| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Brama wjazdowa przesuwna. Czy można zamontować ją na zewnątrz ogrodzenia działki?

Brama wjazdowa przesuwna. Czy można zamontować ją na zewnątrz ogrodzenia działki?

Zastanawiasz się nad montażem bramy przesuwnej? Pamiętaj o przepisach. Dowiedz się, jak powinny otwierać się skrzydła bramy wjazdowej, aby inwestycja była zgodna z prawem.

W sprawie, rozpoznanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 12 listopada 2013 r., sygn. akt II SA/Bk 535/13 właścicielka posesji zwróciła się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o sprawdzenie legalności zainstalowanej przesuwnej bramy przez sąsiada. Powyższa brama, zdaniem właścicielki sąsiedniej posesji, przesuwa się częściowo po jej nieruchomości i jest zamontowana na zewnątrz ogrodzenia.

Kontrola dokonana w 19 marca 2013 roku przez organ nadzoru budowlanego pierwszej instancji potwierdziła okoliczności zamontowania przesuwanej bramy na zewnątrz ogrodzenia częściowo na fundamencie oraz na fundamencie właścicielki posesji w 3-metrowym odcinku tego fundamentu. Organ nadzoru budowlanego sporządził także dokumentację fotograficzną, obrazującą tę inwestycję.

Inwestor (właściciel bramy) złożył do akt sprawy decyzję wydziału budownictwa i architektury dotyczącą pozwolenia na budowę ogrodzenia działki, jak również decyzję zastępcy burmistrza dotyczącą zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej bramy o powierzchni 0,32m2 od 23 grudnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku i lata następne – oraz ustalenia opłaty za umieszczenie urządzenia w kwocie 20 złotych za każdy rok.

Po zbadaniu całości materiału dowodowego powiatowy inspektor nadzoru budowlanego na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 i ust. 7 ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane – nakazał inwestorowi rozbiórkę bramy wjazdowej przesuwanej bez wymaganego przepisami zgłoszenia, niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Organ pierwszej instancji uznał, że inwestor nie posiada zgłoszenia budowy bramy przesuwanej, zaś umieszczenie jej w pasie drogowym o powierzchni 0,32 m2 nie upoważniało do zamontowania bramy przesuwanej w taki sposób ponieważ jest to niezgodne z § 42, jak również z § 41 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 75, poz. 690, z późn. zm., dalej: rozporządzenie z 12 kwietnia 2002 r.).

Odwołanie od decyzji o rozbiórce bramy wjazdowej przesuwnej w istniejącym ogrodzeniu

Inwestor złożył odwołanie od decyzji do organu drugiej instancji. Podkreślił w nim, że ogrodzenie jego posesji powstało legalnie w oparciu o decyzję z dnia 30 października 1972 roku i poddawane było bieżącej konserwacji. W wyniku jednej z takich konserwacji w 1994 roku – przekształcono bramę na przesuwaną , zaś w 2007 roku zainstalowano napęd elektryczny. Odwołujący się stwierdził także, ze rozbiórka może dotyczyć obiektu budowlanego, a nie bramy, która jego zdaniem, jest częścią ogrodzenia. Ponadto wyżej wymieniona brama nie stanowi żadnego zagrożenia.

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego uchylił zaskarżoną decyzję i orzekł o odmowie nakazania inwestorowi określonych czynności bądź robót budowlanych przy bramie wjazdowej przesuwanej w istniejące ogrodzenie. W uzasadnieniu swego stanowiska organ odwoławczy podkreślił, że przepisy § 42 ust. 1 rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 roku nie mają zastosowania w omawianej sprawie, ponieważ ustawodawca wymienia tylko bramy i furtki, natomiast nie odnosi się do bram przesuwanych. Zastosowane zaś rozwiązanie przez inwestora nie powoduje niebezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt, a świadczy o tym decyzja o pozwoleniu na zajęcie pasa drogowego, którą inwestor otrzymał.

Skarga na decyzję inspektora nadzoru budowlanego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Sąsiadka inwestora złożyła skargę na decyzję wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. W skardze zarzuciła organowi nadzoru budowlanego drugiej instancji organowi naruszenie § 42 ust. 1 i 2 rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 r. poprzez przyjęcie, że bramy przesuwane nie podlegają ocenie organów nadzoru budowlanego, z uwagi na niewyszczególnienie ich w wyżej wymienionym przepisie. Sąsiadka inwestora wskazała także zły stan techniczny powyższej bramy oraz naruszenie interesu osób trzecich, których zdaniem skarżącej, organ nie stwierdził wbrew zebranemu materiałowi dowodowemu w sprawie.

Bramy i furtki powinny otwierać się tak, aby nie wychodzić poza działki - wyrok sądu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał argumenty sąsiadki inwestora za słuszne, uchylił decyzję wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego oraz stwierdził, że nie może być ona wykonana w całości.

W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że zgodnie z § 42 ust. 1 rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 r. bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz działki Zdaniem sądu należy uznać, że przesuwana brama w omawianej sprawie mieści się w zakresie sformułowania „bramy", zawartego we wskazanym wyżej przepisie rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 r., a więc nie może być usytuowana na zewnątrz nieruchomości.

Sąd podkreślił, że ustawodawca konsekwentnie podtrzymuje zakaz otwierania bram i furtek na zewnątrz we wszystkich ustawach z zakresu prawa budowlanego. Fakt uzyskania decyzji w kwestii pozwolenia na umieszczenie w pasie drogowym bramy i ustalenie opłaty – nie ma znaczenia w sprawie niniejszej. Decyzja powyższa potwierdza jedynie fakt posadowienia bramy na zewnątrz i tylko w tym zakresie ma znaczenie dla omawianej sprawy. Zarządca drogi ocenia stan faktyczny na podstawie ustawy o drogach publicznych, zaś obowiązkiem organu odwoławczego w tej sprawie było orzekanie na podstawie Prawa budowlanego i rozporządzenia wykonawczego do tego prawa.

Skoro inwestor nie zgłosił w 2007 roku posadowienia bramy przesuwanej właściwemu organowi, a brama ta nie odpowiada przesłankom wynikających z § 42 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego do prawa budowlanego z 12 kwietnia 2002, to decyzja wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego narusza prawo – uznał sąd.

2.10.2014

Przeczytaj dodatkowo:
Kto instaluje fotoogniwa? Czy potrzebne są...

Fotoogniwa montują firmy specjalizujące się w tego typu systemach. Instalatorzy oferują zazwyczaj doradztwo,...

Pozwolenia, uzgodnienia – dokumenty, bez których...

Chcesz zbudować dom? Dowiedz się, jakie musisz wcześniej zgromadzić pozwolenia, uzgodnienia i inne...

WZORY UMÓW na prace budowlano-remontowe + rady...

Pobierz gotowe wzory umów do wypełnienia – mamy dla Ciebie 6 różnych umów,...

Kodeks cywilny o prawach z tytułu zadatku....

Warto wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują w związku z zadatkiem i jaka powinna być jego wysokość. Co na...

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...