drogą to w zależności od tego, jakiego rodzaju jest to droga, przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. 2016.1440 z dnia 2016.09.09 ) wskazują minimalne odległości usytuowania obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni. I tak przy autostradzie, obiekty budowlane sytuowane powinny być w odległości co najmniej 30 metrów w terenie zabudowy, lub 50 metrów poza terenem zabudowy. W przypadku dróg ekspresowych odległości te wynoszą odpowiednio 20 metrów i 40 metrów. Jeśli chodzi o drogi ogólnodostępne – krajowe, odległości minimalne to 10 metrów od krawędzi jezdni w terenie zabudowy i 25 metrów poza tym terenem. W odniesieniu do dróg wojewódzkich oraz powiatowych będzie to 8 metrów i 20 metrów. Najmniejsze odległości dotyczą dróg gminnych i są to odpowiednio 6 metrów w terenie zabudowy i 15 metrów poza tym terenem.

W odniesieniu do dróg ogólnodostępnych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych) ustawodawca zezwala na pewne odstępstwo i zmniejszenie tych odległości, jeśli okoliczności danej inwestycji zasługują na szczególne uwzględnienie, a inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub przed dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych uzyska zgodę zarządcy drogi na usytuowanie budynku w odległości mniejszej niż wskazana powyżej.

Minimalne odległości od gazociągu

Kupując projekt budowlany, bardzo ważne jest wcześniejsze ustalenie, czy przypadkiem w pobliżu naszej działki nie jest przeprowadzony gazociąg. Jeśli tak się zdarzy, konieczne jest zapoznanie się z jego dokumentacją techniczną, gdyż w zależności od tego jakie ciśnienie jest dopuszczalne w pobliskim gazociągu, oraz jakiej jest on średnicy przepisy prawa nakładają na nas również zachowanie pewnych odległości.

Zagadnienie to szczegółowo uregulowane jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013.640 z dnia 2013.06.04). I tak, zgodnie z tym rozporządzeniem, odległość wznoszonych budynków od gazociągu powinna wynosić: 1 metr, jeśli maksymalne ciśnienie robocze (MOP) w gazociągu wynosi do 0,5 MPa włącznie, 2 metry, jeśli MOP wynosi powyżej 0,5 MPa do 1,6 MPa włącznie. Jeśli maksymalne ciśnienie wynosi powyżej 1,6 MPa ważna jest tutaj również średnica gazociągu. Jeśli średnica wynosi do DN 150, minimalna odległość to 4 metry, średnica powyżej DN 150 do DN 300 włącznie - minimalna odległość wynosi 6 metrów, średnica powyżej DN 300 do DN 500 włącznie - minimalna odległość jest ustalona na 8 metrów. Jeśli średnica rury gazociągowej wynosi powyżej DN 500 to z budową musimy oddalić się na co najmniej 12 metrów od gazociągu.

Minimalne odległości od napowietrznych sieci energetycznych

Nierzadko mamy do czynienia z sytuacją, gdy nad działką, lub tuż obok niej przebiega linia energetyczna. W takim przypadku również musimy wziąć pod uwagę zachowanie odpowiednich odległości, dzięki którym będziemy czuli się bezpiecznie. Jednak ani ustawa prawo budowlane, ani rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie odnosi się do tego zagadnienia. Pewne regulacje znajdujemy w Polskich Normach - PN-75-E-05100-1: 1998, PN-EN-50341-1:2001 oraz PN-EN-50423-1:2007.

Odległość budynku od napowietrznych linii energetycznych zależy przede wszystkim od tego, pod jakim napięciem są przewody elektryczne. W zależności od tego czy napięcie jest niskie, średnie, czy wysokie odległości te wynoszą od trzech do kilkunastu metrów. Aby to dokładnie ustalić, należy udać się do pobliskiego zakładu energetycznego, który dokładnie określi napięcie przewodów w pobliskiej linii oraz wskaże jakie minimalne odległości powinny być zachowane.

Dodatkowo należy w tym miejscu wspomnieć, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003.47.401 z dnia 2003.03.19) nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

1) 3 metry - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV;

2) 5 metrów - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV;

3) 10 metrów - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV;

4) 15 metrów - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV;

5) 30 metrów - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.

Jednocześnie, wykonywanie robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, jest dopuszczalne po uzgodnieniu z użytkownikiem linii. Należałoby w tym celu porozumieć się również z zakładem energetycznym, aby dał wytyczne do przeprowadzenia robót budowlanych.

Ciekawostką jest to, że przepisy prawa nie odnoszą się zupełnie do problematyki sieci energetycznych biegnących pod ziemią. W tym zakresie nie ma żadnych wytycznych, ani ustalonych odległości. Jednak również należy sprawdzić, czy na działce lub w jej pobliżu nie jest przeprowadzona taka sieć.

