| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Odrolnienie i wyłączenie działki z produkcji rolnej. Jak to zrobić, gdy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego?

Odrolnienie i wyłączenie działki z produkcji rolnej. Jak to zrobić, gdy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego?

Jesteś właścicielem działki rolnej? Zanim przystąpisz do budowy domu, musisz odrolnić działkę i wyłączyć ją z produkcji rolnej. Jak to zrobić, gdy nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Zmiana przeznaczenia może nastąpić na podstawie decyzji o warunkach zabudowy

Dom jednorodzinny można wybudować na gruntach rolnych nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego po uzyskaniu warunków zabudowy. Jeśli działka jest położona poza miastem, jest to możliwe tylko w wypadku ziem o niskiej przydatności produkcyjnej, czyli IV, V i VI klasy, bądź takich, które już kiedyś przeznaczono na cele nierolne w planach, wygasłych przed 2003 r. (a nowych nie uchwalono). Jeżeli grunt ma wyższą klasę, to warunki zabudowy mogą otrzymać tylko rolnicy, którzy budują dom w zabudowie zagrodowej.

W przypadku użytków rolnych położonych w granicach administracyjnych miast ich klasa nie jest przeszkodą do wydania warunków zabudowy. W obu sytuacjach warunki mogą być wydane tylko dla takiej działki, która spełnia następujące wymagania:

  • ma dobre sąsiedztwo, czyli co najmniej jedna pobliska nieruchomość jest zabudowana i można na tej podstawie określić parametry nowej zabudowy (nie dotyczy to gospodarstw rolnych większych niż średnia w danej gminie);
  • ma dostęp do drogi publicznej;
  • uzbrojenie terenu (też projektowane) jest wystarczające do postawienia domu;
  • inne przepisy, na przykład ochrony środowiska, nie zabraniają zabudowy.

Wniosek o wydanie warunków zabudowy składa się w urzędzie gminy razem z kopią mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami działki. Należy w nim opisać planowaną inwestycję (przeznaczenie, gabaryty), określić zapotrzebowanie na wodę i energię oraz sposób odprowadzania ścieków.

Decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej

Gdy działka jest położona w mieście, to po otrzymaniu warunków zabudowy nie trzeba jej wyłączać z produkcji rolnej.

Kiedy leży poza miastem, po odebraniu decyzji o warunkach zabudowy, ale jeszcze przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę domu, należy w niektórych sytuacjach uzyskać w starostwie powiatowym decyzję o wyłączeniu działki z produkcji rolnej. Chodzi o grunty: l

  • klasy I, II i III (a i b) pochodzenia organicznego lub mineralnego – trzeba się liczyć z tym, że starosta ma prawo odmówić ich odrolnienia;
  • klasy IV (a i b), V i VI wytworzone z gleb pochodzenia organicznego – tu starosta jest związany wnioskiem, więc nie może odmówić odrolnienia.

Grunty słabsze (IV-VI klasa pochodzenia mineralnego) nie wymagają uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej.

Wniosek o wyłączenie

We wniosku o wyłączenie określa się termin rozpoczęcia budowy. Razem z nim należy złożyć:

  • decyzję o warunkach zabudowy;
  • wypis z rejestru gruntów; akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do gruntu;
  • plan zagospodarowania działki i zestawienie powierzchni przeznaczonej do wyłączenia (zgodnie z projektem budowlanym), z uwzględnieniem klas i użytków;
  • oświadczenie w sprawie wartości gruntu albo jego wycenę.

W decyzji określa się opłatę za wyłączenie i ewentualnie obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby z odralnianego gruntu oraz odpowiedniego jej wykorzystania

WARTO WIEDZIEĆ

Opłaty za odrolnienie gruntu

Wyłączenie jest nieodpłatne tylko w razie odrolnienia gruntu o powierzchni do 500 m2 przeznaczonego na budowę domu jednorodzinnego (w wielorodzinnym jest to 200 m2 razy liczba lokali). Gdy powierzchnia ta zostanie przekroczona, od nadwyżki nalicza się tak zwaną należność i opłaty roczne. Podlegają im także grunty przeznaczone pod budowę garaży wolno stojących, budynków gospodarczych oraz dróg. Dla poszczególnych elementów planowanej zabudowy należy wyznaczyć na planie działki obszary do wyłączenia z produkcji rolnej (powinny odpowiadać regularnym figurom geometrycznym).

Należność to płatność jednorazowa, jej wysokość zależy od klasy gruntu. Najwięcej trzeba zapłacić za odrolnienie 1 ha gruntu najwyższej klasy (I) – 437 175 zł, najmniej za 1 ha gruntu VI klasy – 87 435 zł. Co ważne, kwotę do zapłaty pomniejsza się o wartość rynkową gruntu wyłączanego z produkcji rolnej (można więc być zwolnionym z należności, kiedy grunt jest drogi).

Opłatę uiszcza się ją w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się decyzji. Opłaty roczne należy wnosić przez dziesięć lat (do 30 czerwca danego roku). Każda z nich wynosi 10% należności (bez pomniejszenia o wartość gruntu). W razie zbycia odrolnionego gruntu obowiązek regulowania należności i opłat rocznych przechodzi na nabywcę.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Nowe zasady waloryzowania wskaźnika cen nieruchomości

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju chce zmienić zasady waloryzowania wskaźnika cen...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Kto instaluje fotoogniwa? Czy potrzebne są...

Fotoogniwa montują firmy specjalizujące się w tego typu systemach. Instalatorzy oferują zazwyczaj doradztwo,...

WZORY UMÓW na prace budowlano-remontowe + rady...

Pobierz gotowe wzory umów do wypełnienia – mamy dla Ciebie 6 różnych umów,...

Pozwolenia, uzgodnienia – dokumenty, bez których...

Chcesz zbudować dom? Dowiedz się, jakie musisz wcześniej zgromadzić pozwolenia, uzgodnienia i inne...

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....

Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...