| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Jakie formalności są wymagane do budowy oczyszczalni?

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Jakie formalności są wymagane do budowy oczyszczalni?

Jest kilka ważnych kwestii, o których powinieneś wiedzieć, zanim podejmiesz decyzję o budowie przydomowej oczyszczalni ścieków. Nie wystarczy samo zgłoszenie takiej inwestycji. Kwestię budowy oczyszczalni ścieków reguluje kilka ustaw i rozporządzeń, które zobowiązują do dopełnienia dodatkowych formalności urzędowych.

Kiedy możliwa jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

Inwestor budujący dla siebie dom ma obowiązek przyłączyć go do sieci wodno-kanalizacyjnej, a gdy przyłączenie nie jest możliwe, konieczne jest zastosowanie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków (taki wymóg znajdziesz w przepisach rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ).

Przeszkoda w przyłączeniu do sieci kanalizacyjnej musi mieć charakter obiektywny. Może nią być znaczne oddalenie sieci od działki, brak zgody na jej budowę właścicieli nieruchomości, przez którą miałaby ona przebiegać, albo negatywne stanowisko przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego (wnioskodawca po złożeniu do przedsiębiorstwa wniosku o wydanie warunków przyłączenia otrzymał pismo o braku takiej możliwości). Właściciel działki nie może więc sam zdecydować, że woli wybudować szambo lub oczyszczalnię, zamiast przyłączać się do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Czy pozwala na nią miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jeśli dla terenu, na którym ma być budowana oczyszczalnia, uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, należy sprawdzić, czy nie ma w nim postanowień zobowiązujących właścicieli nieruchomości do przyłączenia ich do sieci wodno-kanalizacyjnej lub zakazujących budowy oczyszczalni ścieków. Gdy nie ma takiego planu, pojawia się pytanie, czy inwestor musi uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

Przepisy stanowią, że w przypadku braku planu miejscowego zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego albo wykonaniu innych robót budowlanych wymaga ustalenia warunków zabudowy. Dotyczy to także robót niewymagających pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej (trwającej do roku) jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu.

Zmiana zagospodarowania terenu nie została jednak zdefiniowana w przepisach prawa i musi być dla każdej sprawy oceniana odrębnie, w zależności od stanu faktycznego. Oceny tej dokonuje organ administracji architektoniczno-budowlanej (w starostwie powiatowym) przed przyjęciem zgłoszenia lub wydaniem pozwolenia na budowę. Jeżeli więc stwierdzi, że budowa oczyszczalni wprowadzi zmianę w zagospodarowaniu terenu, wezwie inwestora do dostarczenia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy.

Czy oczyszczalnia zmieści się na działce

O tym, czy na danej działce można wybudować oczyszczalnię, decydują też jej wielkość, kształt i stan zagospodarowania, a nawet zagospodarowanie działek sąsiednich. Trzeba wziąć pod uwagę, że oczyszczalnia zajmie około 30 mkw. działki, a w przepisach ustalono minimalne odległości głównych jej części – osadnika oraz drenażu rozsączającego – od granic działki i innych obiektów.

Przepływowe szczelne osadniki podziemne stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych i służące do wstępnego ich oczyszczania mogą być sytuowane:

 • w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach;
 • gdy tak wyprowadzonego odpowietrzenia nie ma - przynajmniej 5 m od okien i drzwi zewnętrznych budynków mieszkalnych, mierząc od pokrywy i wylotu wentylacji (odległość obowiązująca w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej);
 • nie mniej niż 2 m od granicy działki sąsiedniej oraz drogi (w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej);
 • w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Drenaż rozsączający nie może być ułożony bliżej niż:

 • 30 m od osi studni z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi i niewymagającej ustanowienia strefy ochronnej (zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych);
 • 2 m od granicy działki;
 • 1,5 m od poziomu wód gruntowych;
 • 1,5 m od rurociągów z gazem lub wodą;
 • 0,8 m od kabli elektrycznych,
 • 3 m od drzew i krzewów.

Kiedy wystarczy zgłoszenie budowy oczyszczalni

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę nie wymaga – zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego – pozwolenia na budowę, ale trzeba je zgłaszać właściwemu staroście. Określenie „przydomowe” oznacza, że chodzi o oczyszczalnie znajdujące się przy domu (również budynku mieszkalnym wielorodzinnym) i służące oczyszczaniu powstających w nim ścieków. Pozwolenia wymaga zatem realizacja takiego urządzenia na niezabudowanej działce, na której dopiero w przyszłości będzie stawiany dom, nawet gdy jego wydajność nie przekroczy 7,5 m3 na dobę.

