| muratordom.pl » Instalacje » Alarm i ochrona » Elementy systemu alarmowego - na co zwrócić uwagę

Elementy systemu alarmowego - na co zwrócić uwagę

Zazwyczaj intruz dostaje się do domu przez okno, często wykorzystuje do tego celu niezbyt solidne bramy garażowe i wchodzi przez drzwi łączące garaż z resztą domu. Zapobiec temu może elektroniczny system alarmowy. Poznajmy jego tajemnice...

Czujki na dobry poczatek

Uruchomienie alarmu następuje dzięki czujkom. Jest ich wiele rodzajów reagujących na różne działania intruza.

Czujki stanu to styczniki i przełączniki reagujące na otwarcie lub zamknięcie drzwi czy okna, przekręcenie klucza, naciśnięcie klamki lub przycisku. Najpopularniejsze urządzenia tego typu to kontaktrony służące zwykle do wykrywania otwarcia okien i drzwi. W przeciwieństwie do czujek ruchu nie utrudniają mieszkańcom poruszania się po domu.

Czujki ruchu wykrywają ruch osób lub przedmiotów. Najczęściej stosowane są pasywne czujki podczerwieni. Reagują one na zmiany temperatury w dozorowanym obszarze między otoczeniem a poruszającym się obiektem (o innej temperaturze). Wadą tych urządzeń jest podatność na zakłócenia powodujące fałszywe alarmy. Na ruch wszystkich elementów, niezależnie od ich temperatury, reagują czujki mikrofalowe lub ultradźwiękowe. Są one w stanie wykryć zmianę położenia skrzydła drzwi lub okna.

Czujki dualne, czyli znajdujące się w jednej obudowie czujniki pasywne podczerwieni i ultradźwiękowe lub mikrofalowe, stosuje się w celu ograniczenia liczby fałszywych alarmów. Są one stosowane, gdy w chronionym pomieszczeniu znajdują się przedmioty, których temperatura może się zmieniać. Może to być na przykład stygnący silnik samochodu w garażu lub włączający się i wyłączający automatycznie grzejnik elektryczny.

Czujki specjalnego przeznaczenia, na przykład mikrofonowe, mogą reagować na dźwięk tłuczonego szkła. Czujki wibracyjne włączają alarm, kiedy wpadają w drgania. Naklejone na szybę reagują w momencie uderzenia w nią. Podobnie działają czujki inercyjne wyposażone w ciężarek, który pod wpływem drgań się przesuwa. Kiedy przesunięcie jest odpowiednio duże, następuje uruchomienie alarmu. Czujki piezoceramiczne uruchamiają alarm w momencie ich naciśnięcia. System alarmowy może być też wyposażony w przyciski i piloty napadowe umożliwiające ręczne uruchomienie alarmu.

Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy

System alarmowy: przykładowe miejsca montażu poszczególnych elementów

W skład każdego, nawet naj­prostsze­go syste­mu alarmowe­go muszą wchodzić: ce­ntrala alarmowa, manipulator, czuj­ki i sygnalizatory. Je­śli chce­my mie­ć pe­wność, że­ w razie­ zagroże­nia odpowie­dnie­ służby będą ratować nasz dobyte­k, powinniśmy j­e­szcze­ wyposażyć go w me­chanizmy i urządze­nia do monitoringu i powiadamiania.

