dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Zmiana sposobu użytkowania poddasza -...

Ekspert odpowiada

Zmiana sposobu użytkowania poddasza - formalności

Jaka procedura mnie czeka, jeśli chcę dopisać zaadaptowane już poddasze do metrażu użytkowego?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Adaptacja poddasza wiąże się z zastosowaniem art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 z dnia 2013.11.29), czyli z przeprowadzeniem procedury zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, gdyż jest to działalność zmieniająca m.in. warunki: bezpieczeństwa pożarowego oraz wielkości i układu obciążeń budynku. Zmiana taka wymaga wcześniejszego zgłoszenia właściwemu organowi – staroście, wraz z przedstawieniem dokumentów wymaganych przepisami prawa. Do dokonania zmiany sposobu użytkowania można przystąpić po upływie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia, jeśli starosta w tym terminie nie wniósł sprzeciwu.

 

W sytuacji, gdy zmiana sposobu użytkowania już nastąpiła, trzeba liczyć się z wszczęciem przez właściwy organ procedury legalizacyjnej. W takiej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 71a ustawy pr. budowlane. Zgodnie z tym artykułem, w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, właściwy organ, którym w pierwszej instancji jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, w drodze postanowienia wstrzymuje użytkowanie tej części obiektu budowlanego, którego dotyczy zmiana oraz wyznacza termin na przedłożenie dokumentów wymaganych przepisami prawa. Są to:

 

  1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
  2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
  3. oświadczenie, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  4. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  5. ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
  6. w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami. Po upływie wyznaczonego terminu, gdy wszystkie dokumenty zostały przedstawione, właściwy organ ustala wysokość opłaty legalizacyjnej.

 

W sytuacji gdy wskazane dokumenty nie zostaną przedłożone, lub organ stwierdzi, iż część budynku jest nadal użytkowana, pomimo wcześniejszego nakazu wstrzymania użytkowania, wydaje decyzję, w której nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania części obiektu budowlanego. Ostatnim krokiem po zalegalizowaniu zaadoptowanego poddasza, będzie zgłoszenie większej powierzchni użytkowej budynku do właściwych organów podatkowych (wójt, burmistrz, prezydent miasta), w celu naliczenia przez nie aktualnej wysokości podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 6 ust 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2014.849 z dnia 2014.06.27) należy to zrobić w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

 

Data publikacji: 3.03.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Budowa ogrodzenia – formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowa zasadą prawa budowlanego, jest rozpoczęcie budowy po uzyskaniu wymaganej przepisami decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Co do zasady każdy inwestor rozpoczynający proces budowlany,...

Budowa domu na działce przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby zdefiniować pojęcie budownictwa/zabudowy zagrodowej. W § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków...

Podział działki rolnej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Czy można podłączyć dwa piece gazowe do jednego komina?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe kwestie dotyczące wszelkiego rodzaju instalacji uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny...

Legalizacja garażu

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowym problemem nie przedstawionym w pytaniu jest określenie z jakiego powodu przedmiotowy garaż nie posiada legalizacji. Czy jest to obiekt wzniesiony bez uzyskania wymaganej przepisami...

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

Czy jest możliwy częściowy odbiór domu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Instytucja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego uregulowana jest w art. 54 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.