Jak zgłosić budowę oczyszczalni

Zgłoszenie składa się w starostwie powiatowym (w wydziale architektury i budownictwa) na urzędowym formularzu. Określa się w nim rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych, wydajność oczyszczalni i ilość ścieków wytwarzanych w domu w ciągu doby oraz termin rozpoczęcia prac.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • rysunek (najlepiej na mapie, ale nie musi to być mapa do celów projektowych) przedstawiający usytuowanie domu i oczyszczalni ścieków oraz odległości od innych obiektów;
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (na przykład opinię geotechniczną, decyzję o warunkach zabudowy, opinię inspektora ochrony środowiska i pozwolenie wodnoprawne).

Jeśli ze zgłoszeniem nie złożysz wszystkich wymaganych dokumentów, właściwy organ wyda postanowienie zobowiązujące do jego uzupełnienia w określonym terminie, a w przypadku niedotrzymania tego terminu – decyzję o sprzeciwie do zgłoszenia

WAŻNE

Wymagania środowiskowe dla przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to zespół urządzeń oczyszczających ścieki i odprowadzających je w stanie oczyszczonym z reguły do gleby. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z § 11 ust. 5 rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi – ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego mogą być wprowadzane do ziemi w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • ilość ścieków nie przekracza 5,0 m3 na dobę (gdy ma być ich więcej, konieczna jest zgoda inspektora ochrony środowiska);
 • BZT 5 (wskaźnik pięcio-obowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen) ścieków dopływających jest redukowany co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;
 • miejsce wprowadzania ścieków jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Ilość wytwarzanych ścieków na dobę określa właściciel nieruchomości, wskaźnik BZT 5 i stopień redukcji – wykonawca dobierający oczyszczalnię odpowiedniej wielkości, natomiast poziom wód podziemnych powinien być przedstawiony w wynikach badań geologicznych (ich zakres może być ograniczony do wierceń i sondowań) lub opinii geotechnicznej, które może sporządzić projektant z uprawnieniami geologicznymi IV lub V kategorii.

WARTO WIEDZIEĆ

Jak dostać dofinansowanie

Zanim zamówisz wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, sprawdź, czy możesz liczyć na dofinansowanie tej inwestycji ze środków publicznych. Warto się o nie postarać, bo koszt budowy i wykonania niezbędnych badań może wynieść łącznie około 15 tys. zł.

Po pierwsze, trzeba się dowiedzieć w urzędzie gminy, czy ma w budżecie środki na taki cel albo czy przystąpiła lub ma zamiar przystąpić do programu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dany rok. W ramach takiego programu dotyczącego lat 2011-2014 fundusz udziela gminom pożyczek i bezzwrotnych dotacji. Właściciele gospodarstw domowych mogą uzyskać takie wsparcie (a nawet wyższe, jeśli gmina dorzuci własne środki) tylko za pośrednictwem gminy.

Inną możliwością jest uzyskanie dofinansowania z właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Każdy z tych funduszy ma własne priorytety, więc trzeba sprawdzić, czy w danym województwie jest możliwość dofinansowania przydomowej oczyszczalni. Na przykład fundusz mazowiecki udziela dotacji i pożyczek na ten cel, przy czym maksymalna wysokość dotacji to 7,5 tys. zł (dla oczyszczalni o przepustowości do 5 m3 /dobę) albo 10 t ys. zł (do 7,5 m3 /dobę), a resztę kosztów może pokryć niskooprocentowana pożyczka. Z kolei fundusz łódzki wspomaga budowę przydomowych oczyszczalni o wydajności do 5 m3 /dobę, udzielając dotacji na częściową (40% kosztów) spłatę kredytu zaciągniętego na ten cel w jednym ze wskazanych banków. Dotacje są udzielane do wyczerpania środków

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
ZADATEK a ZALICZKA: najważniejsze różnice. Co...

Co to jest zadatek? Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest istotna, gdy następuje odstąpienie od...

Kto instaluje fotoogniwa? Czy potrzebne są...

Fotoogniwa montują firmy specjalizujące się w tego typu systemach. Instalatorzy oferują zazwyczaj doradztwo,...

Sprawdź, co musisz wiedzieć zanim wymienisz stare...

Jeśli zdecydowaliśmy się zastąpić stare pokrycie nową dachówką betonową lub ceramiczną, musimy...

Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co...

Umowa z wykonawcą: pobierz gotowy wzór umowy. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Przed...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...