Minimalne odległości od instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

Podobnie jak w przypadku instalacji gazowej, czy napowietrznych sieci energetycznych, minimalne odległości muszą być zachowane w sytuacji gdy w pobliżu działki, lub na niej przeprowadzona jest instalacja wodociągowa bądź kanalizacyjna. Odległość, którą musimy zachować zależna jest od średnicy rury i wynosi od 1,5 metra do 5 metrów.

5. Studnia oraz bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe

Trzeba też zwrócić uwagę na usytuowanie na działce studni oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. Na wielu terenach do dnia dzisiejszego nie jest rozprowadzona kanalizacja czy sieć wodociągowa, przez co inwestorzy zmuszeni są zapewnić sobie wodę oraz odprowadzenie ścieków we własnym zakresie. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, iż usytuowanie tych obiektów (studnia i zbiornik na nieczystości) również uwarunkowane jest spełnieniem pewnych wymagań. Warto o tym pamiętać, gdyż w sposób znaczący może to wpłynąć na zagospodarowanie działki budowlanej, a nawet czasami ustrzec wielu z nas przed problemami.

I tak w przypadku studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, odległość powinna wynosić - licząc od osi studni - co najmniej:

1) do granicy działki - 5 m,

2) do osi rowu przydrożnego - 7,5 m,

3) do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń - 15 m,

4) do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m,

5) do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 metrów.

Dopuszczalne jest usytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 metrów od granicy działki, oraz studni wspólnej na granicy dwóch działek, pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości wskazanych w pkt 2-5.

W przypadku studni dostarczającej wodę do innych celów niż spożycie przez ludzi (np. do podlewania ogródka), przepisy nie nakładają żadnych wymagań. Taką studnię możemy usytuować w każdym miejscu na naszej działce.

Odnosząc się do problematyki sytuowania na działce bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, ustawodawca dopuszcza stosowanie takich zbiorników tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych - 15 m,

2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 7,5 m,

W przypadku zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości te są mniejsze i powinny wynosić:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej,

2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 2 m,

Jeśli zbiorniki mają pojemność powyżej 10 m3 do 50 m3 odległości powinny wynosić co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 30 m,

2) od granicy działki sąsiedniej - 7,5 m,

3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 10 m.

Kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe oraz doły ustępowe mogą być sytuowane w odległości mniejszej niż 2 metry od granicy, w tym także przy granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, pod warunkiem zachowania w/w odległości od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od studni.

Jeśli jest to możliwe to takie szczególne odstępstwa znajdą swoje uregulowanie w wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

A więc w niektórych sytuacjach, zwłaszcza jeśli jesteśmy w posiadaniu niewielkiej działki sąsiadującej z innymi już zabudowanymi działkami, usytuowanie naszego domu zgodnie ze wszystkimi przepisami może przysporzyć wiele problemu i być nie lada wyzwaniem. Sprawa komplikuje się bardziej, jeśli w pobliżu działki przebiega sieć energetyczna, czy inna instalacja, na którą należy zwrócić szczególną uwagę. Może się okazać, że będziemy zmuszeni zakupić projekt indywidualny domu, gdyż wszystkie gotowe, nie spełniają wymagań określonych w przepisach prawa oraz ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Może się również okazać, iż nasza upatrzona działka w rezultacie nie jest wcale tzw. okazją, gdyż jej położenie i okoliczna infrastruktura czynią niemożliwym wybudowanie domu takiego jaki byśmy chcieli.

Z drugiej strony, budując budynek zgodnie z przepisami, nieżyczliwy sąsiad, nie będzie miał żadnego wpływu na naszą inwestycję. Możemy być spokojni.

 

Akty prawne:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08)

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18).

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2016.1440 z dnia 2016.09.09)

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013.640 z dnia 2013.06.04)

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003.47.401 z dnia 2003.03.19)

Data publikacji: 21.10.2016

Przeczytaj dodatkowo:
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Znalezisko archeologiczne na budowie domu. Czy...

Co zrobić, gdy na budowie naszego domu trafimy na znalezisko archeologiczne? Czy zabytek, skarb lub kopalina...

Formalności po zakończeniu budowy - zawiadomienie...

Zakończenie budowy domu wiąże się z dopełnieniem ważnych formalności. Sprawdź, czym jest zawiadomienie o...

Kodeks cywilny o prawach z tytułu zadatku....

Warto wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują w związku z zadatkiem i jaka powinna być jego wysokość. Co na...

Dom z paczki, dom mobilny i minidom - alternatywa...

Domy z paczki, których samodzielny montaż zajmuje 8-12 godzin, domy mobilne wygodne do przenoszenia i...