| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Legalizacja samowoli budowlanej - gdy nie masz pozwolenia na budowę domu

Legalizacja samowoli budowlanej - gdy nie masz pozwolenia na budowę domu

Jeżeli nadzór budowlany dowie się, że twój dom stoi nielegalnie, postawi cię przed wyborem: legalizacja samowoli albo rozbiórka. I nie ma tu znaczenia, że budowa domu to "sprawka" poprzedniego właściciela. Winę ponosi obecny. Niestety, legalizacja samowoli budowlanej nie zawsze jest możliwa. Sporo też kosztuje.

Legalizacja samowoli pod pewnymi warunkami

Legalizacja samowoli budowlanej, której budowę zakończono po 1994 r., czyli po wejściu w życie obecnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, można zalegalizować tylko wtedy, gdy:

  • jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności: – ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo – ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.

Nadzór budowlany może nakazać legalizację

Procedurę legalizacji samowoli określono w art. 48 i 49 Prawa budowlanego. W przypadku wykrycia np. nielegalnej budowy domu nadzór budowlany w osobie powiatowego inspektora wydaje postanowienie o wstrzymaniu robót (jeśli budowa jest w toku), w którym nakazuje także niezbędne zabezpieczenie budowy, i nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów umożliwiających legalizację.

Dokumenty niezbędne do legalizacji samowoli budowlanej

Jeżeli czeka cię legalizacja samowoli, koniecznie przygotuj:

  • zaświadczenie o zgodności budowy domu z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy wydane przez wójta (burmistrza albo prezydenta miasta);
  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami i uzgodnieniami oraz aktualnym zaświadczeniem o wpisie projektanta na listę członków właściwej izby;
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Złożenie w podanym terminie dokumentów jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót (jeżeli budowa nie została zakończona).

Ile kosztuje legalizacja samowoli

Nadzór budowlany bada, czy projekt domu jest zgodny z ustaleniami planu miejscowego (jeżeli taki uchwalono) lub decyzją o warunkach zabudowy, czy jest kompletny i czy został wykonany przez osobę z uprawnieniami.

Jeśli nie ma zastrzeżeń co do złożonej dokumentacji, wydaje postanowienie o wysokości opłaty legalizacyjnej. Oblicza ją jako iloczyn podstawowej stawki opłaty (500 zł) podwyższonej 50-krotnie, współczynnika kategorii obiektu i współczynnika wielkości obiektu (według załącznika do ustawy Prawo budowlane).

Opłata legalizacyjna musi być uiszczona w ciągu siedmiu dni od doręczenia postanowienia. Na postanowienie o opłacie można wnieść zażalenie do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, ale – niestety – nie wstrzymuje to wykonania postanowienia (opłata może być ściągnięta w trybie egzekucji administracyjnej).

Gdy opłata legalizacyjna zostanie wniesiona...

Po wniesieniu opłaty legalizacyjnej nadzór budowlany zatwierdza projekt, zezwala na wznowienie robót budowlanych (jeśli samowolna budowa nie została zakończona) i nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Jeżeli roboty są zakończone, to nadzór budowlany wydaje tylko decyzję o zatwierdzeniu projektu.

W przypadku niespełnienia w wyznaczonym terminie obowiązków nałożonych przez nadzór budowlany w zakresie przedłożenia wymaganej dokumentacji lub nieuiszczenia opłaty legalizacyjnej właściciela czeka rozbiórka domu. Może on być orzeczony dopiero wówczas, gdy okaże się, że nie ma prawnych możliwości legalizacji, z tym że oczywiście legalizacja samowoli budowlanej nie jest obowiązkiem, lecz uprawnieniem inwestora.

Prawo budowlane: nadzór budowlany musi wiedzieć o zakończeniu budowy

Jeżeli zakończenie budowy ma być zgodne z prawem budowlanym, musisz poinformować o tym...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co...

Umowa z wykonawcą: pobierz gotowy wzór umowy. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Przed...

Pozwolenie na wycinkę drzew na własnej działce...

Od 1 stycznia 2017 roku nie potrzebujesz już pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na własnej działce....

Kto instaluje fotoogniwa? Czy potrzebne są...

Fotoogniwa montują firmy specjalizujące się w tego typu systemach. Instalatorzy oferują zazwyczaj doradztwo,...

Znalezisko archeologiczne na budowie domu. Czy...

Co zrobić, gdy na budowie naszego domu trafimy na znalezisko archeologiczne? Czy zabytek, skarb lub kopalina...

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...