| muratordom.pl » Instalacje » Kolektory, pompy ciepła » Dotacja na kolektory krok po kroku

Dotacja na kolektory krok po kroku

Wnioskując o kredyt z dotacją na kolektory słoneczne należy dopełnić kilku formalności, a także wykazać wystarczającą zdolność kredytową. Dowiedz się, jak krok po kroku uzyskać dofinansowanie kredytu i co zrobić, aby nie stracić dotacji na kolektory.

Dotacja na kolektory - co do wniosku o kredyt i dofinansowanie?

Do wniosku o kredyt składanego wraz z wnioskiem o dotację na kolektory słoneczne trzeba dołączyć projekt instalacji sporządzony lub zatwierdzony przez osobę z uprawnieniami do ich projektowania, harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia zgodny z tym projektem oraz kopię zgłoszenia lub pozwolenia na budowę instalacji albo oświadczenie, że nie są wymagane.

Konieczne jest też podanie daty zrealizowania przedsięwzięcia. Dlatego odpowiednio wcześniej należy zapoznać się z ofertą różnych firm, porównać koszty oferowanych produktów, podjąć decyzję o wyborze konkretnego rozwiązania i zamówić projekt oraz kosztorys. Kredytobiorca musi wykazać się w banku zdolnością­ kredytową, którą każdy bank ocenia według własnych wewnętrznych regulacji. Poza tym musi przedstawić zabezpieczeniespłaty długu, stosownie do wymagań banku.

Kredyt na kolektory słoneczne

O wysokości oprocentowania i prowizji za udzielenie kredytu, okresie spłaty i ewentualnej karencji w spłacie kapitału decydują same banki udzielające kredytów z dotacją, przy czym łączna wysokość wszelkich opłat związanych z udzieleniem kredytu­ nie może przekroczyć 5% jego kwoty. Do tych opłat nie zalicza się jednak kosztów związanych z ustanowieniem, zmianą lub wygaśnięciem zabezpieczeń i ubezpieczeń. Banki nie mogą uzależniać­ udzielenia kredytu z dotacjąod otwarcia przez kredytobiorcę w danym banku rachunku oszczędnościowego. Kredytobiorca nie będzie też ponosił żadnej dodatkowej opłaty z tytułu częściowej spłaty kapitału kredytu dotacją udzieloną przez NFOŚiGW.

Realizacja kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez pokrycie udokumentowanych fakturami zleceń płatniczych kredytobiorcy na konto dostawcy lub wykonawcy dóbr i usług. Dlatego z ostatecznym zamawianiem usługi dostawy i montażu instalacji lepiej wstrzymać się do decyzji o przyznaniu kredytu, żeby nie okazało się, że rozpatrywanie wniosku trwa dłużej, niż wynosi okres zapłaty faktury.

Kiedy wypłacana dotacja na kolektory?

Dotacja na kolektory jest wypłacana po potwierdzeniu przez bank zrealizowania przedsięwzięcia oraz osiągnięcia efektu ekologicznego (jego wskaźnikiem jest powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych zgodna z projektem). Kredytobiorca musi dopełnić wszelkich formalności wynikających z podpisanej umowy, dostarczyć różne dokumenty i umożliwić przeprowadzenie kontroli inwestycji (patrz ramka obok). NFOŚiGW przelewa kwotę dotacji bezpośrednio do banku, który udzielił kredytu.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Autor: Andrzej T. Papliński
PAMIĘTAJ

Dotacja jest opodatkowana. Kredytobiorca jest zobowiązany do uiszczania należnego podatku dochodowego. NFOŚiGW przekaże jemu oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informację o wysokości wypłaconej dotacji nie później niż do 28 lutego roku następującego po roku wypłacenia dotacji. Należy ją wykazać w zeznaniu rocznym jako tak zwany przychód z innych źródeł.

