| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Jak założyć księgę wieczystą?

Jak założyć księgę wieczystą?

Wprawdzie nie ma obowiązku prowadzenia księgi wieczystej dla każdej działki czy każdego lokalu, jednak wszyscy, którzy chcą wykazać swoje prawa do nieruchomości lub zaciągnąć kredyt hipoteczny, muszą się postarać o jej założenie.

Najczęściej wniosek o założenie księgi wieczystej składa notariusz dokonujący czynności prawnej dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości, jednak zdarza się, że trzeba założyć ją samemu. Jest to niezbędne, gdy chcemy na tej nieruchomości budować dom na kredyt, a także przydatne, gdy zamierzamy ją sprzedać.

Co we wniosku wieczystoksięgowym

Aby założyć księgę, należy złożyć stosowne żądanie – wniosek o założenie księgi wieczystej – w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którego okręgu położona jest nieruchomość. Jeżeli w sądzie tym księgi wieczyste prowadzone są w sposób tradycyjny – jako księgi papierowe – wniosek może być napiany na kartce papieru.

Jeśli natomiast wydział należy do tak zwanego systemu księgi elektronicznej, gdzie księgi wieczyste prowadzone są jako pliki informatyczne (większość sądów wieczystoksięgowych korzysta z tego systemu) – trzeba wypełnić formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (http://www.ms.gov.pl/kw/kw_zal.pdf). We wniosku należy opisać nieruchomość, dla której ma być założona księga wieczysta (podać numer działki ewidencyjnej, miejsce położenia, obszar) oraz wskazać dane wszystkich właścicieli nieruchomości (ich imiona i nazwiska lub nazwy, imiona rodziców, numery PESEL lub REGON oraz adresy miejsc zamieszkania lub siedziby). Oprócz tego trzeba oświadczyć, że dla nieruchomości nie ma dotychczas założonej księgi wieczystej oraz że nie jest ona obciążona na rzecz osób trzecich i nie istnieją ograniczenia w rozporządzaniu nią. Jeżeli nieruchomość jest obciążona, należy wskazać wszystkie ciążące na niej prawa oraz osoby uprawnione – z podaniem adresu ich zamieszkania. Wniosek oczywiście musimy podpisać.

W przypadku formularza elektronicznego trzeba wypełnić rubryki:

 • 1-2 – oznaczenie sądu, do którego kierujemy wniosek, i numer wydziału;
 • 5-9 – położenie nieruchomości;
 • 10-13 – oznaczenie działki ewidencyjnej;
 • 14-17 – oznaczenie budynku, jeśli księga ma być założona dla nieruchomości budynkowej (budynku na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste);
 • 18-24 – oznaczenie lokalu, jeśli księga ma być założona dla lokalu;
 • 25 – wartość przedmiotu żądania, czyli zazwyczaj wartość nieruchomości;
 • 26 – nazwisko właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości, który ma być wpisany do księgi. Jeżeli nieruchomość należy do dwóch współwłaścicieli, treść żądania trzeba wpisać w rubrykach 26 i 27, wskazując, jaki udział przysługuje każdemu z nich;
 • 28 – numer księgi wieczystej, jeśli była wcześniej prowadzona;
 • 29-49 – dane osoby składającej wniosek;
 • 50-91 – dane ewentualnych uczestników postępowania (pozostałych współwłaścicieli lub innych osób, którym przysługują prawa do nieruchomości);
 • 92-100 – wykaz dokumentów załączonych do wniosku, przy czym w pozycjach 92-95 wymienione są już nazwy formularzy, które mogą być dołączone do wniosku.

Oprócz tego należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat na pierwszej stronie formularza wskazujący, dla jakiej nieruchomości chcemy założyć księgę (gruntowej, w tym także zabudowanej, lub budynkowej – tylko wtedy, gdy budynek stanowi odrębną własność), podpisać oświadczenie u dołu na drugiej stronie oraz podpisać cały wniosek na czwartej stronie, podając datę.

