| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją wybudować? Jak przepisy omawiają tematykę inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych?

Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją wybudować? Jak przepisy omawiają tematykę inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych?

Od 16 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa, która określa warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych, jak również warunki lokalizacji tych elektrowni wobec sąsiednich budynków. Sejm pracuje nad zmianami w tej ustawie, które mają między innymi określić minimalną odległość elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych.

Ustawa z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. poz. 961) weszła w życie 16 lipca br.

W myśl przepisów tej ustawy elektrownią wiatrową jest budowla, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, składającą się co najmniej z fundamentu, wieży oraz elementów technicznych, o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.). Zgodnie ze wskazanym wyżej przepisem ustawy o odnawialnych źródłach energii mikroinstalacja jest instalacją odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.

Gdzie można wybudować elektrownię wiatrową?

Lokalizacja elektrowni wiatrowej następuje jedynie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane:

  1. elektrownia wiatrowa – od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, oraz
  2. budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa – od elektrowni wiatrowej

– jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, przede wszystkim wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej).

Wskazaną wyżej odległość uwzględniają:

  • organy gminy – przy sporządzaniu oraz uchwalaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy albo jego zmiany;
  • organy gminy oraz wojewoda – przy sporządzaniu oraz uchwalaniu albo przyjmowaniu planu miejscowego albo jego zmiany;
  • organy gminy i wojewoda – przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Plan miejscowy przewidujący lokalizację elektrowni wiatrowej określa maksymalną całkowitą wysokość elektrowni wiatrowej i sporządza się go dla obszaru, na którym nie mogą być zlokalizowane nowe budynki mieszkalne albo budynki o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa.

Omawiana ustawa z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przewiduje, że w przypadku elektrowni wiatrowych użytkowanych w dniu wejścia w życie ustawy, które nie spełniają wymogów w zakresie odległości od budynków mieszkalnych możliwe jedynie przeprowadzenie remontu oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego użytkowania elektrowni. Nie jest możliwe w takiej sytuacji prowadzenie jakichkolwiek prac, które mają na celu zwiększenie oddziaływania elektrowni wiatrowej na środowisko.

Pozwolenia na budowę dotyczące elektrowni wiatrowych, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 16 lipca 2016 r. zachowują moc, o ile w ciągu 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy wydana zostanie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. Postępowania mające na celu wydanie pozwolenia na budowę, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy (16 lipca 2016 r.), prowadzone są na podstawie przepisów dotychczasowych.

Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz plany zagospodarowania przestrzennego województwa uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 16 lipca 2016 r. zachowały ważność.

Zmiany w ustawie o elektrowniach wiatrowych

W Sejmie trwają prace nad zmianą ustawy z 20 maja br. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. W myśl poselskiego projektu nowelizacji elektrownię wiatrową ma stanowić budowla w rozumieniu przepisów prawa budowanego, składająca się z fundamentu i wieży, o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu wskazanego wyżej art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

W myśl projektu odległość pomiędzy elektrownią wiatrową a innymi obiektami ma wynosić co najmniej 800 metrów. Zmianie na ulec sposób wyznaczania miejsc, których dopuszcza się budowę elektrowni wiatrowych. Wyznaczanie miejsc, gdzie można stawiać elektrownie wiatrowe ma następować w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Projekt zatem przewiduje uchylenie obecnego przepisu, zgodnie z którym określenie miejsc lokalizacji elektrowni wiatrowych następuje w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Projekt przewiduje wykreślenie wojewody jako organu, jako mającego wpływ na wyznaczanie miejsc, w których możliwe byłyby inwestycje związane z budową nowych elektrowni wiatrowych. Zgodnie z proponowanymi w projekcie nowelizacji zmianami plany zagospodarowania przestrzennego województwa uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowają ważność.

 

Czy energia z paliw kopalnych zostanie zastąpiona energią ze źródeł odnawialnych?

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Przeczytaj dodatkowo:
Pozwolenia, uzgodnienia – dokumenty, bez których...

Chcesz zbudować dom? Dowiedz się, jakie musisz wcześniej zgromadzić pozwolenia, uzgodnienia i inne...

Kto instaluje fotoogniwa? Czy potrzebne są...

Fotoogniwa montują firmy specjalizujące się w tego typu systemach. Instalatorzy oferują zazwyczaj doradztwo,...

Znalezisko archeologiczne na budowie domu. Czy...

Co zrobić, gdy na budowie naszego domu trafimy na znalezisko archeologiczne? Czy zabytek, skarb lub kopalina...

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

WZORY UMÓW na prace budowlano-remontowe + rady...

Pobierz gotowe wzory umów do wypełnienia – mamy dla Ciebie 6 różnych umów,...