dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK » Zmiana planu zagospodarowania...

Ekspert odpowiada

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

W jaki sposób można unieważnić lub zmienić istniejący plan zagospodarowania przestrzennego?

doradca

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Po pierwsze, na etapie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania osoby po właściwym ogłoszeniu o wyłożeniu miejscowego planu do wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i następnie jego wyłożeniem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na okres co najmniej 21 dni mogą składać swoje wnioski.

Po drugie, mając na uwadze, ze miejscowy plan zagospodarowania jest aktem prawa miejscowego oraz w polskim systemie prawa istnieje utarta zasada, która stwierdza, że zmiana aktu stanowienia lub stosowania prawa może być dokonywana w takim samym trybie, w jakim odbywał się proces tworzenia tego aktu zmienianego, należy przyjąć, zgodnie z przepisem art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, że zmiana takiego planu może się odbywać w trybie przewidzianym do jego uchwalenia tj. po uprzednim podjęciu uchwały przez radę gminy o przystąpieniu do sporządzania planu (szczegółowy proces określa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W tym celu należy wystąpić z postulatem, odpowiednio go uzasadniając do właściwego organu gminy.

Po trzecie zmiana może nastąpić w wyniku zmiany ustaw, powodujących konieczność zmiany studium lub planu miejscowego. Konieczność uchwalenia nowego planu może zajść również w sytuacji, gdy wejdzie w życie ustawa unieważniająca miejscowe planu zagospodarowania.

Pragniemy również dodać, że jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy:

1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo

2) wykupienia nieruchomości lub jej część.
Ponadto realizacja w/w roszczeń może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. Również jeżeli na skutek zmiany planu miejscowego wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z praw, o których mowa powyżej, może on żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.

Ponadto naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.

Po pierwsze, na etapie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania osoby po właściwym ogłoszeniu o wyłożeniu miejscowego planu do wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i następnie jego wyłożeniem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na okres co najmniej 21 dni mogą składać swoje wnioski.

Po drugie, mając na uwadze, że miejscowy plan zagospodarowania jest aktem prawa miejscowego oraz w polskim systemie prawa istnieje utarta zasada, która stwierdza, że zmiana aktu stanowienia lub stosowania prawa może być dokonywana w takim samym trybie, w jakim odbywał się proces tworzenia tego aktu zmienianego, należy przyjąć, zgodnie z przepisem art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, że zmiana takiego planu może się odbywać w trybie przewidzianym do jego uchwalenia tj. po uprzednim podjęciu uchwały przez radę gminy o przystąpieniu do sporządzania planu (szczegółowy proces określa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W tym celu należy wystąpić z postulatem, odpowiednio go uzasadniając do właściwego organu gminy.

Po trzecie zmiana może nastąpić w wyniku zmiany ustaw, powodujących konieczność zmiany studium lub planu miejscowego. Konieczność uchwalenia nowego planu może się pojawić również w sytuacji, gdy wejdzie w życie ustawa unieważniająca miejscowy plan zagospodarowania.

Pragniemy również dodać, że jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy:

1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo

2) wykupienia nieruchomości lub jej część.

Ponadto realizacja w/w roszczeń może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. Również jeżeli na skutek zmiany planu miejscowego wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z praw, o których mowa powyżej, może on żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.

Ponadto naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.

Uchylenie miejscowego planu zagospodarowania może nastąpić przede wszystkim poprzez uchwalenie nowego aktu.

Kolejnym przypadkiem ‘unicestwienia’ ważności miejscowego planu zagospodarowania jest sytuacja, w której akt ten, który jest uchwalany uchwałą rady gminy, może zostać na skutek rozstrzygnięcia nadzorczego unieważniony. Proces ten dokonuje się na zasadach ustawy o samorządzie gminnym, która stanowi, że w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały przez radę gminy, wójt, burmistrz, bądź prezydent miasta przesyła wojewodzie podjętą uchwałę. Wojewoda, jeżeli stwierdzi, że uchwała jest sprzeczna z prawem orzeknie jej nieważność w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

PORADY EKSPERTA

Problem ze wspólnym przyłączem kanalizayjnym zlokalizowanym na działce sąsiada

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Dzień dobry, podstawowe pytanie to: jaki jest status prawny przyłącza (tego w działce sąsiedniej). Najprawdopodobniej jest to służebność na rzecz przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. Ewentualnie...

Jak odzyskać zaliczkę od sprzedających mieszkanie przez pośrednika?

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Stan faktyczny jest dość nieprecyzyjny, a sprawa jest trudna. Proszę bezwzględnie skonsultować sprawę z radcą prawnym lub adwokatem. Można spróbować wystąpić do pośrednika z pisemnym żądaniem zwrotu...

Co zrobić, gdy najemca dewastuje wynajęty dom?

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

W tym stanie faktycznym istotne są dwie kwestie. Pierwsza to legalność prac, a druga to odszkodowanie. Należy zwrócić się do najemcy z pisemnym żądaniem wyjaśnień czy prace wykonano zgodnie z...

Czy zasypywanie fundamentów ogrodzenia wymaga pozwolenia na budowę?

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Zasypanie dołu czy też wyrobiska lub zagłębienia terenu nie jest budową obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ i wobec tego nie...

Kiedy możliwa jest budowa na cudzym gruncie?

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Nie ma przeciwwskazań, aby wznosić budynki na cudzym gruncie. Taka sytuacja powinna być uregulowana umownie (szczególnie kwestia rozliczeń pomiędzy inwestorem, a właścicielem gruntu). W zależności od...

Jak wyegzekwować na wspólnocie mieszkaniowej naprawę źle działających grzejników?

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Jeżeli wymiany dokonywała wspólnota, proszę zwrócić się do niej o usunięcie usterki (prace powinny być objęte gwarancją). Jeżeli wspólnota nie podejmie żadnych działań pozostaje tylko droga sądowa....

Studnia wiercona. Przekroczenie warunków umowy

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Jeżeli wykonawca naruszył warunki umowy, zobowiązany jest do pokrycia szkody. Nie ma też prawa do żądania zapłaty za dodatkowe metry odwiertu.

Płot dzielący jedną działkę - czy potrzebne zgłoszenie lub pozwolenie

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Taki płot nie wymaga zgłoszenia. (II SA/Wr 263/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu)

Przeniesienie wodociągu - kto ponosi koszty

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Właściciel instalacji, o ile przebiega ona przez nieruchomość bez zgody właścicieli. W przeciwnym przypadku - zainteresowani.

Zameldowanie w domu, który nie został oddany do użytku

Doradza ekspert z firmy KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PASIŃSKI MAREK

Jest taka możliwość, ale należy liczyć się z karą za zamieszkiwanie w budynku bez odbioru.

1 2 3 ... 63 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.