| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją wybudować? Jak przepisy omawiają tematykę inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych?

Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją wybudować? Jak przepisy omawiają tematykę inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych?

Od 16 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa, która określa warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych, jak również warunki lokalizacji tych elektrowni wobec sąsiednich budynków. Sejm pracuje nad zmianami w tej ustawie, które mają między innymi określić minimalną odległość elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych.

Ustawa z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. poz. 961) weszła w życie 16 lipca br.

W myśl przepisów tej ustawy elektrownią wiatrową jest budowla, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, składającą się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych, o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.). Zgodnie ze wskazanym wyżej przepisem ustawy o odnawialnych źródłach energii mikroinstalacja jest instalacją odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.

Gdzie można wybudować elektrownię wiatrową?

Lokalizacja elektrowni wiatrowej następuje jedynie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane:

  1. elektrownia wiatrowa – od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, oraz
  2. budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa – od elektrowni wiatrowej

– jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, przede wszystkim wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej).

Wskazaną wyżej odległość uwzględniają:

  • organy gminy – przy sporządzaniu oraz uchwalaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy albo jego zmiany;
  • organy gminy oraz wojewoda – przy sporządzaniu oraz uchwalaniu albo przyjmowaniu planu miejscowego albo jego zmiany;
  • organy gminy i wojewoda – przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Plan miejscowy przewidujący lokalizację elektrowni wiatrowej określa maksymalną całkowitą wysokość elektrowni wiatrowej i sporządza się go dla obszaru, na którym nie mogą być zlokalizowane nowe budynki mieszkalne albo budynki o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa.

Omawiana ustawa z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przewiduje, że w przypadku elektrowni wiatrowych użytkowanych w dniu wejścia w życie ustawy, które nie spełniają wymogów w zakresie odległości od budynków mieszkalnych możliwe jedynie przeprowadzenie remontu oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego użytkowania elektrowni. Nie jest możliwe w takiej sytuacji prowadzenie jakichkolwiek prac, które mają na celu zwiększenie oddziaływania elektrowni wiatrowej na środowisko.

Pozwolenia na budowę dotyczące elektrowni wiatrowych, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 16 lipca 2016 r. zachowują moc, o ile w ciągu 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy wydana zostanie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. Postępowania mające na celu wydanie pozwolenia na budowę, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy (16 lipca 2016 r.), prowadzone są na podstawie przepisów dotychczasowych.

Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz plany zagospodarowania przestrzennego województwa uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 16 lipca 2016 r. zachowały ważność.

Zmiany w ustawie o elektrowniach wiatrowych

W Sejmie trwają prace nad zmianą ustawy z 20 maja br. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. W myśl poselskiego projektu nowelizacji elektrownię wiatrową ma stanowić budowla w rozumieniu przepisów prawa budowanego, składająca się z fundamentu i wieży, o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu wskazanego wyżej art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

W myśl projektu odległość pomiędzy elektrownią wiatrową a innymi obiektami ma wynosić co najmniej 800 metrów. Zmianie na ulec sposób wyznaczania miejsc, których dopuszcza się budowę elektrowni wiatrowych. Wyznaczanie miejsc, gdzie można stawiać elektrownie wiatrowe ma następować w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Projekt zatem przewiduje uchylenie obecnego przepisu, zgodnie z którym określenie miejsc lokalizacji elektrowni wiatrowych następuje w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Projekt przewiduje wykreślenie wojewody jako organu, jako mającego wpływ na wyznaczanie miejsc, w których możliwe byłyby inwestycje związane z budową nowych elektrowni wiatrowych. Zgodnie z proponowanymi w projekcie nowelizacji zmianami plany zagospodarowania przestrzennego województwa uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowają ważność.

 

Czy energia z paliw kopalnych zostanie zastąpiona energią ze źródeł odnawialnych?

Przeczytaj dodatkowo:
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Pozwolenie na wycinkę drzew na własnej działce...

Od 1 stycznia 2017 roku nie potrzebujesz już pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na własnej działce....

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

Podtopienia nieruchomości. Jak sobie poradzić z...

Podtopienia domów i działek występują dość często, szczególnie po zimie i w czasie intensywnych...

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Dom z paczki, dom mobilny i minidom - alternatywa...

Domy z paczki, których samodzielny montaż zajmuje 8-12 godzin, domy mobilne wygodne do przenoszenia i...