WARTO WIEDZIEĆ

Dotacja krok po kroku

 1. Zlecamy wykonanie projektu instalacji i kosztorysu.
 2. Składamy wniosek o kredyt razem z wnioskiem o dotację na specjalnych formularzach (udostępnia je bank) i innymi wymaganymi dokumentami.
 3. Bank dokonuje oceny wniosku pod względem formalnym i merytorycznym oraz bada naszą zdolność kredytową.
 4. Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu i zawiera z nami umowę kredytu z dotacją.
 5. Zawieramy umowę kupna i montażu instalacji solarnej.
 6. Dostarczamy do banku oryginały faktur potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowanych i kopię certyfikatu kolektora potwierdzoną przez dostawcę.
 7. Bank przelewa należne kwoty na konto wykonawcy/ dostawcy kolektora.
 8. Składamy protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji (podpisany przez wykonawcę z uprawnieniami branżowymi) na specjalnym formularzu.
 9. Bank może przeprowadzić kontrolę realizacji przedsięwzięcia nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia przez nas protokołu.
 10. Bank występuje do NFOŚiGW o dotację nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia przez nas protokołu.
 11. NFOŚiGW przekazuje do banku dotację w terminie do 30 dni.
 12. Bank przekazuje dotację na poczet spłaty naszego kredytu w terminie dwóch dni (bank spółdzielczy) lub jednego dnia (inny bank).
 13. Składamy oświadczenie o trwałości przedsięwzięcia (musi spełniać funkcje zakładane w projekcie) nie później niż 30 dni po upływie roku od zrealizowania przedsięwzięcia.
 14. Bank (albo NFOŚiGW) przeprowadza kontrolę trwałości przedsięwzięcia najwcześniej w 12. miesiącu, licząc od dnia jego zrealizowania, a my wypełniamy tak zwany arkusz ewaluacyjny (oceniamy efekt programu).
 15. Rozliczamy podatek od dotacji w zeznaniu rocznym.
 16. Przechowujemy wszelkie dokumenty dotyczące kredytu z dotacją nie krócej niż przez pięć lat od otrzymania dotacji.

Kiedy można stracić dotację na kolektory?

NFOŚiGW może odmówić dotacji, wstrzymać jej wypłatę albo zażądać jej zwrotu (wraz z odsetkami w wysokości jak od zaległości podatkowych), jeśli kredytobiorca:

 • w ogóle nie zrealizuje przedsięwzięcia albo nie osiągnie zamierzonego efektu (na przykład zamontujekolektory o mniejszej powierzchni niż w projekcie);
 • naruszy zakaz wykorzystywania efektu przedsięwzięcia w działalności gospodarczej (bank sprawdzi to w trakcie kontroli);
 • poda w banku nieprawdziwe dane;
 • wykorzysta kredyt z dotacją niezgodnie z przeznaczeniem;
 • uniemożliwi kontrolę realizacji przedsięwzięcia albo jego trwałości;
 • nie utrzyma przynajmniej przez rok trwałości przedsięwzięcia;
 • pobierze dotację nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Jedynie w przypadku gdy instalacja przestanie działać na skutek siły wyższej (klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej itp.), NFOŚiGW – na wniosekkredytobiorcy złożony za pośrednictwem banku – może odstąpić od żądania zwrotu wypłaconej dotacji.

Gdyby to bank nie wywiązał się ze swoich powinności i NFOŚiGW zażądał zwrotu dotacji, kredytobiorca nie poniesie żadnych konsekwencji.

WAŻNE

Formalności urzędowe

Od zakresu prac zależy to, czy i jakich formalności musimy dopełnić w związku z montażem kolektorów słonecznych. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 15-16 i art. 30 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia nie wymagają roboty budowlane polegającena montażu wolno stojących kolektorów słonecznych oraz instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych (z wyjątkiem urządzeń o wysokości powyżej 3 m). Przed przystąpieniem do inwestycji warto więc dowiedzieć się w swoim starostwie powiatowym, czy planowane prace trzeba zgłosić albo uzyskać na nie pozwolenie.

Przeczytaj dodatkowo:
Jak wybrać panele fotowoltaiczne?

Czym się od siebie różnią panele fotowoltaiczne? Na co zwracać uwagę przy ich zakupie?

Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna przyda się każdemu, ale nie zawsze jej zastosowanie jest jednakowo opłacalne.

System fotowoltaiczny - dodatkowe urządzenia

Panel fotowoltaiczny po wyprodukowaniu jest od razu gotowy do działania, ale żeby mieć z niego pożytek,...

Nieprawidłowe działanie pompy ciepła: jak...

Instalacja pompy ciepła w domu ma pomóc zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie. Jednak będzie to...

Ogniwa fotowoltaiczne. Zastosowanie w domu

Ogniwa fotowoltaiczne zmieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Można z nich...