| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje elektryczne » Płacisz wysokie rachunki za prąd? Przeczytaj, jak zmienić dostawcę energii elektrycznej

Płacisz wysokie rachunki za prąd? Przeczytaj, jak zmienić dostawcę energii elektrycznej

Zmiana dostawcy energii elektrycznej to wbrew pozorom nie jest trudna sprawa. Każdy kto mieszka w domu jedno lub wielorodzinnym od ponad pięciu lat ma prawo do zmiany dostawcy prądu. Przeczytaj, jak z tego prawa skorzystać i załatwić związane z tym formalności.

Ponad 90% odbiorców energii elektrycznej w Polsce jest zaopatrywanych przez pięciu największych operatorów systemu dystrybucyjnego, nazywanych potocznie zakładami energetycznymi. Oprócz tych potentatów na rynku działa kilkanaście mniejszych podmiotów zaopatrujących w prąd drobne grupy odbiorców. Odbiorcy są podzieleni na grupy przyłączeniowe w zależności od tego, z jakiej sieci są zasilane należące do nich urządzenia oraz jaką ilość energii pobierają. Mieszkańcy domów jednorodzinnych, określani w nomenklaturze zakładów energetycznych jako gospodarstwa domowe, zwykle czerpią energię elektryczną z sieci niskiego napięcia 230/400 V i są zaliczani do grupy G, w której zależnie od przyjętego systemu rozliczeń z dostawcą wyróżnia się podgrupy G11 i G12 oraz ich dodatkowe wersje. Do ich określania operatorzy stosują różne dodatkowe oznaczenia literowe.

Jakie prawa ma odbiorca energii elektrycznej?

Każdy odbiorca może zrezygnować z usług operatora, z którym ma zawartą kompleksową umowę na zakup i przesył energii. Nie może wprawdzie zrezygnować z usługi przesyłowej, ale ma prawo podpisać umowę na zakup energii z innym, dowolnie wybranym sprzedawcą (podstawa prawna – art. 9a ust. 8-8d, art. 9c ust. 6 i 7 oraz art. 56 ust. 2a pkt. 3 ustawy Prawo energetyczne; rozporządzenie ministra gospodarki). Sytuacja jest więc trochę podobna do tej, z którą mamy do czynienia na rynku usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z przepisami istnieje możliwość przesyłu energii elektrycznej od dowolnego dostawcy do odbiorcy za pośrednictwem sieci należącej do innego podmiotu gospodarczego. Jednocześnie przedsiębiorstwo zajmujące się przesyłem energii elektrycznej jest zobowiązane do świadczenia usług przesyłowych wszystkim odbiorcom oraz dostawcom. Przed 2007 r. odbiorca podpisywał jedną kompleksową umowę z dysponentem sieci przesyłowej na zakup energii oraz jej przesył. Teraz może zawrzeć dwie odrębne umowy: jedną na przesył z dysponentem sieci i drugą – na zakup energii – z przedsiębiorstwem, które ma ją na sprzedaż. Nadal, jeżeli woli, może także podpisać jedną kompleksową umowę z dotychczasowym dostawcą. Intencją ustawodawcy było wprowadzenie elementu konkurencji, której efektem byłaby obniżka cen energii.

Nowa umowa – sprawdź dokładnie wszystkie zapisy

Warto uświadomić sobie, że zmiana dostawcy energii elektrycznej wiąże się nie tylko z perspektywą uzyskania korzyści, ale także ze zwiększonym ryzykiem, na przykład w razie nierzetelności nowego sprzedawcy lub jego upadłości. Podejmując decyzję o wyborze nowego dostawcy energii elektrycznej, trzeba postępować bardzo rozważnie – porównać ceny, sprawdzić opcje płatności, okres obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia. Warto ustalić, czy umowa zawarta na czas określony jest automatycznie przedłużana przez dostawcę po jego upływie, czy też następuje to dopiero po wyrażeniu na to zgody przez odbiorcę. Należy też koniecznie sprawdzić, czy nowy dostawca nie wprowadził do umowy zapisów dotyczących ukrytych kosztów, na przykład kary za nieprzedłużenie umowy lub jej wypowiedzenie. Zgodnie z przepisami odbiorca rozliczający się według taryfy G11 lub G12 ma prawo zmienić dostawcę dwa razy w roku.

Na czym możesz zaoszczędzić zmieniając dostawcę prądu

Łączny koszt energii elektrycznej ponoszony przez odbiorcę składa się z kosztów zakupu energii oraz jej przesyłu. W taryfie opłat dla odbiorców z grup taryfowych G występują składniki stałe rozliczane w skali miesięcznej (opłata handlowa) oraz zmienne (opłata za dostarczoną energię) zależne od ilości zużytej energii elektrycznej. Zmieniając dostawcę energii, możemy zmienić tylko składnik kosztów dotyczący zakupu. Koszty przesyłu pozostaną bez zmiany.

Przeczytaj również: Czy zmiana dostawcy energii elektrycznej się opłaca?

