| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Czy nowe przepisy uchronią działkowców przed nakazem rozbiórki altan?

Czy nowe przepisy uchronią działkowców przed nakazem rozbiórki altan?

Prezydent podpisał uchwaloną przez Sejm nowelizację Prawa budowlanego, która zmienia przepisy w zakresie budowy altan na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Nowelizacja wprowadza m. in. definicję altany. Zmiany mają na celu uchronienie 900 tys. działkowców w Polsce przed nakazem rozbiórki dotychczas wybudowanych altan.

W obecnym stanie prawnym kwestię wznoszenia obiektów budowlanych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych reguluje art. 29 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego. W myśl tego przepisu pozwolenia na budowę nie wymaga budowa altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich.

Dotychczasowa luka w przepisach oznaczała ryzyko rozbiórek wybudowanych altan

Problem w praktyce stanowił brak w Prawie budowlanym definicji pojęcia „altana”. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II OSK 1875/12 powoduje to, że należy wobec tego stosować pojecie altany zawarte w słowniku języka polskiego. Altaną w rozumieniu słownika języka polskiego jest budowla o lekkiej konstrukcji, często ażurowej, stawiana w ogrodzie, która służy do ochrony przed słońcem i deszczem. W konsekwencji wobec jednego z działkowców, który zbudował na działce budowlę według parametrów dotyczących wielkości zgodnych ze wskazanym wyżej art. 29 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, ale o konstrukcji niezgodnej ze słownikową definicją altany wydano nakaz jego rozbiórki.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

W Polsce jest 900 tys. działkowców. Przyjęta we wskazanym wyżej wyroku NSA definicja altany powoduje, że większość wybudowanych na niej domków nie spełnia wymogów, jakie wskazał NSA w przytoczonym wyżej wyroku. Działkowcy budując domki na działkach kierowali się jedynie wymogami dotyczącymi wielkości takich budynków, określonymi w Prawie budowlanym, a nie tym, z czego są wznoszone. Wobec tego wobec niemal 900 tys. działkowców może być wydana decyzja o nakazie rozbiórki, jako samowoli budowlanej postawionych altan.

Co się zmieni w Prawie budowlanym w zakresie budowy altan?

Prezydent podpisał uchwalony przez Sejm 20 marca br. obywatelski projekt zmian w Prawie budowlanym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta ma uzupełnić omawianą lukę w prawie w kwestii braku definicji altany oraz uchronić działkowców od nakazu rozbiórki altan działkowych, które wybudowali działając w przekonaniu, że budują je zgodnie z prawem.

WAŻNE

Nowelizacja Prawa budwolanego dodaje definicję altany do ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. W myśl tej definicji altaną będzie wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym. Altana będzie mogła mieć powierzchnię zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie będzie wliczany taras, weranda lub ganek, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2.

Na obszarze działki nie będzie można budować:

  • altan, które nie spełniają wskazanej wyżej definicji altany,
  • obiektów gospodarczych o powierzchni zabudowy przekraczającej 35 m2 oraz o wysokości przekraczającej 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich.

Jeżeli zarząd działek uzyska informację, że na działce wybudowane budynek, który narusza przepisy prawa, zarząd ten poinformuje urząd nadzoru budowlanego o tym fakcie.

Konsekwencją wskazanych wyżej zmian jest także zmiana w Prawie budowlanym, w myśl której nie będzie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę budowa altany działkowej, która spełnia powyższe wymogi, zawarte w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych.

Ponadto na skutek wskazanych wyżej zmian nastąpi także modyfikacja w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w myśl której zwolnione od podatku od nieruchomości będą położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Uprawnienia działkowców w zakresie budowy altan

Działkowiec będzie miał prawo wystąpić do organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, że wybudowana przez niego altana jest zgodna z wymogami, zawartymi w przepisach. Do tego wniosku trzeba będzie dołączyć aktualny na dzień złożenia wniosku wypis z ewidencji działek, jak również oświadczenie działkowca o powierzchni zabudowy altany, wraz z informacją o powierzchni tarasów, werand lub ganków. Za wydanie tego zaświadczenia przez urząd nadzoru budowlanego nie będzie pobierana opłata skarbowa.

Brak nakazów rozbiórki istniejących altan pod pewnymi warunkami

W przypadku altan wybudowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy, które spełniają wskazane wyżej nowe wymagania określone w tej nowelizacji nie będą wszczynane postępowania w sprawie nakazu rozbiórki tych altan, a postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie nowelizacji zostaną umorzone.

Jeżeli przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji wydano ostateczną decyzję w sprawie nakazu rozbiórki altany organ nadzoru budowlanego, który wydał tę decyzję w pierwszej instancji, stwierdzi jej wygaśnięcie.

Omawiana nowelizacja Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Ustaw.

20.04.2015

Przeczytaj dodatkowo:
Instalacja paneli fotowoltaicznych - czy jest...

Sprawdź, jakie pozwolenia są potrzebne, by zamontować fotoogniwa. Jakich trzeba dopełnić formalmości w...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Służebność drogi koniecznej - przepisy i opłaty....

Instytucja służebności drogi koniecznej służy tym właścicielom nieruchomości, którzy nie mają dostępu...

Kodeks cywilny o prawach z tytułu zadatku....

Warto wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują w związku z zadatkiem i jaka powinna być jego wysokość. Co na...