| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Naliczanie opłaty adiacenckiej na rzecz gminy: co w tej kwestii przewiduje Kodeks urbanistyczno-budowlany?

Naliczanie opłaty adiacenckiej na rzecz gminy: co w tej kwestii przewiduje Kodeks urbanistyczno-budowlany?

Opłatę adiacencką płaci się w związku ze wzrostem wartości nieruchomości. Jest to rekompensata za poniesione przez Skarb Państwa lub samorząd wydatki na budowę infrastruktury technicznej. Co w tej kwestii mówi projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego?

Projekt Kodeksu urbanistyczno-budowalnego, nad którym obecnie trwają prace w specjalnej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego działającej przy rządzie, nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek partycypowania w kosztach zrealizowanej przez gminę infrastruktury technicznej w postaci ponoszenia opłaty adiacenckiej z tego tytułu.

Nie będzie od tego odstępstw i ustalenie takiej opłaty przez gminy będzie obowiązkowe.

 

Naliczanie opłaty adiacenckiej zgodnie z projektowanymi zmianami

Opłata adiacencka ma wynosić 50% kosztów realizacji infrastruktury technicznej w części, w jakiej ma służyć właścicielowi nieruchomości, o ile przepisy Kodeksu urbanistyczno-budowalnego nie będą regulowały tej kwestii inaczej.

Użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie wnoszą opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub wnieśli jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego, będę mieli obowiązek również uiszczać opłatę adiacencką.

Sposób ustalenia opłaty adiacenckiej

Jeżeli w związku z realizacją infrastruktury technicznej niezbędne jest nabycie własności lub innego prawa do nieruchomości, do kosztu realizacji infrastruktury technicznej zaliczany będzie również koszt nabycia takiego prawa. Opłata adiacencka będzie nakładana na każdego właściciela nieruchomości na podstawie stosunku długości frontu nieruchomości do długości zrealizowanej infrastruktury technicznej.

Szczegółowe kwestie, związane z obliczaniem stosunku długości frontu działki do długości zrealizowanej infrastruktury, ustaleniem kosztu realizacji infrastruktury technicznej, a także sposobem ustalania i obliczania długości frontu działki, zostaną określone w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju.

Opłata adiacencka będzie ustalana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 3 miesięcy od dnia powstania warunków przyłączenia nieruchomości do infrastruktury technicznej lub korzystania z wybudowanej drogi.

Właściciel nieruchomości będzie mógł ubiegać się w gminie o rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty. Raty będą podlegały oprocentowaniu według stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Niewybudowanie infrastruktury przez gminę zmniejszy lub anuluje opłatę adiacencką

Projekt Kodeksu urbanistyczno-budowalnego reguluje także skutki niezapewnienia przez gminę w terminie 3 lat od wejścia w życie miejscowego planu niezbędnej infrastruktury technicznej. W takiej sytuacji stawki opłaty adiacenckiej ulegną obniżeniu w kolejnych latach do:

  • 40% po upływie 4 lat od dnia wejścia w życie planu miejscowego;
  • 30% po upływie 5 lat od dnia wejścia w życie planu miejscowego;
  • 20% po upływie 6 lat od dnia wejścia w życie planu miejscowego;
  • 10% po upływie 7 lat od dnia wejścia w życie planu miejscowego.

Opłata adiacencka nie będzie ustalana w ogóle, jeżeli gmina po upływie ośmiu lat od uchwalenia planu miejscowego nie zapewniła realizacji infrastruktury technicznej.

9.12.2014

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Brama wjazdowa przesuwna. Czy można zamontować ją na zewnątrz ogrodzenia działki?

Zastanawiasz się nad montażem bramy przesuwnej? Pamiętaj o przepisach. Dowiedz się, jak powinny...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Dom z paczki, dom mobilny i minidom - alternatywa...

Domy z paczki, których samodzielny montaż zajmuje 8-12 godzin, domy mobilne wygodne do przenoszenia i...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Pozwolenie na wycinkę drzew na własnej działce...

Od 1 stycznia 2017 roku nie potrzebujesz już pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na własnej działce....

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....

Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...