| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Odrolnienie i wyłączenie działki z produkcji rolnej. Jak to zrobić, gdy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego?

Odrolnienie i wyłączenie działki z produkcji rolnej. Jak to zrobić, gdy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego?

Jesteś właścicielem działki rolnej? Zanim przystąpisz do budowy domu, musisz odrolnić działkę i wyłączyć ją z produkcji rolnej. Jak to zrobić, gdy nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Zmiana przeznaczenia może nastąpić na podstawie decyzji o warunkach zabudowy

Dom jednorodzinny można wybudować na gruntach rolnych nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego po uzyskaniu warunków zabudowy. Jeśli działka jest położona poza miastem, jest to możliwe tylko w wypadku ziem o niskiej przydatności produkcyjnej, czyli IV, V i VI klasy, bądź takich, które już kiedyś przeznaczono na cele nierolne w planach, wygasłych przed 2003 r. (a nowych nie uchwalono). Jeżeli grunt ma wyższą klasę, to warunki zabudowy mogą otrzymać tylko rolnicy, którzy budują dom w zabudowie zagrodowej.

W przypadku użytków rolnych położonych w granicach administracyjnych miast ich klasa nie jest przeszkodą do wydania warunków zabudowy. W obu sytuacjach warunki mogą być wydane tylko dla takiej działki, która spełnia następujące wymagania:

  • ma dobre sąsiedztwo, czyli co najmniej jedna pobliska nieruchomość jest zabudowana i można na tej podstawie określić parametry nowej zabudowy (nie dotyczy to gospodarstw rolnych większych niż średnia w danej gminie);
  • ma dostęp do drogi publicznej;
  • uzbrojenie terenu (też projektowane) jest wystarczające do postawienia domu;
  • inne przepisy, na przykład ochrony środowiska, nie zabraniają zabudowy.

Wniosek o wydanie warunków zabudowy składa się w urzędzie gminy razem z kopią mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami działki. Należy w nim opisać planowaną inwestycję (przeznaczenie, gabaryty), określić zapotrzebowanie na wodę i energię oraz sposób odprowadzania ścieków.

Decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej

Gdy działka jest położona w mieście, to po otrzymaniu warunków zabudowy nie trzeba jej wyłączać z produkcji rolnej.

Kiedy leży poza miastem, po odebraniu decyzji o warunkach zabudowy, ale jeszcze przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę domu, należy w niektórych sytuacjach uzyskać w starostwie powiatowym decyzję o wyłączeniu działki z produkcji rolnej. Chodzi o grunty: l

  • klasy I, II i III (a i b) pochodzenia organicznego lub mineralnego – trzeba się liczyć z tym, że starosta ma prawo odmówić ich odrolnienia;
  • klasy IV (a i b), V i VI wytworzone z gleb pochodzenia organicznego – tu starosta jest związany wnioskiem, więc nie może odmówić odrolnienia.

Grunty słabsze (IV-VI klasa pochodzenia mineralnego) nie wymagają uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej.

Wniosek o wyłączenie

We wniosku o wyłączenie określa się termin rozpoczęcia budowy. Razem z nim należy złożyć:

  • decyzję o warunkach zabudowy;
  • wypis z rejestru gruntów; akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do gruntu;
  • plan zagospodarowania działki i zestawienie powierzchni przeznaczonej do wyłączenia (zgodnie z projektem budowlanym), z uwzględnieniem klas i użytków;
  • oświadczenie w sprawie wartości gruntu albo jego wycenę.

W decyzji określa się opłatę za wyłączenie i ewentualnie obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby z odralnianego gruntu oraz odpowiedniego jej wykorzystania

WARTO WIEDZIEĆ

Opłaty za odrolnienie gruntu

Wyłączenie jest nieodpłatne tylko w razie odrolnienia gruntu o powierzchni do 500 m2 przeznaczonego na budowę domu jednorodzinnego (w wielorodzinnym jest to 200 m2 razy liczba lokali). Gdy powierzchnia ta zostanie przekroczona, od nadwyżki nalicza się tak zwaną należność i opłaty roczne. Podlegają im także grunty przeznaczone pod budowę garaży wolno stojących, budynków gospodarczych oraz dróg. Dla poszczególnych elementów planowanej zabudowy należy wyznaczyć na planie działki obszary do wyłączenia z produkcji rolnej (powinny odpowiadać regularnym figurom geometrycznym).

Należność to płatność jednorazowa, jej wysokość zależy od klasy gruntu. Najwięcej trzeba zapłacić za odrolnienie 1 ha gruntu najwyższej klasy (I) – 437 175 zł, najmniej za 1 ha gruntu VI klasy – 87 435 zł. Co ważne, kwotę do zapłaty pomniejsza się o wartość rynkową gruntu wyłączanego z produkcji rolnej (można więc być zwolnionym z należności, kiedy grunt jest drogi).

Opłatę uiszcza się ją w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się decyzji. Opłaty roczne należy wnosić przez dziesięć lat (do 30 czerwca danego roku). Każda z nich wynosi 10% należności (bez pomniejszenia o wartość gruntu). W razie zbycia odrolnionego gruntu obowiązek regulowania należności i opłat rocznych przechodzi na nabywcę.

Przeczytaj dodatkowo:
Dom z paczki, dom mobilny i minidom - alternatywa...

Domy z paczki, których samodzielny montaż zajmuje 8-12 godzin, domy mobilne wygodne do przenoszenia i...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Znalezisko archeologiczne na budowie domu. Czy...

Co zrobić, gdy na budowie naszego domu trafimy na znalezisko archeologiczne? Czy zabytek, skarb lub kopalina...

Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....

Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

Pozwolenia, uzgodnienia – dokumenty, bez których...

Chcesz zbudować dom? Dowiedz się, jakie musisz wcześniej zgromadzić pozwolenia, uzgodnienia i inne...