| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Opłata legalizacyjna za samowolę budowlaną. Czy ulega ona przedawnieniu?

Opłata legalizacyjna za samowolę budowlaną. Czy ulega ona przedawnieniu?

Prawo budowlane określa zasady nakładania przez organy nadzoru budowlanego opłaty legalizacyjnej za samowolę budowlaną. Przepisy nie określają jednak tego czy oraz w jaki sposób się ona przedawnia.

Opłata legalizacyjna

Procedurę legalizacji samowoli budowlanej i nakładania opłaty legalizacyjnej przewidują przepisy Prawa budowlanego. Organ nadzoru budowlanego przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu  budowlanego  i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, bada zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także czy projekt budowlany zawiera wszystkie niezbędne elementy oraz to czy projekt  budowlany wykonała  osoba, która posiada wymagane uprawnienia budowlane. Jeżeli organ nadzoru budowlanego nie stwierdza nieprawidłowości w tej dokumentacji, wymierza w drodze postanowienia opłatę legalizacyjną. Uiszczenie opłaty legalizacyjnej jest warunkiem obowiązkowym legalizacji samowoli budowlanej niezależnie od tego, czy budowa została, czy nie została zakończona.

Zmiany lub rozbiórka

Jeżeli organ nadzoru budowlanego stwierdzi braki w zakresie kompletności projektu budowlanego, zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu terenu oraz w zakresie wykonania projektu przez osobę bez uprawnień budowlanych wówczas nakłada w drodze postanowienia obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, w określonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o rozbiórce budynku. Taką samą decyzję wydaje organ nadzoru budowlanego w przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Stawka za opłatę

Przepisy Prawa budowlanego nie określają zasad związanych z przedawnieniem opłaty legalizacyjnej, stanowią jedynie, że stosuje się do niej przepisy dotyczące kar z art. 59f ust. 1 tej ustawy. Opłata legalizacyjna to iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu  budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu  budowlanego (w). Stawka opłaty (s) wynosi 500 zł. W przypadku opłaty legalizacyjnej za samowole budowlaną stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu.

Przedawnienie kary za samowolę budowlaną

Pojawia się wiele opinii osób, wobec których wydano postanowienie o nałożeniu opłaty legalizacyjnej, że mają do niej zastosowanie terminy przedawnienia określone w Ordynacji podatkowej. Art. 68 Ordynacji podatkowej przewiduje dwa terminy przedawnienia: 3 i 5 lat. Przedawnienie może polegać albo na tym, że zobowiązanie w ogóle nie powstaje albo na tym, że zobowiązanie podatkowe wygasa. Jednak opłata legalizacyjna nie jest podatkiem. Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny, skoro obowiązek zapłaty opłaty legalizacyjnej nie wynika z obowiązku podatkowego, to tym samym nie stanowi zobowiązania podatkowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł, że zastosowanie instytucji przedawnienia w stosunku do opłaty legalizacyjnej przez organ nadzoru budowlanego wskazywałoby jednoznacznie na przyzwolenie na działania naruszające przepisy budowlane i godziłoby w interes społeczny. Bardzo często bowiem wszczęcie i prowadzenie postępowania w stosunku do wykonanych samowoli budowlanych odbywa się po wielu latach od ich realizacji.

Konsekwencje nieuiszczenia opłaty legalizacyjnej

Inwestor może nie zapłacić opłaty legalizacyjnej, organ nadzoru budowlanego nie dysponuje zaś prawnymi środkami przymusu, aby zobowiązać go do jej uiszczenia. Jeżeli jednak inwestor nie zapłaci opłaty legalizacyjnej, wtedy organ nadzoru budowlanego wyda decyzję o rozbiórce budynku. Uiszczenie opłaty legalizacyjnej jest warunkiem koniecznym zarówno do wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jak i pozwolenia na wznowienie robót – bez zapłacenia opłaty legalizacyjnej organ nadzoru budowlanego nie może bowiem wydać tych decyzji.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Dom z paczki, dom mobilny i minidom - alternatywa...

Domy z paczki, których samodzielny montaż zajmuje 8-12 godzin, domy mobilne wygodne do przenoszenia i...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Działka: usytuowanie budynku - odległość od...

Działka - jej wielkość i kształt - warunkują możliwość postawienia na niej zabudowań. Jak powinna być...