Manipulatory służą do wydawania poleceń centrali alarrmowej Manipulatory służą do wydawania poleceń centrali alarrmowej oraz sygnalizowania wszelkiego rodzaju zdarzeń zarejestrowanych przez system; umieszcza się je w łatwo dostępnym miejscu (fot. Satel)
Monitoring i powiadamianie odbywają się za pośrednictwem linii telefonicznej Monitoring i powiadamianie odbywają się za pośrednictwem linii telefonicznej
(fot. M. Niezabitowska-Krogulec)
Czu­jki powia­d­a­mia­ją cen­tra­lę a­la­rmową o przebywa­n­iu­ in­tru­za­ w chron­ion­ej strefie Czu­jki ochron­y wewn­ętrzn­ej powia­d­a­mia­ją cen­tra­lę a­la­rmową o przebywa­n­iu­ in­tru­za­ w chron­ion­ej strefie; czu­jki ochron­y obwod­owej zgła­sza­ją próbę wta­rgn­ięcia­ n­a­ chron­ion­y o­bszar
(fot. Vidcon, Satel)
Zadani­em sy­gnali­zato­rów jest poin­formowa­n­ie w wyra­źn­ie d­ostrzega­ln­y sposób o zaistnieniu sytuacji alarmowej Zadani­em sy­gnali­zato­rów zamo­ntowa­n­ych wewn­ątrz lu­b n­a­ zewn­ątrz d­omu­ jest poin­formowa­n­ie w wyra­źn­ie d­ostrzega­ln­y sposób (d­źwiękiem i/lu­b sygn­a­łem) o za­istn­ien­iu­ sytu­a­cji a­la­rmowej (fot. A. Szandomirski)
Centrala alarmowa musi być dobrze ukryta Cen­tra­la­ mu­si być do­brze ukry­ta, a­by wła­mywa­cz n­ie był w sta­n­ie od­n­a­leźć jej i u­n­ieszkod­liwić w krótkim cza­sie (fot. M. Bykowski)
Ko­mputer z o­dpo­wi­edni­m o­pro­gramo­wan­iem pe i ta­ką sa­mą fu­n­kcję ja­k ma­n­ipu­la­tor, a­le rea­lizu­je ją w ba­rd­ziej czyteln­y spo­sób Ko­mputer z o­dpo­wi­edni­m o­pro­gramo­wan­iem pełni ta­ką sa­mą fu­n­kcję ja­k ma­n­ipu­la­tor, a­le rea­lizu­je ją w ba­rd­ziej czyteln­y sposób (fot. P. Laskowski)

Centrala alarmowa i manipulatory

Sercem systemu jest centrala alarmowa – elektroniczne urządzenie komunikujące się z czujkami. Centrale mogą oferować różne funkcje, na przykład sterowanie i programowanie za pomocą dołączonego komputera albo telefonu, pamięć zdarzeń, dzięki której można sprawdzić, kiedy alarm był włączany i wyłączany oraz kiedy nastąpiło jego uruchomienie i jaka czujka to spowodowała, autodiagnostykę i informowanie o usterkach systemu, powiadamianie o zadziałaniu alarmu na wprowadzony do pamięci centrali numer telefonu.

Manipulatory służą do sterowania alarmem, umożliwiają włączenie i wyłączenie systemu przez wprowadzenie odpowiedniego kodu dostępu. Można też nimi programować system alarmowy, wybierając na przykład, które czujki mają zostać odłączone. Manipulator może przekazywać informacje o niedomkniętych drzwiach i oknach (jeśli są wyposażone w kontaktrony), ewentualnie o awariach systemu.

System alarmowy dopasowany do potrzeb inwestora

Włamania zdarzają się nawet, gdy w domu są mieszkańcy. Skutecznym środkiem odstraszającym...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Inteligentny manipulator SATEL

Manipulator dotykowy INT-TSG to coś więcej niż obsługa alarmu. Manipulator służy do obsługi różnych...

Zabezpieczenie domu jednorodzinnego: w jaki...

Odpowiednie zabezpieczenie domu jednorodzinnego na czas wyjazdu może pomóc w spokojnym wypoczynku....

Jak wykorzystać alarm w systemie inteligentnego...

Alarm w domu inteligentnym może służyć nie tylko do ochrony przed złodziejami. W działaniu automatyki domowej...

Jak wybrać system alarmowy do domu? Sposoby na...

Odpowiednie zabezpieczenie domu przed złodziejem czy pożarem lub zalaniem to gwarancja bezpieczeństwa...

Bezpieczny dom z elektronicznym wsparciem....

Wakacje to okres żniw nie tylko dla rolników, ale też dla złodziei. Warto więc wyposażyć dom w...