Efekty nowych przepisów już są widoczne. Dotychczasowi dostawcy, broniąc się przed utratą odbiorców, oferują rozmaite obniżki i bonusy. Przykładem takiego działania może być akcja jednego z operatorów, który w maju bieżącego roku rozesłał do swoich odbiorców z grupy G propozycję podpisania aneksu do umowy kompleksowej. Abonent, podpisując go, zobowiązywał się do korzystania z usług dostawcy do końca 2014, 2015, ewentualnie 2016 r. w zamian za obniżenie ceny energii elektrycznej odpowiednio o 2, 3 lub 4%. Dodatkowo, decydując się na dwu- lub trzyletni okres lojalności, otrzymywał jeszcze bonus w postaci 100 lub 150 kWh darmowej energii elektrycznej.

Jak zmienić dostawcę energii elektrycznej?

Najprostszy sposób to zawarcie nowej umowy sprzedaży z wybranym dostawcą oraz upoważnienie go do załatwienia w naszym imieniu pozostałych formalności. Jest to tak zwana umowa z upoważnieniem. Można też załatwić wszystko samodzielnie. Warto wtedy skorzystać z podpowiedzi Urzędu Regulacji Energetyki.

WARTO WIEDZIEĆ

Zmiana dostawcy energii elektrycznej krok po kroku:

  • Zawarcie umowy sprzedaży z nowym dostawcą energii - nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą. Takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży
  • Wypowiedzenie umowy sprzedaży dotychczasowemu dostawcy - odbiorca wypowiada tak zwaną umowę kompleksową, czyli obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji
  • Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych - po wypowiedzeniu umowy kompleksowej odbiorca zawiera nową umowę sprzedaży z wybranym sprzedawcą, a z operatorem systemu dystrybucyjnego umowę o świadczenie usług dystrybucji. Może ją zawrzeć na czas nieokreślony i nie musi jej wypowiadać oraz ponowne zawierać przy ewentualnych kolejnych zmianach sprzedawców energii. Umowa wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej
  • Poinformowanie przedsiębiorstwa, z którym została zawarta umowa o przesył energii, o zawarciu nowej umowy sprzedaży energii - zgłoszenie, najlepiej pisemne, powinno zawierać: określenie stron nowej umowy sprzedaży, okres obowiązywania umowy, planowaną ilość odbieranej energii, określenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (najczęściej jest nim nowy dostawca energii)
  • Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczników) - zmiana sprzedawcy może wymagać dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego. Koszty dostosowania układu ponosi jego właściciel, którym w przypadku odbiorców przyłączonych do sieci niskiego napięcia jest operator systemu dystrybucyjnego; dotyczy to także liczników w lokalach mieszkalnych
  • Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą – w dniu wejścia w życie nowej umowy sprzedaży operator systemu dystrybucyjnego musi dokonać odczytu układu pomiarowego. W przypadku liczników, które nie mają możliwości transmisji danych (większość nie ma), zgodnie z przepisami odczyt może być opóźniony, jednak nie więcej niż o pięć dni roboczych, licząc od dnia zmiany sprzedawcy. Stan licznika na dzień zmiany dostawcy operator przekazuje dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy do piątego dnia następnego miesiąca. Na tej podstawie sprzedawcy wystawiają odbiorcy faktury. Dotychczasowy sprzedawca przygotowuje rozliczenie końcowe

Przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznaj się z ofertą dostawcy

Urząd Regulacji Energetyki zaleca rozwagę w wyborze dostawcy. Na swoich stronach internetowych podaje nawet listę pułapek stosowanych przez nieuczciwych sprzedawców i ich akwizytorów. Dlatego każdą nową ofertę należy bardzo starannie przeanalizować. Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej nie wiąże się z żadnymi kosztami. Przypadki uzależniania realizacji prawa wyboru sprzedawcy od wniesienia jakichkolwiek opłat lub choćby od poniesienia dodatkowych kosztów, na przykład montażu nowego urządzenia pomiarowego, trzeba niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Regulacji Energetyki. Aby zapobiec sytuacji, w której moglibyśmy zostać pozbawieni dostawy prądu, na przykład w przypadku nierzetelnego działania lub upadłości nowego sprzedawcy, w umowie o świadczenie usług dystrybucji należy wskazać sprzedawcę awaryjnego oraz zgodzić się zawczasu na zawarcie przez operatora systemu dystrybucyjnego umowy sprzedaży z tym sprzedawcą. Umożliwi to operatorowi sieci przejęcie obsługi danego odbiorcy w sytuacji, gdy nowy dostawca przestanie wywiązywać się z obowiązków. Warto także pamiętać o tym, że odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Jeżeli została ona zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, na przykład za pośrednictwem akwizytora sprzedawcy energii, odbiorca ma na to dziesięć dni. Takie odstąpienie wymaga oczywiście formy pisemnej.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Jak wykorzystać alarm w systemie inteligentnego...

Alarm w domu inteligentnym może służyć nie tylko do ochrony przed złodziejami. W działaniu automatyki domowej...

Łączniki światła i gniazda wtyczkowe: zasady...

Łączniki i gniazda wtyczkowe są jedynym widocznym elementem ukrytej w ścianach instalacji elektrycznej, więc...

Prąd na działce. Zasilanie urządzeń wokół domu

Prąd na działce potrzebny do zasilania rożnych urządzeń zapewnisz sobie układając kable elektryczne ziemne na...

Ogrzewanie otoczenia domu: jak bez wysiłku...

Odśnieżanie otoczenia domu to czynność, która spędza sen z powiek nie jednemu gospodarzowi. Jak...

Ogniwa fotowoltaiczne. Zastosowanie w domu

Ogniwa fotowoltaiczne zmieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Można z nich...