| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Jaka kara za wycinkę drzew bez zezwolenia?

Jaka kara za wycinkę drzew bez zezwolenia?

Za samowolne wycięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia burmistrz lub prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną. Karę możesz również dostać za zniszczenie drzew sposodowane niewłaściwą pielęgnacją. Jak wysoka może to być opłata?

Kara nie tylko za wycinkę drzew bez zezwolenia

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody wójt (burmistrz lub prezydent miasta) wymierza administracyjną karę pieniężną za:

  • samowolne wycięcie drzewa lub krzewu (bez wymaganego zezwolenia);
  • zniszczenie ich spowodowane niewłaściwym wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych;
  • zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych albo wykorzystaniem sprzętu mechanicznego oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności.

Jak wysoka może być kara za samowolne wycięcie drzewa?

Wysokość kary to trzykrotność opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej dla danego gatunku drzewa i obwodu pnia. Przykładowo dla dębu o obwodzie 305 cm wyniosłaby ponad 600 tys. zł. Kara może być jeszcze wyższa – jeżeli nie można ustalić obwodu lub gatunku zniszczonego albo usuniętego bez zezwolenia drzewa, bo właściciel wykarczował pień i wywiózł go razem z kłodą.

Sprawdź: Opłaty za wycięcie drzewa

Dane do wyliczenia kary ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, a samą karę podwyższa się o 50%. A jeśli kłody nie ma, ale pozostał niewykarczowany pień, obwód do wyliczenia kary ustala się, przyjmując najmniejszy promień pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10%.

Jaki termin spłaty?

Karę należy zapłacić w ciągu 14 dni od chwili, gdy decyzja w jej sprawie stanie się ostateczna. W tym samym terminie można złożyć wniosek o rozłożenie jej na raty na okres do pięciu lat.

Jaka kara w przypadku zniszczenia drzewa?

Osoby, które zniszczyły roślinę, ale jej nie wycięły, mają szansę uniknąć kary. Termin płatności odracza się na trzy lata, jeżeli stopień uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza zachowania ich żywotności oraz możliwości odtworzenia korony drzewa i właściciel podjął działania w tym kierunku.

Po upływie tych trzech lat urząd albo karę umorzy (gdy stwierdzi zachowanie żywotności drzewa lub krzewu albo odtworzenie korony drzewa), albo ją podtrzyma w pełnej wysokości (gdy roślina nie przeżyła, chyba że stało się tak z przyczyn niezależnych od właściciela).

Przepisy przewidują też kary za zniszczenie terenu zieleni: 55,93 zł za 1 m2 trawnika i 480,37 zł za 1 m2 kwietnika. 

WARTO WIEDZIEĆ

Cięcia pielęgnacyjne

Wykonując jakiekolwiek cięcia pielęgnacyjne (prześwietlające, sanitarne, korygujące) w obrębie korony drzewa, musimy przestrzegać nie tylko zasad sztuki ogrodniczej, ale i przepisów ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 82 wolno nam usuwać tylko gałęzie obumarłe, nadłamane albo kolidujące z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, kształtować korony wyłącznie tych drzew, których wiek nie przekracza dziesięciu lat, i utrzymywać formowany kształt korony drzewa. Obcinanie gałęzi w takim zakresie nie wymaga zezwolenia.

Jeśli drzewo zostało przewrócone przez wichurę

Jeśli drzewo zostało przewrócone przez wichurę, choruje albo już nawet uschło, nie możemy go usunąć przed zgłoszeniem tego w urzędzie gminy i przeprowadzeniem oględzin przez jego pracownika. W przeciwnym razie możemy zostać obciążeni karą.

Usunięcie drzew zarówno obumarłych, jak i zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych wymaga bowiem zezwolenia. Jest jednak zwolnione z opłaty (patrz wyrok NSA z 19.01.2010 r., sygnatura akt II OSK 65/09).

Dla drzew rosnących w prywatnym lesie nie wydaje się decyzji o zezwoleniu na usunięcie wskazanych okazów. Można je wycinać na zasadach pozyskiwania drewna określonych w ustawie o lasach. Konieczna jest do tego zgoda osoby nadzorującej gospodarkę leśną w lasach niepaństwowych – pracownika starostwa lub nadleśniczego (jeśli starosta przekazał mu to zadanie).

Przeczytaj dodatkowo:
Pozwolenia, uzgodnienia – dokumenty, bez których...

Chcesz zbudować dom? Dowiedz się, jakie musisz zgromadzić pozwolenia iuzgodnienia. Przedstawiamy listę ...

Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co...

Umowa z wykonawcą: pobierz gotowy wzór umowy. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Przed...

Pozwolenie na wycinkę drzew na własnej działce...

Od 1 stycznia 2017 roku nie potrzebujesz już pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na własnej działce....

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Kto instaluje fotoogniwa? Czy potrzebne są...

Fotoogniwa montują firmy specjalizujące się w tego typu systemach. Instalatorzy oferują zazwyczaj doradztwo,...