Jakie załączniki

Może zaistnieć potrzeba dołączenia do wniosku jeszcze innych wypełnionych formularzy:

 • KW-ZAD – jeśli mają być ujawnione obciążenia nieruchomości;
 • KW-WU – w przypadku większej liczby uczestników;
 • KW-OZN – jeżeli księga wieczysta obejmować ma więcej niż jedną działkę ewidencyjną;
 • KW-PP – gdy wniosek będzie składany przez pełnomocnika właściciela nieruchomości.

Do wniosku o założenie księgi wieczystej trzeba dołączyć:

 • dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości czyli dokumenty geodezyjne (wypis i wyrys z ewidencji gruntów, wypis z rejestru lub kartoteki budynków);
 • oraz dokumenty stwierdzające własność (akt notarialny nabycia własności, akt własności ziemi, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, umowa przekazania gospodarstwa rolnego sporządzona przed naczelnikiem lub sekretarzem gminy).

Uwaga! Wszystkie dokumenty będące podstawą wpisu muszą być złożone w oryginałach bądź odpisach wydanych i poświadczonych przez instytucje, które je sporządziły (sądy, organy administracji, notariusza) oraz – w przypadku decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych – posiadać klauzulę prawomocności.

Dokumenty geodezyjne

Otrzymamy je w starostwie powiatowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości, w wydziale ewidencji gruntów i budynków. Na podstawie tych dokumentów zostaną dokonane wpisy dotyczące położenia nieruchomości, jej obszaru i sposobu korzystania oraz numerów działek ewidencyjnych. Koszt wypisu z rejestru gruntów wynosi 12 zł za pierwszą działkę i 6 zł za każdą kolejną w tej samej miejscowości, a wyrysu z mapy – 120 zł za pierwszą działkę i 12 zł za każdą kolejną w tej samej miejscowości.

W przypadku gdy chcemy założyć księgę wieczystą dla nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, na której posadowiony jest budynek, do założenia księgi wieczystej potrzebny będzie dodatkowo wypis z rejestru bądź kartoteki budynków zawierający dane dotyczące liczby kondygnacji, powierzchni użytkowej, przeznaczenia budynku oraz materiału, z którego wykonane są ściany. Koszt tego wypisu to 12 zł.

Uwaga! Dokumenty geodezyjne muszą być aktualne (zwyczajowo – nie starsze niż trzy miesiące) oraz zaopatrzone w klauzulę, iż przeznaczone są do dokonywania wpisów w księgach wieczystych, co należy zaznaczyć, zamawiając wypis i wyrys (ma to wpływ na wysokość opłaty za wydanie dokumentu; wypisy uproszczone bez klauzuli kosztują około 3,5 zł).

Dokumenty potwierdzające własność

Muszą one poświadczać zarówno prawa obecnego właściciela, jak też osoby, od której nastąpiło nabycie. Jedynie w sytuacji tak zwanego nabycia pierwotnego (niezależnie od własności innej osoby, na przykład przez zasiedzenie czy uwłaszczenie) wystarczy załączyć tylko aktualny tytuł własności (postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia, akt własności ziemi). W przypadku współwłasności trzeba załączyć tytuły własności wszystkich współwłaścicieli.

Odbiór mieszkania od dewelopera - VADEMECUM kupującego

Przy zakupie mieszkania od dewelopera, nabywca – zwykle jeszcze przed podpisaniem aktu...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją...

Od 16 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa, która określa warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych,...

Przebudowa domu na zgłoszenie, a zakres obszaru...

W jakich okolicznościach możemy przeprowadzić przebudowę domu jednorodzinnego w oparciu o zgłoszenie? Jakie...

Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...

Budowa domu. Formalności przed budową KROK PO...

Budowa własnego domu to marzenie wielu osób. Aby je spełnić trzeba przejść długą drogę związaną między...

Przebudowa domu bez formalności, na zgłoszenie...

Jakich formalności powinien dopełnić inwestor, który chce przebudować budynek w oparciu o zgłoszenie?...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.