| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Jaki zbiornik wodny zablokuje naszą budowę?

Jaki zbiornik wodny zablokuje naszą budowę?

W sąsiedztwie jakich zbiorników wodnych obowiązywać będzie zakaz lokalizowania nowych obiektów budowlanych? Gdzie sprawdzić ograniczenia przed kupnem działki?

Ustawowe zakazy budowy

Zgodnie z art. 17 ust. 7 oraz art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. na obszarze uznanym za park krajobrazowy, a także na obszarach chronionego krajobrazu, może zostać wprowadzony zakaz budowania nowych obiektów budowlanych. Zakaz dotyczyć będzie obiektów w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych oraz zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych. Wyjątek będą stanowiły obiekty służące turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej oraz obiekty służące prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
Wszelkie dodatkowe rozporządzenia w sprawie lokalizacji nowych obiektów budowlanych, czyli ich minimalnej odległości od zbiornika wodnego, zostaną zawarte także w uchwałach podejmowanych przez odpowiednie organy administracji publicznej w sprawie obszaru chronionego.

Autor: Marek Halter

Inne zbiorniki wodne

W przytoczonych powyżej przesłankach ustawodawca posługuje się pojęciem „innych zbiorników wodnych”. Niestety nie jest ono doprecyzowane - nie zostały podane konkrety dotyczące pochodzenia, typu czy wielkości danego zbiornika wodnego, którego sąsiedztwo zablokuje możliwość zabudowy. W praktyce za takie uznawane są inne niż jeziora zbiorniki, zarówno sztuczne (przykładowo staw rekreacyjny) jak i te naturalne. Kluczowe dla całej sprawy jest także podejście organów do całej kwestii. Ważne, by urząd sam ustalił, czy zbiornik ma podlegać szczególnej ochronie, czy też nie i wtedy zadecydować o zablokowaniu planowanej w sąsiedztwie inwestycji (dla przykładu wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygnatura akt: II OSK 172/14).

Warto pamiętać także, że w sytuacji, gdy dojdzie do sporu z organem można powołać się na ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którą każdy ma prawo do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, oczywiście w granicach określonych ustawą, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W praktyce oznacza to, że ustalenia zawarte w planie miejscowym, lub w przypadku jego braku w uzyskanych warunkach zabudowy, dyktują sposób w jaki właściciel może wykonywać prawo własności nieruchomości – radzi Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl.

Sprawdź ograniczenia przed kupnem działki

Jak wynika z przywołanej powyżej ustawy ograniczenia w zabudowie wynikają bezpośrednio z treści uchwalonego dla danego terenu aktu planistycznego. W konsekwencji, jeśli jeszcze jesteśmy na etapie poszukiwania działki pod inwestycję czy pod budowę indywidualną, a w sąsiedztwie interesującej nas nieruchomości znajduje się zbiornik wodny, warto sprawdzić jakie ograniczenia będą przewidziane treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Każdy ma prawo wglądu do planu miejscowego oraz otrzymania z niego wypisów i wyrysów w celu sprawdzenia, jakie możliwe ograniczenia przewiduje rada gminy co do danej działki – w tym przypadku, w jakiej odległości od zbiornika wodnego może powstać nowy obiekt budowlany. Podobnie jest z warunkami zabudowy. O ich wydanie może wystąpić każdy – do ich uzyskania wcale nie jest potrzebne posiadanie prawa własności do danej nieruchomości. Sprawdzenie planu, lub w przypadku jego braku uzyskanie warunków zabudowy, jest niezawodnym sposobem by przekonać się, czy zamierzenie inwestycyjne będzie możliwe do zrealizowana właśnie w obrębie danej nieruchomości. Warto także pamiętać, że w sytuacji, gdy występujemy o warunki zabudowy, w przypadku lokalizacji danej nieruchomości w obszarze krajobrazu chronionego, może okazać się konieczne przeprowadzenie konsultacji i uzgodnień z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, co może przyczynić się do powstania znacznych opóźnień w całym procesie budowlanym.

 

Data publikacji: 03.11.2016r.

Przed budową domu sprawdź minimalne odległości, jakie należy zachować od granicy działki, od sąsiednich budynków i od okolicznej infrastruktury

Zanim kupimy działkę i projekt domu warto zapoznać się z niektórymi przepisami prawa. Bardzo...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
WZORY UMÓW na prace budowlano-remontowe + rady...

Pobierz gotowe wzory umów do wypełnienia – mamy dla Ciebie 6 różnych umów,...

Znalezisko archeologiczne na budowie domu. Czy...

Co zrobić, gdy na budowie naszego domu trafimy na znalezisko archeologiczne? Czy zabytek, skarb lub kopalina...

Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

ZADATEK a ZALICZKA: najważniejsze różnice. Co...

Co to jest zadatek? Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest istotna, gdy następuje odstąpienie od...

Działka: usytuowanie budynku - odległość od...

Działka - jej wielkość i kształt - warunkują możliwość postawienia na niej zabudowań. Jak powinna być...