dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Zmiana sposobu użytkowania poddasza -...

Ekspert odpowiada

Zmiana sposobu użytkowania poddasza - formalności

Jaka procedura mnie czeka, jeśli chcę dopisać zaadaptowane już poddasze do metrażu użytkowego?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Adaptacja poddasza wiąże się z zastosowaniem art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 z dnia 2013.11.29), czyli z przeprowadzeniem procedury zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, gdyż jest to działalność zmieniająca m.in. warunki: bezpieczeństwa pożarowego oraz wielkości i układu obciążeń budynku. Zmiana taka wymaga wcześniejszego zgłoszenia właściwemu organowi – staroście, wraz z przedstawieniem dokumentów wymaganych przepisami prawa. Do dokonania zmiany sposobu użytkowania można przystąpić po upływie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia, jeśli starosta w tym terminie nie wniósł sprzeciwu.

 

W sytuacji, gdy zmiana sposobu użytkowania już nastąpiła, trzeba liczyć się z wszczęciem przez właściwy organ procedury legalizacyjnej. W takiej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 71a ustawy pr. budowlane. Zgodnie z tym artykułem, w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, właściwy organ, którym w pierwszej instancji jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, w drodze postanowienia wstrzymuje użytkowanie tej części obiektu budowlanego, którego dotyczy zmiana oraz wyznacza termin na przedłożenie dokumentów wymaganych przepisami prawa. Są to:

 

  1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
  2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
  3. oświadczenie, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  4. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  5. ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
  6. w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami. Po upływie wyznaczonego terminu, gdy wszystkie dokumenty zostały przedstawione, właściwy organ ustala wysokość opłaty legalizacyjnej.

 

W sytuacji gdy wskazane dokumenty nie zostaną przedłożone, lub organ stwierdzi, iż część budynku jest nadal użytkowana, pomimo wcześniejszego nakazu wstrzymania użytkowania, wydaje decyzję, w której nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania części obiektu budowlanego. Ostatnim krokiem po zalegalizowaniu zaadoptowanego poddasza, będzie zgłoszenie większej powierzchni użytkowej budynku do właściwych organów podatkowych (wójt, burmistrz, prezydent miasta), w celu naliczenia przez nie aktualnej wysokości podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 6 ust 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2014.849 z dnia 2014.06.27) należy to zrobić w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

 

Data publikacji: 3.03.2016

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 ... 13 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.